REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „JEST BILET, JEST NAGRODA!”

 1. Nazwa loterii
 2. Nazwa Organizatora loterii
 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie
 4. Zasięg loterii
 5. Czas trwania loterii
 6. Definicje
 7. Uczestnicy loterii
 8. Zasady loterii
 9. Nagrody natychmiastowe
 10. Miejsce i termin informowania o wygranych
 11. Wydanie nagród
 12. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej
 13. Zasady postępowania reklamacyjnego
 14. Przedawnienie roszczeń
 15. Dane osobowe
 16. Postanowienia końcowe

I. Nazwa loterii

Loteria jest prowadzona pod nazwą „JEST BILET, JEST NAGRODA!”.

Back to top

II. Nazwa Organizatora loterii

Organizatorem loterii jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl.

Back to top

III. Nazwa organu, który wydał zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2019.847) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Back to top

IV. Zasięg loterii

Loteria odbywa się na terenie całej Polski w sieci kin CINEMA CITY.

Back to top

V. Czas trwania loterii

Loteria zaczyna się w dniu 01 lipca 2019 r. a kończy w dniu 4 listopada 2019 r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji.

Back to top

VI. Definicje

 1. Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej loterią.
 2. Sprzedaż Promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 01 lipca 2019 r. a zakończy w dniu 31 sierpnia 2019 r. lub z chwilą wyczerpania nagród natychmiastowych w loterii, których ilość wynosi 1.000.256 szt. (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć sztuk) w każdym wypadku nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. z tym zastrzeżeniem, że zarówno zakup promocyjny jak i seans filmowy, którego ten zakup dotyczy musi odbyć się w okresie od 01 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 3. Kino CINEMA CITY – dowolne kino sieci CINEMA CITY na terenie Polski. Lista kin stanowi załącznik nr 1 do regulaminu loterii. W niniejszym regulaminie kino CINEMA CITY zwane jest dalej „kinem” lub „kinem Cinema City”.
 4. Zakup Promocyjny – każdy dowolny zakup minimum jednego biletu na dowolny seans filmowy, z tym zastrzeżeniem, że zarówno zakup promocyjny jak i seans filmowy, którego ten zakup dotyczy musi odbyć się w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, dokonany:
  • w kasie dowolnego kina lub,
  • w biletomacie na terenie dowolnego kina lub,
  • oprzez internet za pośrednictwem strony www.cinema-city.pl,
  opłacony gotówką lub kartą płatniczą lub płatnym voucherem lub przelewem, zgodnie ze standardowym cennikiem kin Cinema City, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej. Z promocji wyłączony jest zakup biletów poprzez bezpłatny voucher Cinema City, a także wyłączone są bilety bezpłatne takie jak np. konkursowe, dziennikarskie, awaryjne oraz wszystkie pozostałe o wartości zero złotych. Uczestnik, który dokonał zwrotu biletu nie ma prawa do nagrody, nawet jeśli w międzyczasie ją wylosował.
 5. Kod Promocyjny – jest to indywidualny unikatowy numer umieszczony na bilecie. Bilet wraz z kodem promocyjnym jest dowodem udziału w grze i jest wydawany automatycznie w chwili dokonania zakupu promocyjnego. Jeden kod promocyjny uprawnia do wysłania jednego zgłoszenia do loterii.
 6. Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem www.jestbiletjestnagroda.pl służąca do dokonywania zgłoszeń do loterii.
 7. Aplikacja mobilna loterii – przygotowana do potrzeb loterii aplikacja mobilna Cinema City JEST BILET, JEST NAGRODA! służąca do dokonywania zgłoszeń do loterii.
 8. Laureat – osoba, która w sposób prawidłowy i zgodny z regulaminem dokonała zgłoszenia udziału w loterii, a jej bilet z kodem promocyjnym uprawnia do odebrania jednej z nagród przewidzianych w loterii na zasadach określonych w regulaminie.

Back to top

VII. Uczestnicy loterii

 1. W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W loterii mogą wziąć również udział osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, wyłącznie za pisemną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoby, które ukończyły 16 lat i które mocą orzeczenia sądu uważane są za pełnoletnie.
 2. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych przy organizacji loterii „JEST BILET, JEST NAGRODA!” z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, CINEMA CITY Poland z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa, ani osoby związane z jakąkolwiek firmą, które były w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie loterii „JEST BILET, JEST NAGRODA!” oraz osoby bliskie ww. pracowników i współpracowników ww. firm. Przez „osoby bliskie” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Back to top

