Regulamin konkurs „Walentynkowa zabawa” na www.filmowarandka.pl

 1. Przepisy wstĘpne
 2. Czas trwania i zakres Konkursu
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 4. Mechanizm Konkursu
 5. Wygrane
 6. Regulamin
 7. Ochrona danych osobowych
 8. NadzÓr nad Konkursem i zgŁaszanie reklamacji
 9. Kontakt

I. Przepisy wstĘpne

 1. Organizatorem konkursu marketingowego o nazwie „Walentynkowa zabawa” (zwanego dalej „Konkursem”) jest CINEMA CITY POLAND Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fosa 37 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707019, posiadającą NIP 5213097055 oraz REGON: 016208573.
 2. Organizator publikuje niniejszy regulamin Konkursu, który reguluje jego warunki (zwany dalej „Regulaminem”). Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na ten Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Powrót

II. Czas trwania i zakres Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 1.02.2019 r., a kończy się 28.02.2019 r. (czyli 28.02.2019 r. o godz. 23:59).
 2. Konkurs odbędzie się na stronie internetowej www.filmowarandka.pl (zwanej dalej „stroną internetową”), obsługiwaną przez Organizatora na terytorium Polski od dnia rozpoczęcia Konkursu.

Powrót

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla internautów, którzy odwiedzają strony internetowe Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Konkursie jest:
  • Udział i pełna rejestracja w Konkursie za pośrednictwem formularza internetowego na stronie www.filmowarandka.pl
  • minimalny wiek Uczestnika musi wynosić 18 lat
  • Zgoda Uczestnika na warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie oraz na przesłanie wygranej w Konkursie za pośrednictwem poczty e-mail/SMS. Uczestnik potwierdza zgodę na warunki Konkursu opisane w Regulaminie poprzez akceptację Regulaminu.
 3. Do udziału w Konkursie nie kwalifikuje się:
  • osoba pozostająca w stosunku pracy lub w podobnej relacji z Organizatorem lub z All Job Poland CC sp. z o.o. sp. j z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa.
  • osoby bezpośrednio zaangażowane w działania związane z organizacją Konkursu, w szczególności w związku z przygotowaniem, przetwarzaniem i oceną Konkursu oraz wskazaniem zwycięzców Konkursu;
  • osoby bliskie w/w pracowników i współpracowników w/w firm tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
 4. W przypadku wykazania faktu, że zwycięzcą jest osoba niespełniająca warunków udziału w Konkursie, w szczególności w rozumieniu artykułu III ust. 3 Regulaminu, nie będzie ona uprawniona do wygranej.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik Konkursu przeprowadza działania w związku z Konkursem z naruszeniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

Powrót

IV. Mechanizm Konkursu

 1. Mechanizm Konkursu jest następujący:
  • Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do przeprowadzenia kompletnej, tj. pełnej rejestracji w Konkursie.
  • W przypadku logowania z użyciem konta w serwisie Facebook Uczestnik podaje: swój adres e-mail oraz pobierana jest nazwa użytkownika serwisu Facebook (imię, nazwisko lub inna, jaka jest stosowana przez użytkownika serwisu Facebook) w celu identyfikacji użytkownika i umożliwienia mu logowania w wybranej formie.
  • W przypadku logowania z użyciem konta e-mail Uczestnik podaje: swój adres e-mail oraz pobierana jest nazwa użytkownika e-mail w celu identyfikacji użytkownika i umożliwienia mu logowania w wybranej formie. Uczestnik może też wypełnić formularz, zawierający dane niezbędne do rejestracji. W przypadku wersji dla par Uczestnik podaje także adres e-mail swojego partnera zaproszonego do udziału w konkursie.
  • Konkurs oferuje dwa mechanizmy gry - wersja Singles (dla singli) oraz wersję Couples (w związku).
   • Wersja Singles Konkursu oferuje zadanie - odpowiedzieć na dziesięć pytań, a następnie znaleźć partnera na randkę w aplikacji. Zadanie konkursowe zostanie uznane za wykonane, jeżeli użytkownik oraz jego wybrany partner potwierdzi randkę kliknięciem na przycisk „Akceptuję” w aplikacji konkursowej. Według zgodności procentowej, obliczanej na podstawie identycznych odpowiedzi w konkursie, do obu osób zostanie wysłana na e-mail/SMS, który podano podczas rejestracji do konkursu, połowa kodu nagrody. Połączenie tych kodów daje unikalny kod, który zostanie po przedstawieniu w kasie lub barze przekąskowym dowolnego kina Cinema City Poland wymieniony na wygraną. Na randkę można umówić się tylko raz.
   • Wersja Couples Konkursu oferuje wyzwanie dla pary - pierwsza osoba z pary odpowiada na dziesięć pytań, które dotyczą wspólnych zainteresowań filmowych i wizyt kinowych i wypełnia e-mail swojej połówki. Następnie zostanie on zaproszony do udziału w Konkursie za pomocą wiadomości. Po udanej rejestracji osoba ta udziela odpowiedzi na te same dziesięć pytań, próbując udzielić takiej samej odpowiedzi jak partner/ka. Według zgodności procentowej, obliczanej na podstawie identycznych odpowiedzi w konkursie, do obu osób zostanie wysłana na e-mail/SMS, podany podczas rejestracji do konkursu, z połową kodu nagrody. Połączenie tych kodów daje unikalny kod, który zostanie po przedstawieniu w kasie lub barze przekąskowym dowolnego kina Cinema City Poland wymieniony na wygraną . Na randkę para może umówić się tylko raz.
  • nagrody zostaną wybrane w zależności od zgodności procentowej pary, wynikającej z liczby identycznych odpowiedzi w Konkursie:
   1. Single:

    Nagroda

    % dopasowania

    Ilość nagród

    1 + 1 bilet 2D gratis

    100

    1 000

    80% Zestaw Duet

    80-99

    10 000

    70% Zestaw Duet

    70-79

    10 000

    60% Zestaw Duet

    60-69

    15 000

    50% Zestaw Duet

    50-59

    15 000

    40% Zestaw Duet

    40-49

    15 000

    30% Zestaw Duet

    30-39

    25 000

    20% Zestaw Duet

    0-29

    40 000

   2. Couples:

    Nagroda

    % dopasowania

    Ilość nagród

    80% Zestaw Duet

    80-100

    10 000

    70% Zestaw Duet

    70-79

    10 000

    60% Zestaw Duet

    60-69

    15 000

    50% Zestaw Duet

    50-59

    15 000

    40% Zestaw Duet

    40-49

    15 000

    30% Zestaw Duet

    30-39

    25 000

    20% Zestaw Duet

    0-29

    40 000

  • Pula nagród jest ograniczona. O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników.
  • W przypadku wyczerpania się określonej puli nagród dla określonego procentowego dopasowania, Organizator dopuszcza możliwość nagrodzenia Uczestników, nagrodami z kolejnego, najwyższego poziomu dopasowania i wysłania im kodów przypisanych do tego procentowego przedziału.

Powrót

V. Wygrane

 1. Wygrane w Konkursie są następujące (zwane dalej „Wygranymi”):

  Nagroda

  1 + 1 bilet 2D gratis
  tj. prawo niniejszego do zakupu w kinie: kup jeden bilet normalny a drugi otrzymasz gratis. Nagroda dotyczy tylko i wyłącznie biletów kupowanych na ten sam seans. Za pełnopłatny bilet nie można zapłacić przedpłaconym voucherem, może to być bilet klienta Unlimited. Oferta dotyczy jedynie biletów normalnych na filmy 2D z wyłączeniem seansów odbywających się w środy, seansów w kinach IMAX, 4DX oraz salach VIP i pokazów specjalnych.

  - 80% Zestaw Duet
  Tj. 80% zniżki od ceny regularnej zestawu przekąsek Duet: Popcorn lub Nachos.

  - 70% Zestaw Duet
  Tj. 70% zniżki od ceny regularnej zestawu przekąsek Duet: Popcorn lub Nachos.

  - 60% Zestaw Duet
  Tj. 60% zniżki od ceny regularnej zestawu przekąsek Duet: Popcorn lub Nachos.

  - 50% Zestaw Duet
  Tj. 50% zniżki od ceny regularnej zestawu przekąsek Duet:  Popcorn lub Nachos.

  - 40% Zestaw Duet
  Tj. 40% zniżki od ceny regularnej zestawu przekąsek Duet: Popcorn lub Nachos.

  - 30% Zestaw Duet
  Tj. 30% zniżki od ceny regularnej zestawu przekąsek Duet: Popcorn lub Nachos.

  - 20% Zestaw Duet
  Tj. 20% zniżki od ceny regularnej zestawu przekąsek Duet: Popcorn lub Nachos.