VIII. Zasady loterii

 1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7.1 i 7.2 regulaminu, która zechce wziąć udział w loterii powinna:
  • dokonać zakupu promocyjnego na seans kinowy, który odbędzie się w okresie sprzedaży promocyjnej,
  • dokonać płatności za zakup promocyjny,
  • odebrać kupiony bilet, na którym wydrukowany jest kod promocyjny,
  • zachować oryginalny bilet, na którym wydrukowany jest kod promocyjny,
  • w okresie trwania sprzedaży promocyjnej zgłosić swój udział w loterii poprzez stronę internetową loterii www.jestbiletjestnagroda.pl lub aplikację mobilną Cinema City „JEST BILET, JEST NAGRODA!”.
 2. W celu prawidłowego zgłoszenia udziału w loterii poprzez stronę internetową loterii lub aplikację mobilną uczestnik powinien:
  • wejść na stronę internetową loterii www.jestbiletjestnagroda.pl lub pobrać bezpłatną aplikację mobilną loterii „JEST BILET, JEST NAGRODA!”,
  • wprowadzić we wskazanym miejscu widoczny na bilecie unikatowy kod promocyjny (uczestnik otrzymuje natychmiast wynik gry zgodnie z zasadami niniejszej loterii),
  • zarejestrować się, aby odebrać wygraną tzn. podać następujące zgodne z prawdą i dokumentem potwierdzającym tożsamość dane uczestnika:
   1. adres e-mail,
   2. imię i nazwisko,
   3. numer telefonu komórkowego,
   4. zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym oświadczenia:
    • "Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii promocyjnej „JEST BILET, JEST NAGRODA!” i wyrażam zgodę na jego treść. W przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”
    • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora loterii promocyjnej „JEST BILET, JEST NAGRODA!” („Loteria”), tj. Smolar Agencję Promocyjno-Reklamową Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, REGON: 472206546, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w regulaminie Loterii, dostępnym na stronie internetowej www.smolar.pl/loteria-jestbiletjestnagroda.”
    Opcjonalnie uczestnik może wyrazić także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach innych niż organizacja loterii, poprzez złożenie odrębnych oświadczeń, których niezłożenie nie ma wpływu na wzięcie udziału w loterii:
    • „Tak, chcę (w przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego) otrzymywać od CINEMA CITY POLAND SP. Z .O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, REGON 016208573, jako jedynego administratora danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, informacje o ofertach promocyjnych firmy w formie elektronicznej. Cinema City Poland Sp. z o.o., jako odrębny administrator, przetwarzać będzie dane w ww. celu na podstawie zgody oraz informuje o prawie: dostępu do podanych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Dane mogą być ujawniane wyłącznie uprawnionym pracownikom administratora lub podmiotom udzielającym wsparcia administratorowi na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.”
 3. Jeden uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii zgodnie z zasadą, że wielokrotność zakupu promocyjnego uprawnia do odbioru odpowiedniej liczby kodów promocyjnych i dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń do loterii z tym zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może dokonać maksymalnie ośmiu zgłoszeń do loterii w trakcie jednego miesiąca loterii, tj. 8 (słownie: osiem) zgłoszeń w lipcu czyli w okresie od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. oraz 8 (słownie: osiem) zgłoszeń w sierpniu czyli w okresie od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r.
  Poprzez zgłoszenie do loterii, w szczególności dotyczy to uczestników korzystających z karty Unilimited, rozumie się wprowadzanie unikatowego kodu z biletu i sprawdzenie wyniku gry tj. sprawdzenie jaka nagroda została wylosowana. Każde sprawdzenie wyniku gry czyli pozyskanie przez uczestnika informacji jaką nagrodę wylosował traktowane jest jako zgłoszenie do loterii. Nie jest istotne czy uczestnik anuluje bilet, nie przyjdzie do kina, nie wprowadzi finalnie swoich danych celem odbioru nagrody. Uczestnik może dokonać maksymalnie 8 takich zgłoszeń, które odpowiadają 8 wygranym nagrodom, w trakcie każdego miesiąca zgodnie z powyższymi zapisami.
  Przez jednego uczestnika organizator rozumie uczestnika, który w zgłoszeniu/ach posługuje się tym samym imieniem i nazwiskiem i/lub tym samym adresem e-mail i/lub tym samym nr telefonu komórkowego i/lub dokonuje zakupów przy użyciu tej samej karty Unlimited.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii.
  Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.
 5. W razie utraty lub zniszczenia biletu wraz z kodem promocyjnym, stwierdzającym udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
 6. Każde prawidłowe zgłoszenie bierze udział w grze o nagrody natychmiastowe, a także w ewentualnym losowaniu nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych w loterii, jeżeli taka pula powstanie.
  Pula niewydanych nagród natychmiastowych powstanie w sytuacji, gdy uczestnik, który otrzyma informację o wygranej nagrodzie natychmiastowej głównej lub I-go lub II-go lub III-go lub IV-go stopnia lub V-go stopnia, nie poda wszystkich danych i oświadczeń wymaganych do dokonania prawidłowego zgłoszenia do loterii w terminie najpóźniej do dnia 31.08.2019 r. lub poda dane niezgodne z prawdą i w związku z powyższym taka nagroda nie zostanie wydana albo w sytuacji gdy do loterii wpłynie mniej zgłoszeń niż przewidziana ilość ww. nagród natychmiastowych w loterii (tj. nagród wskazanych w pkt. od 9.1 do 9.6 regulaminu).
  Pula niewydanych nagród natychmiastowych może powstać tylko i wyłącznie z niewydanych nagród:
  • natychmiastowej nagrody głównej o której mowa w pkt. 9.1 regulaminu,
  • natychmiastowych nagród I-go stopnia o których mowa w pkt. 9.2 regulaminu,
  • natychmiastowych nagród II-go stopnia o których mowa w pkt. 9.3 regulaminu,
  • natychmiastowych nagród III-go stopnia o których mowa w pkt. 9.4 regulaminu,
  • natychmiastowych nagród IV-go stopnia o których mowa w pkt. 9.5 regulaminu,
  • natychmiastowych nagród V-go stopnia o których mowa w pkt. 9.6 regulaminu.
 7. Gra o nagrody natychmiastowe:
  Gra o nagrody natychmiastowe odbywa się na bieżąco w trakcie trwania loterii, tj. od dnia 01 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. lub do wyczerpania puli nagród natychmiastowych, która wynosi 1.000.256 szt. (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć sztuk) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 8. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje wynik gry o nagrody natychmiastowe, które są z góry przypisane do danego zgłoszenia w kolejności porządkowej dokonywanych zgłoszeń, zgodnie zasadami określonymi w załączniku nr 2 do regulaminu. Zgłoszenia uczestników wpływają do bazy zgłoszeń i są w niej rejestrowane według kryterium czasu wpłynięcia do bazy zgłoszeń.
 9. Każde prawidłowe zgłoszenie do loterii, które wpłynie do bazy zgłoszeń do loterii w kolejności od nr porządkowego 1 (słownie: jeden) do nr porządkowego 1.000.256 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć) zostanie automatycznie nagrodzone z góry przypisaną do danego numeru porządkowego zgłoszenia nagrodą natychmiastową.
 10. Losowość gry polega na tym, że uczestnik zgłasza się i jego prawidłowe zgłoszenie jest zapisywane w bazie zgłoszeń zgodnie z kryterium czasu w jakim to prawidłowe zgłoszenie wpłynęło. Uczestnik otrzymuje nagrodę, która jest z góry przypisana do tego nr porządkowego zgłoszenia, zgodnie z listą nagród i numerami porządkowymi zgłoszeń, które to stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wynik gry zależy od przypadku.
 11. Gra o nagrody z puli niewydanych nagród natychmiastowych:
  W losowaniu nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia uczestników loterii dokonane w okresie od 01 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. lub z chwilą dokonania ostatniego zgłoszenia nagrodzonego nagrodą natychmiastową, tj. wyczerpania nagród natychmiastowych w loterii, których ilość wynosi 1.000.256 szt. (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć sztuk), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze, w każdym wypadku nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., z wyłączeniem zgłoszeń, które w grze o nagrody natychmiastowe dały uczestnikom prawa do nagród opisanych w pkt. od 9.1 do 9.6 regulaminu.
 12. Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. w biurze organizatora w godzinach od 10:00 do 14:00.
 13. Losowanie nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje wewnętrzna komisja nadzoru loterii. Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób. Każde prawidłowe zgłoszenie opisane w pkt. 8.1 regulaminu będzie miało nadany unikatowy numer porządkowy zgodny z kolejnością porządkową w jakiej wpłynęło do bazy zgłoszeń (nadawany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń), a organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy jego zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem członków wewnętrznej komisji nadzoru, w zależności od decyzji komisji będzie ono polegać na:
  • losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2019.847) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. Ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy,
  • losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).
 14. Losowanie z puli niewydanych nagród natychmiastowych, jeżeli taka pula powstanie, przebiegać będzie w kolejności w której są one wymienione w pkt. 8.6 regulaminu tj. począwszy od nagród najbardziej wartościowych do nagród najmniej wartościowych. Na przykład, zakładając że w puli niewydanych nagród natychmiastowych pozostanie po jednej sztuce nagród: natychmiastowa główna, natychmiastowa I-go stopnia, natychmiastowa II-go stopnia, natychmiastowa III-go stopnia, natychmiastowa IV-go stopnia, natychmiastowa V-go stopnia wówczas losowanie będzie przebiegać w następujący sposób:
  • jako pierwsza losowana będzie nagroda natychmiastowa główna o której mowa w pkt. 9.1 regulaminu,
  • jako druga losowana będzie nagroda natychmiastowa I-go stopnia o której mowa w pkt. 9.2 regulaminu,
  • jako trzecia losowana będzie nagroda natychmiastowa II-go stopnia o której mowa w pkt. 9.3 regulaminu,
  • jako czwarta losowana będzie nagroda natychmiastowa III-go stopnia o której mowa w pkt. 9.4 regulaminu,
  • jako piąta losowana będzie nagroda natychmiastowa IV-go stopnia o której mowa w pkt. 9.5 regulaminu,
  • jako piąta losowana będzie nagroda natychmiastowa V-go stopnia o której mowa w pkt. 9.6 regulaminu.