 2. Kody na powyższe nagrody, przesłane do Uczestników Konkursu, ważne są do dnia 28.02.2019r

Powrót

VI. Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora www.cinema-city.pl oraz www.filmowarandka.pl. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w biurze dowolnego kina obsługiwanego przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz kin znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.cinema-city.pl. Uczestnicy w trakcie swojej pierwszej rejestracji do Konkursu potwierdzają, że należycie zapoznali się z niniejszym Regulaminem i w pełni zrozumieli jego treść oraz, że zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu w ramach udziału w Konkursie.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora zachowania Uczestnika Konkursu sprzecznego z Regulaminem Konkursu, w szczególności w przypadku działań skupiających się na manipulacji z wynikami Konkursu, Organizator jest uprawniony do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu o czym Uczestnik zostanie poinformowany e-mailem.
 3. Zwycięzca nie jest uprawniony do wypłaty wartości Wygranej w formie gotówki lub innej alternatywy.
 4. Wszelkie nieuregulowane prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu reguluje polski system prawny, w szczególności Kodeks cywilny.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub staje się nieważnym, Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia go takim, które spełnia warunki prawne.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub staje się nieważne, nieważność części postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

Powrót

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników i osób zapraszanych do gry, zanim staną się zarejestrowanymi uczestnikami (w przypadku, gdy ich e-mail stanowi dane osobowe) jest Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, dalej także jako „Spółka”. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@cinema-city.pl lub korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Narbutta 22/23, 02-541 Warszawa.
 2. Dane zarejestrowanych uczestników przetwarzane będą na podstawie niniejszego regulaminu w celu przeprowadzenia gry w sposób prawidłowy, w tym umożliwienia i przeprowadzenia rejestracji, umożliwienia korzystania z aplikacji, bieżącego kontaktu w sprawie gry, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, wysłania kodu do nagrody - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Podczas rejestracji uczestnik ma prawo wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie jego danych w celu otrzymywania informacji promocyjnych Spółki w formie elektronicznej (e-mail, SMS) . W takim wypadku jego dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do czasu odwołania zgody.
 4. Dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, e-mail są do podania dobrowolnie, ale są to dane niezbędne do wzięcia udziału w zabawie (ich niepodanie uniemożliwia udział w zabawie). Dodatkowo w przypadku wersji gry dla singli można dobrowolnie podać inne dane osobowe (również dobrowolnie), ale ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w zabawie (chodzi m.in. o zdjęcie).
 5. Dane osobowe osób zaproszonych do gry (w opcji dla pary), w zakresie ich adresu e-mail, są pozyskiwane od uczestnika zapraszającego do gry i przetwarzane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki, przez który należy rozumieć kontakt z osobą zaproszoną i powiadomienie o takim zaproszeniu – do jego przyjęcia lub odrzucenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe uczestników (w opcji dla singli) mogą podlegać profilowaniu, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, które polegać będzie na utworzeniu profilu pod kątem płci i wybranego kina, aby dopasować po tych cechach danego uczestnika z innym, posiadającym najbardziej zbliżonego cechy.
 7. Dane osobowe uczestnika (zarejestrowanego jako singiel) w zakresie: imienia, ulubionego kina, wieku, wizerunku (jeżeli dobrowolnie podany w aplikacji) i informacji o dopasowaniu z innym uczestnikiem zabawy, będą ujawniane temu uczestnikowi zabawy, jako osobie z najbardziej zbliżonymi cechami.
 8. Dane osobowe uczestników mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 9. Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez okres trwania promocji, nie dłużej niż 30 dni od dnia rejestracji.
 10. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Powrót

VIII. NadzÓr nad Konkursem i zgŁaszanie reklamacji

 1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa składające się z min. trzech przedstawicieli Organizatora (przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz Komisji).
 2. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Cinema City Poland Sp. z o.o, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa z dopiskiem na kopercie REKLAMACJA Walentynkowa zabawa lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@filmowarandka.pl z dopiskiem w tytule wiadomości REKLAMACJA Walentynkowa zabawa w terminie do 10.03.2019 r .
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 4. Reklamacja (zarówno pisemna, jak i przesłana przy pomocy poczty elektronicznej) powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jego login i podany przy rejestracji adres e-mail jak również dokładny opis i wskazane przyczyny reklamacji oraz telefon kontaktowy.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty doręczenia ich Organizatorowi.
 6. Decyzja Organizatora wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji lub e-mail (w zależności od formy złożenia reklamacji) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Powrót

IX. Kontakt

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Konkursu do Państwa dyspozycji jest adresem e-mail kontakt@filmowarandka.pl