Back to top

IX. Nagrody natychmiastowe

 1. Nagroda natychmiastowa główna w loterii to samochód osobowy marki Jeep Renegade, szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu.
  Wartość rzeczowa nagrody natychmiastowej głównej, ustalona na dzień 30 maja 2019 r. wynosi 76.550,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody natychmiastowej głównej organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 8.505,56 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset pięć zł 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody natychmiastowej głównej wynosi 85.055,56 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć zł 56/100), przy czym część pieniężna nagrody natychmiastowej głównej w kwocie 8.505,56 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset pięć zł 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych głównych w loterii wynosi 1 szt. (słownie: jedna), natomiast łączna wartość nagrody natychmiastowej głównej w loterii wynosi 85.055,56 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć zł 56/100).
 2. Nagrodami natychmiastowa I-go stopnia w loterii jest 10 szt. (słownie: dziesięć sztuk) voucherów podróżnych ITAKA (biuro podróży ITAKA). Voucher jest ważny w terminie 2 lat od jego wydania. Szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu.
  Wartość rzeczowa jednostkowej nagrody natychmiastowej I-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r. wynosi 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące zł 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody natychmiastowej I-go stopnia organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy zł 33/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej I-go wynosi 3.333,33 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy zł 33/100), przy czym część pieniężna nagrody natychmiastowej I-go stopnia w wysokości 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy zł 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 10 szt. (słownie: dziesięć), natomiast łączna wartość nagród natychmiastowych I-go stopnia wynosi 33.333,33 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy zł 33/100).
 3. Nagrodami natychmiastowymi II-go stopnia w loterii jest 10 szt. (słownie: dziesięć sztuk) rowerów. Szczegółowy opis nagrody: rower MTB MAXIM MS 3.7 29' DISC oklejony naklejkami Lang Team, koła 29 cali Maxim MS.3.7 DISC, opony CST BEATER, amortyzator SPINNER 300 HCT z blokadą skoku, hamulce tarczowe Shimano, przerzutki Shimano Acer 24 biegi, oświetlenie przód i tył. Pięć szt. rowerów będzie w rozmiarze 17’ i kolejne pięć w rozmiarze 19’. Jednostkowa wartość rzeczowa nagrody natychmiastowej II-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r. wynosi 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 10 szt. (słownie: dziesięć sztuk), natomiast łączna wartość nagród natychmiastowych II-go stopnia wynosi 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100).
 4. Nagrodami natychmiastowymi III-go stopnia w loterii jest 20 szt. (słownie: dwadzieścia sztuk) kart Unlimited. Karta Unlimited jest to roczny abonament do kina Cinema City, ważny w całej Polsce w sieci kin Cinema City (filmy bez limitu). Uczestnik, który wygra kartę Unlimited musi dokonać jej rejestracji do dnia 30.09.2019 r. Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej III-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r. wynosi 660,00 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt zł 00/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 20 szt. (słownie: dwadzieścia sztuk), natomiast łączna wartość nagród natychmiastowych III-go stopnia wynosi 13.200,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy dwieście zł 00/100).
 5. Nagrodami natychmiastowymi IV-go stopnia w loterii jest 15 szt. (słownie: piętnaście sztuk) strojów kolarskich marki Quest z kolekcji Tour de Pologne (w kolorze czarnym).
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej IV-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r. wynosi 320,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia zł 00/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 15 szt. (słownie: piętnaście sztuk), natomiast łączna wartość nagród natychmiastowych IV-go stopnia wynosi 4.800,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemset zł 00/100).
 6. Nagrodami natychmiastowymi V-go stopnia w loterii jest 200 szt. (słownie: dwieście sztuk) kart paliwowych Orlen do wykorzystania do 30.06.2020 r.
  Szczegółowy opis nagrody: karta paliwowa do wykorzystania na stacjach benzynowych ORLEN i BLISKA, kartą zakupową można zapłacić za dowolny rodzaj paliwa (VERVA 98, VERVA ON, Eurosuper 95, Superplus 98, Olej napędowy, LPG), produkty w sklepie z oferty Stop Cafe/Stop Cafe Bistro, usługę (np. myjnia) na stacjach paliw sieci ORLEN i BLISKA, od posiadacza karty zależy czy limit na karcie zostanie wykorzystany jednorazowo czy przy kliku wizytach na stacjach, po upływie terminu ważności karta staje się nieaktywna.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej V-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r. wynosi 100,00 zł brutto (słownie: sto zł 00/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 200 szt. (słownie: dwieście sztuk), natomiast łączna wartość nagród natychmiastowych V-go stopnia wynosi 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
 7. Nagrodami natychmiastowymi VI-go stopnia w loterii jest 20.000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy) nagród w postaci darmowego biletu do kina.
  Oferta dotyczy jedynie biletów normalnych na filmy 2D do dnia 30.09.2019 r. z wyłączeniem seansów odbywających się w kinach IMAX, Verva (Verva 4DX) , ScreenX oraz salach VIP i pokazów specjalnych (z zastrzeżeniem, iż powyższa data jest datą, w której odbędą się seanse).
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VI-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r., wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć zł 00/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 20.000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100).
 8. Nagrodami natychmiastowymi VII-go stopnia w loterii jest 275.000 szt. (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) nagród w postaci prawa do skorzystania w kinie z oferty: kup jeden bilet normalny a drugi otrzymasz gratis (czyli uczestnik kupując jeden bilet i płacąc gotówką lub kartą płatniczą, drugi otrzymuje gratis. Nagroda dotyczy tylko i wyłącznie biletów kupowanych na ten sam seans.). Za pełnopłatny bilet nie można zapłacić przedpłaconym voucherem. Oferta dotyczy jedynie biletów normalnych na filmy 2D do dnia 30.09.2019 r. z wyłączeniem seansów odbywających się w kinach IMAX, Verva (Verva 4DX), ScreenX oraz salach VIP i pokazów specjalnych (z zastrzeżeniem, iż powyższa data jest datą, w której odbędą się seanse).
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VII-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r., wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć zł 00/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii 275.000 szt. (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 2.750.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
 9. Nagrodami natychmiastowymi VIII-go stopnia w loterii jest 75.000 szt. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sztuk) w postaci prawa do zakupu średniego zestawu z pop-corn’em za 10,00 zł.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VIII-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r., wynosi 2,10 zł (słownie: dwa zł 10/100).
  Data ważności nagrody to 30.09.2019 r.
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 75.000 szt. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 157.500 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset zł 00/100).
 10. Nagrodami natychmiastowymi IX-go stopnia w loterii jest 120.000 szt. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) nagród w postaci prawa do zakupu dużego pop-corn’u w cenie małego pop-corn’u. Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej IX-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r., wynosi 1,78 zł (słownie: jeden zł. 78/100).
  Data ważności nagrody to 30.09.2019 r.
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 120.000 szt. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi 213.600,00 zł brutto (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sześćset zł 00/100).
 11. Nagrodami natychmiastowymi X-go stopnia w loterii jest 60.000 szt. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) nagród w postaci darmowego małego pop-corn’u (prażonej kukurydzy).
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej X-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r., wynosi 1,78 zł (słownie: jeden zł 78/100).
  Data ważności nagrody to 30.09.2019 r.
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 60.000 szt. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi 106.800,00 zł brutto (słownie: sto sześć tysięcy osiemset zł 00/100).
 12. Nagrodami natychmiastowymi XI-go stopnia w loterii jest 180.000 szt. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sztuk) nagród w postaci darmowego średniego nachos przy zakupie dużego zestawu z popcornem.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej XI-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r., wynosi 1,69 zł (słownie: jeden zł 69/100).
  Data ważności nagrody to 30.09.2019 r.
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych XI-go stopnia w loterii wynosi 180.000 szt. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 304.200,00 zł brutto (słownie: trzysta cztery tysiące dwieście zł 00/100).
 13. Nagrodami natychmiastowymi XII-go stopnia w loterii jest 20.000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy sztuk) nagród w postaci średniego darmowego napoju z saturatora (w tym również nowość napój ICEE pod warunkiem dostępności produktu w danym kinie). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej XII-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r., wynosi 1,53 zł (słownie: jeden zł 53/100).
  Data ważności nagrody to 30.09.2019 r.
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych XII-go stopnia w loterii wynosi 20.000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 30.600,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset zł. 00/100).
 14. Nagrodami natychmiastowymi XIII-go stopnia w loterii jest 250.000 szt. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sztuk) nagród w postaci darmowego średniego pop-corn’u przy zakupie dużego zestawu nachos.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej XIII-go stopnia, ustalona na dzień 30 maja 2019 r., wynosi 1,20 zł (słownie: jeden zł 20/100).
  Data ważności nagrody to 30.09.2019 r.
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych XIII-go stopnia w loterii wynosi 250.000 szt. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100).
 15. Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych wynosi 1.000.256 szt. (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 4.234.088,89 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt osiem zł 89/100).
 16. Nagrody w loterii nie sumują się i nie kumulują się i nie łączą się z żadnymi innymi promocjami. Dotyczy to zarówno nagród w ramach przedmiotowej loterii jak i w innych ewentualnych akcjach promocyjnych organizowanych w tym samym czasie w kinach oraz z innymi partnerami kina. Każda nagroda jest jednostkowa i indywidualna i jest wydawana i realizowana odrębnie. Nie można łączyć różnych nagród w jednym zakupie przy ich realizacji. Przykładowo w sytuacji, kiedy uczestnik wygra darmowy bilet oraz nagrodę w postaci oferty kup jeden bilet drugi otrzymasz gratis, to nie może w takim przypadku wykorzystać wygranego wcześniej darmowego biletu do zapłaty za bilet z oferty kup jeden bilet a drugi otrzymasz gratis.
 17. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym np. koloru auta ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
 18. Nagrody niewydane w loterii, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, pozostają w dyspozycji organizatora.

Back to top

X. Miejsce i termin informowania o wygranych

 1. Laureaci wszystkich nagród natychmiastowych są informowani o uzyskanej wygranej natychmiast po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii poprzez wyświetlenie komunikatu o uzyskanej wygranej na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez organizatora do laureata na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
 2. Laureat nagrody natychmiastowej głównej, o której mowa w pkt. 9.1 regulaminu zostanie dodatkowo powiadomiony o wygranej najpóźniej w terminie 3 dni od uzyskania wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS, a także dodatkowo telefonicznie na numer telefonu komórkowego podany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym do loterii. Organizator w treści wiadomości e-mail i SMS oraz podczas rozmowy telefonicznej poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 11.4 i 11.5 regulaminu, które umożliwią przekazanie mu nagrody.
 3. Laureaci nagród z ewentualnej puli niewydanych nagród natychmiastowych zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie do dnia 6 września 2019 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS, a także dodatkowo telefonicznie na numer telefonu komórkowego podany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym do loterii. Organizator w treści wiadomości e-mail i SMS oraz podczas rozmowy telefonicznej poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 11.8 i 11.9 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.
 4. Uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:
  • za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości- śmieci” / SPAM w skrzynce odbiorczej programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail od organizatora, o której mowa w pkt. 10.1 lub 10.2 lub 10.3 regulaminu,
  • za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych, ustawień sprzętowych, konfiguracji sprzętowych, aktualizacji oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), legalności oprogramowania z którego uczestnik korzysta, szybkości i jakości łącza internetowego z którego uczestnik korzysta (np. przerwania transmisji danych), które mogę mieć wpływa na działanie strony internetowej loterii, w tym np. na animacje z wizualizacją nagrody, którą uczestnik wygrał,
  • z powodu podania przez niego błędnego adresu e-mail lub numeru telefonu, zmiany adresu e-mail lub numeru telefonu w czasie trwania loterii lub w sytuacji, kiedy telefon uczestnika jest wyłączony, w przypadku kontaktu telefonicznego - niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej pięciu prób kontaktu, podejmowanych przez organizatora w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia,
  • za działanie siły wyższej.

Back to top

XI. Wydanie nagród

Wydanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. od 9.7 do 9.14 regulaminu

 1. Warunkiem wydania nagród natychmiastowych opisanych w pkt. od 9.7 do 9.14 regulaminu, wygranych w loterii w okresie od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. jest okazanie przez laureata w dowolnie wybranym kinie, informacji o wygranej, otrzymanej pod wskazany przez niego w zgłoszeniu do loterii adres e–mail. Treść wiadomości e–mail z informacją o wygranej nagrodzie, można okazać w formie papierowej (wydruk) lub na urządzeniu mobilnym wraz z oryginalnym biletem zawierającym kod promocyjny zgodny z tym podanym w zgłoszeniu i otrzymaną informacją o wygranej, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż każdą nagrodę można wykorzystać tylko jeden raz. Unikatowy numer porządkowy swojej nagrody należy zachować w tajemnicy, tak aby nie został użyty przez osoby do tego nieupoważnione. Organizator nie odpowiada za sytuacje, w których numery nagród zostały udostępnione osobom trzecim.
 2. Nagrody natychmiastowe opisane w pkt. od 9.7 do 9.14 regulaminu będą wydawane na bieżąco w trakcie trwania loterii w okresie od 01 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. w kinach (odpowiednio w kasach, barach lub kawiarniach kin). Wszystkie nagrody natychmiastowe opisane w pkt. od 9.7 do 9.14 regulaminu zostaną wydane najpóźniej w terminie do 30 września 2019 r.
 3. Wydanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. od 9.2 do 9.6 regulaminu
  Warunkiem wydania nagród natychmiastowych opisanych w pkt. od 9.2 do 9.6 regulaminu (nagrody natychmiastowe I-go, II-go, III-go, IV-go stopnia i V-go stopnia), wygranych w loterii w okresie od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., jest skontaktowanie się przez laureata z organizatorem pod numerem telefonu lub adresem e-mail, które zostały podane laureatowi w treści wiadomości e-mail informującej o uzyskanej wygranej, w terminie maksymalnie 14 dni od uzyskania informacji o wygranej o której mowa w pkt. 10.1 regulaminu, w celu ustalenia dogodnego dla laureata terminu odbioru nagrody we wskazanym, dowolnie wybranym przez laureata kinie Cinema City. Nagrody o których mowa w niniejszym pkt. mogą być odebrane przez laureata najpóźniej do dnia 30.09.2019 r.
  W chwili odbioru nagrody laureat jest zobowiązany do:
  • okazania oryginału biletu, na którym wydrukowany jest kod promocyjny zgodny z tym podanym w zgłoszeniu i otrzymaną informacją o wygranej,
  • wypełnienia formularza poprzez podanie w nim następujących danych laureata:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu zamieszkania
   3. oraz złożenie własnoręcznie podpisanych oświadczeń o następującej treści:
    • „Jestem osobą pełnoletnią.”
    • „Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii promocyjnej „JEST BILET, JEST NAGRODA!” i wyrażam zgodę na jego treść. W przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”
    • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora loterii promocyjnej „JEST BILET, JEST NAGRODA!” („Loteria”), tj. Smolar Agencję Promocyjno – Reklamową Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, REGON: 472206546, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w regulaminie Loterii, dostępnym na stronie internetowej www.smolar.pl/loteria-jestbiletjestnagroda.”
    • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek podstawie przy realizacji loterii „JEST BILET, JEST NAGRODA!” z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, CINEMA CITY Poland Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek przedsiębiorcą, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana w przygotowanie loterii „JEST BILET, JEST NAGRODA!” oraz nie jestem osobą bliską pracownikom ww. przedsiębiorców (przez „osobę bliską” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.).”
   4. wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody,
   5. złożenia własnoręcznego podpisu laureata.
  Dodatkowo w przypadku laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia tj. voucherów podróżnych ITAKA, laureat będzie zobowiązany dodatkowo podać:
  1. seria i numer dokumentu tożsamości,
  2. nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku nieposiadania nr PESEL.
  W przypadku osób które, zostały laureatami w loterii, a nie ukończyły 18 roku życia, konieczne jest doręczenie dodatkowego pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział uczestnika w loterii (jest to warunek konieczny odbioru nagrody).
  Wydanie nagrody natychmiastowej głównej, o której mowa w pkt. 9.1 regulaminu
 4. Warunkiem wydania nagrody natychmiastowej głównej jest doręczenie na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, w terminie wskazanym w pkt. 11.5 regulaminu, następujących danych i dokumentów:
  • oryginału biletu, na którym wydrukowany jest kod promocyjny,
  • wypełnionego formularza zawierającego następujące dane laureata:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania
   3. data urodzenia,
   4. seria i numer dokumentu tożsamości,
   5. nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku nieposiadania nr PESEL,
   6. własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:
    • „Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii promocyjnej „JEST BILET, JEST NAGRODA!” i wyrażam zgodę na jego treść. W przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”
    • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora loterii promocyjnej „JEST BILET, JEST NAGRODA!” („Loteria”), tj. Smolar Agencję Promocyjno – Reklamową Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, REGON: 472206546, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w regulaminie Loterii, dostępnym na stronie internetowej www.smolar.pl/loteria- jestbiletjestnagroda.”
    • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek podstawie przy realizacji loterii „JEST BILET, JEST NAGRODA!” z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, CINEMA CITY Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek przedsiębiorcą, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana w przygotowanie loterii „JEST BILET, JEST NAGRODA!” oraz nie jestem osobą bliską pracownikom ww. przedsiębiorców (przez „osobę bliską” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.).”
    • „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego marki Jeep zgodnie z regulaminem loterii „JEST BILET, JEST NAGRODA!” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”
   7. własnoręczny podpis laureata.
  W przypadku laureata nagrody natychmiastowej głównej w loterii który nie ukończył 18 roku życia, konieczne jest przesłanie dodatkowego pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział uczestnika w loterii. Oświadczenie powinno mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym (jest to warunek konieczny odbioru nagrody).
  Wzór formularza z wymaganymi danymi laureata nagrody natychmiastowej głównej, znajduje się na stronie internetowej organizatora loterii www.smolar.pl/loteria- jestbiletjestnagroda, skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wyżej wymienione wymagane dane oraz oświadczenia.
 5. Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata, o której mowa w pkt. 11.4 regulaminu, laureat może zgłaszać do organizatora w terminie najpóźniej do dnia 16 września 2019 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje data stempla pocztowego z tym zastrzeżeniem, że przesyłka złożona w terminie (do dnia 16 września 2019 r.) a doręczone do organizatora po 23 września 2019 r. nie będzie podlegała rozpatrzeniu przez organizatora.
 6. Nagroda natychmiastowa główna w postaci samochodu osobowego zostanie wydane w Warszawie w autoryzowanym salonie Jeep w Warszawie, w terminach umówionych indywidualnie z laureatami, nie później jednak niż do dnia 11 października 2019 r., po wcześniejszym jej zarejestrowaniu oraz opłaceniu przez laureata obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureatów do miejsca odbioru nagród w postaci samochodów. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata.
 8. Wydanie nagród z ewentualnej puli niewydanych nagród natychmiastowych
  Warunkiem wydania nagród z ewentualnej puli niewydanych nagród natychmiastowych jest doręczenie na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, w terminie wskazanym w pkt. 11.9 regulaminu, następujących danych i dokumentów:
  • oryginału biletu, na którym wydrukowany jest kod promocyjny,
  • wypełnionego formularza zawierającego następujące dane laureata:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania,
   3. wskazanie kina Cinema City, w którym laureat życzy sobie odebrać nagrodę,
   4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:
    • „Jestem osobą pełnoletnią.”
    • „Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii promocyjnej „JEST BILET, JEST NAGRODA!” i wyrażam zgodę na jego treść. W przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”
    • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora loterii promocyjnej „JEST BILET, JEST NAGRODA!” („Loteria”), tj. Smolar Agencję Promocyjno – Reklamową Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, REGON: 472206546, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w regulaminie Loterii, dostępnym na stronie internetowej www.smolar.pl/loteria- jestbiletjestnagroda.”
    • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek podstawie przy realizacji loterii „JEST BILET, JEST NAGRODA!” z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, CINEMA CITY Poland Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek przedsiębiorcą, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana w przygotowanie loterii „JEST BILET, JEST NAGRODA!” oraz nie jestem osobą bliską pracownikom ww. przedsiębiorców (przez „osobę bliską” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.).”
   5. własnoręczny podpis laureata.
  W przypadku laureata nagrody natychmiastowej głównej i nagrody natychmiastowej I-go stopnia (jeżeli taka pula powstanie) laureat będzie zobowiązany dodatkowo podać:
  1. seria i numer dokumentu tożsamości,
  2. nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku nieposiadania nr PESEL.
  Dodatkowo laureat nagrody głównej będzie zobowiązany podpisać następujące oświadczenie:
  • „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego marki Jeep zgodnie z regulaminem loterii „JEST BILET, JEST NAGRODA!” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”
  W przypadku osób które, zostały laureatami w loterii, a nie ukończyły 18 roku życia, konieczne jest doręczenie dodatkowego pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział uczestnika w loterii (jest to warunek konieczny odbioru nagrody).
 9. Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata, o której mowa w pkt. 11.8 regulaminu, laureat może zgłaszać do organizatora w terminie najpóźniej do dnia 16 września 2019 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje data stempla pocztowego z tym zastrzeżeniem, że przesyłka złożona w terminie (do dnia 16 września 2019 r.) a doręczone do organizatora po 23 września 2019 r. nie będzie podlegała rozpatrzeniu przez organizatora.
 10. Jeżeli w puli niewydanych nagród natychmiastowych znajdzie się nagroda natychmiastowa główna, to odnośnie warunków i terminów jej wydania zastosowanie znajdują analogiczne zapisy pkt. 11.6 i 11.7 regulaminu.
 11. Wszystkie nagrody z puli niewydanych nagród natychmiastowych, jeżeli taka pula powstanie, będą wydawane laureatom zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 11 października 2019 r.
 12. Wydanie nagród – postanowienia ogólne
  W przypadku niezłożenia lub niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń w terminach zgodnych z niniejszym regulaminem, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.
 13. Laureaci nagród w loterii, mogą zostać poproszeni przez organizatora o wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku laureata utrwalonego podczas wydawania mu nagrody w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatora lub właściciela kin CINEMA CITY, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku uczestnika i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w dniu składania oświadczeniach polach eksploatacji, w tym poprzez:
  • utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet,
  • utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach,
  • wprowadzenie do pamięci komputera,
  • publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,
  • nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany,
  • utrwalanie na nośnikach materialnych,
  • zwielokrotnienie dowolną techniką,
  • wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu,
  • nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej,
  • korzystanie w celach reklamowych i marketingowych,
  • nadanie w kinach.
 14. Wyrażenie zgody o której mowa w pkt. 11.13 regulaminu jest dobrowolne i nie stanowi warunku wydania nagrody laureatowi.
 15. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018.1509 ze zm.).
 16. Wszystkie nagrody w loterii zostaną wydane najpóźniej w terminie do dnia 11 października 2019 r. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody w terminach wskazanych powyżej odpowiednio dla każdej z nagród, laureat traci prawo do nagrody, która pozostaje w dyspozycji organizatora.

Back to top

XII. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej

 1. Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii lub legitymujące się ważnym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 2. Do zadań komisji należy:
  • zapewnienie uczestnictwa w grze i losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
  • zabezpieczenie zgodności przebiegu gry i losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowań,
  • udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureatów,
  • nadzór nad postępowaniem reklamacyjnym.

Back to top

XIII. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 - 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 25 października 2019 r.
 2. Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (t.j. Dz.U.2019.847) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.
 3. Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 13.1 regulaminu oraz zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 13.2 regulaminu.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 10 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 4 listopada 2019 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego

Back to top

XIV. Przedawnienie roszczeń

 1. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Back to top

XV. Dane osobowe

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), organizator loterii informuje, że:
  1. w zakresie w jakim dane osobowe uczestnika loterii promocyjnej „JEST BILET, JEST NAGRODA!” są przetwarzane w celu urządzenia i organizacji loterii w zgodności z przepisami prawa i niniejszym regulaminem administratorem danych osobowych jest Smolar Agencję Promocyjno-Reklamową Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, REGON: 472206546. Dane kontaktowe e- mail: biuro@smolar.pl, adres do korespondencji: ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź;
  2. administratorem danych osobowych uczestników loterii promocyjnej „JEST BILET, JEST NAGRODA!”, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i przetwarzającym dane w tym celu, jest CINEMA CITY POLAND SP. Z .O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 525-26-75-088, REGON 365357914. Dane kontaktowe e-mail: iod@cinema-city.pl. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w CINEMA CITY POLAND SP. Z O.O. jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: CINEMA CITY POLAND SP. Z O.O. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa. Ta sama spółka może być administratorem danych w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do niej – w celu wyjaśnienia sprawy bądź w razie podejrzenia lub stwierdzenia nadużyć – w celu ich wyjaśnienia, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, co nie wymaga odrębnej zgody.
 2. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, jako administrator danych osobowych informuje, że:
  1. dane osobowe uczestnika loterii są przetwarzane przez ww. administratorów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii i obowiązkami sprawozdawczymi,
  2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. c), pkt f) RODO oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii,
  4. uczestnikowi przysługuje:
   1. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
   2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
   3. przetwarzania podanych danych osobowych,
   4. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
   5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e- mail: biuro@smolar.pl,
  5. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
  6. dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez ww. administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom realizującym wykonanie/wydanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe /kurierskie, a także podmiotom obsługującym ww. administratora prawnie i księgowo,
  7. dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
  8. dane osobowe uczestników loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  9. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
 3. CINEMA CITY POLAND SP. Z .O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768, Warszawa, jako odrębny i wyłączny administrator danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych informuje, że:
  1. dane osobowe mogą być przetwarzane przez ww. Spółkę w celu realizacji działań marketingowych dotyczących własnych produktów i usług, prowadzonych w formie elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgody),
  2. podanie danych osobowych w celach marketingowych przez uczestnika loterii jest dobrowolne,
  3. uczestnikowi przysługuje:
   • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
   • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   Oświadczenia o powyższym uczestnik może zgłosić do Cinema City Poland Sp. z o.o. - marketing@cinema-city.pl,
  4. uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
  5. dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych mogą być ujawniane wyłącznie uprawnionym pracownikom ww. administratora lub podmiotom udzielającym wsparcia ww. administratorowi na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych,
  6. dane osobowe podane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, co może nastąpić w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz bez wpływu na udział w loterii,
  7. dane osobowe uczestników przetwarzane w celach marketingowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Back to top

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w: biurze organizatora loterii SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, w kinach oraz na stronach: www.smolar.pl/loteria-jestbiletjestnagroda oraz www.jestbiletjestnagroda.pl.
 2. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl/loteria-jestbiletjestnagroda używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub korzystając z infolinii dostępnej w dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00 pod nr tel. 42 636 90 97 lub 42 636 90 93 (koszt połącznia telefonicznego zgodnie z cennikiem operatora z którego korzysta uczestnik).
 3. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2019.847) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

Back to top