REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ”

 1. NAZWA LOTERII
 2. Nazwa Organizatora loterii
 3. Nazwa organu, ktÓry wydaŁ zezwolenie
 4. ZasiĘg loterii
 5. Czas trwania loterii
 6. DEFINICJE
 7. Uczestnicy loterii
 8. Zasady loterii
 9. Nagrody natychmiastowe
 10. Miejsce i termin informowania o wygranych
 11. Wydanie nagrÓd
 12. NadzÓr nad prawidŁowoŚciĄ urzĄdzania loterii promocyjnej
 13. Zasady postĘpowania reklamacyjnego
 14. Przedawnienie roszczeŃ
 15. Dane osobowe
 16. Postanowienia koŃcowe

I. NAZWA LOTERII

Loteria jest prowadzona pod nazwą „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ”.

Powrót

II. Nazwa Organizatora loterii

Organizatorem loterii jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl

Powrót

III. Nazwa organu, ktÓry wydaŁ zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Powrót

IV. ZasiĘg loterii

Loteria odbywa się na terenie całej Polski w sieci kin CINEMA CITY.

Powrót

V. Czas trwania loterii

Loteria zaczyna się w dniu 01 lipca 2018 r. a kończy w dniu 5 listopada 2018 r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji.

Powrót

VI. DEFINICJE

 1. Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej loterią.
 2. Sprzedaż Promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 01 lipca 2018 r. a zakończy w dniu 31 sierpnia 2018 r. lub z chwilą wyczerpania nagród natychmiastowych w loterii, których ilość wynosi 1.000.146 szt. (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć sztuk) w każdym wypadku nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2018 r. z tym zastrzeżeniem, że zarówno zakup promocyjny jak i seans filmowy, którego ten zakup dotyczy musi odbyć się w okresie od 01 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
 3. Kino CINEMA CITY – dowolne kino sieci CINEMA CITY na terenie Polski. Lista kin stanowi załącznik nr 1 do regulaminu loterii. W niniejszym regulaminie kino CINEMA CITY zwane jest dalej „kinem” lub „kinem Cinema City”.
 4. Zakup Promocyjny – każdy dowolny zakup minimum jednego biletu na dowolny seans filmowy, z tym zastrzeżeniem, że zarówno zakup promocyjny jak i seans filmowy, którego ten zakup dotyczy musi odbyć się w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, dokonany:
  • w kasie dowolnego kina lub,
  • w biletomacie na terenie dowolnego kina lub,
  • przez internet za pośrednictwem strony www.cinema-city.pl,
  opłacony gotówką lub kartą płatniczą lub płatnym voucherem lub przelewem, zgodnie ze standardowym cennikiem kin Cinema City, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej.
  Z promocji wyłączony jest zakup biletów poprzez bezpłatny voucher Cinema City, wyłączone są bilety bezpłatne takie jak np. konkursowe, dziennikarskie, awaryjne oraz wszystkie pozostałe o wartości zero zł.
  Uczestnik, który dokonał zwrotu biletu nie ma prawa do nagrody, nawet jeśli w międzyczasie ją wylosował.
 5. Kod Promocyjny – jest to indywidualny unikatowy numer umieszczony na bilecie. Bilet wraz z kodem promocyjnym jest dowodem udziału w grze i jest wydawany automatycznie w chwili dokonania zakupu promocyjnego. Jeden kod promocyjny uprawnia do wysłania jednego zgłoszenia do loterii.
 6. Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem www.kazdybiletwygrywa.pl służąca do dokonywania zgłoszeń do loterii.
 7. Aplikacja mobilna loterii – przygotowana do potrzeb loterii aplikacja mobilna Cinema City TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ służąca do dokonywania zgłoszeń do loterii.
 8. Laureat – osoba, która w sposób prawidłowy i zgodny z regulaminem dokonała zgłoszenia udziału w loterii, a jej bilet z kodem promocyjnym uprawnia do odebrania jednej z nagród przewidzianych w loterii na zasadach określonych w regulaminie.

Powrót

VII. UCZESTNICY LOTERII

 1. W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W loterii mogą wziąć również udział osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, wyłącznie za pisemną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoby, które ukończyły 16 lat i które mocą orzeczenia sądu uważane są za pełnoletnie.
 2. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych przy organizacji loterii „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, CINEMA CITY Poland z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, Cinema City Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CC Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa, ani osoby związane z jakąkolwiek firmą, które były w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie loterii „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” oraz osoby bliskie w/w pracowników i współpracowników w/w firm tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Powrót

VIII. ZASADY LOTERII

 1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7.1 i 7.2 powyżej, która zechce wziąć udział w loterii powinna:
  • dokonać zakupu promocyjnego na seans kinowy, który odbędzie się w okresie sprzedaży promocyjnej,
  • dokonać płatności za zakup promocyjny,
  • odebrać kupiony bilet, na którym wydrukowany jest kod promocyjny,
  • zachować oryginalny bilet, na którym wydrukowany jest kod promocyjny,
  • w okresie trwania sprzedaży promocyjnej zgłosić swój udział w loterii poprzez stronę internetową loterii www.kazdybiletwygrywa.pl lub aplikację mobilną Cinema City „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ”.
 2. W celu prawidłowego zgłoszenia udziału w loterii poprzez stronę internetową loterii lub aplikację mobilną uczestnik powinien:
  • wejść na stronę internetową loterii www.kazdybiletwygrywa.pl lub pobrać bezpłatną aplikację mobilną loterii „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ”,
  • wprowadzić we wskazanym miejscu widoczny na bilecie unikatowy kod promocyjny (uczestnik otrzymuje natychmiast wynik gry zgodnie z zasadami niniejszej loterii),
  • zarejestrować się, aby odebrać wygraną tzn. podać następujące zgodne z prawdą i dokumentem potwierdzającym tożsamość dane uczestnika:
   1. adres e-mail,
   2. imię i nazwisko,
   3. numer telefonu komórkowego,
   4. zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym oświadczenia:
    • „Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii i wyrażam zgodę na jego treść. W przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”
    • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora loterii promocyjnej „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” („Loteria”), tj. Smolar Agencję Promocyjno – Reklamową Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, REGON: 472206546, oraz przez CINEMA CITY POLAND SP. Z .O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, REGON 016208573, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w regulaminie Loterii, dostępnym na stronie internetowej www.smolar.pl/loteria-kazdybiletwygrywa.”
    Opcjonalnie uczestnik może wyrazić także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach innych niż organizacja loterii, poprzez złożenie odrębnych oświadczeń, których niezłożenie nie ma wpływu na wzięcie udziału w loterii:
    • Tak, chcę (w przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego) otrzymywać od CINEMA CITY POLAND SP. Z .O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Reje vstru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, REGON 016208573, jako jedynego administratora danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, informacje o ofertach promocyjnych firmy w formie elektronicznej. Cinema City Poland Sp. z o.o., jako odrębny administrator, przetwarzać będzie dane w ww. celu na podstawie zgody oraz informuje o prawie: dostępu do podanych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Dane mogą być ujawniane wyłącznie uprawnionym pracownikom administratora lub podmiotom udzielającym wsparcia administratorowi na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.”
 3. Jeden uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii zgodnie z zasadą, że wielokrotność zakupu promocyjnego uprawnia do odbioru odpowiedniej liczby kodów promocyjnych i dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń do loterii z tym zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może dokonać maksymalnie osiem zgłoszeń do loterii w trakcie jednego miesiąca loterii tj. 8 (słownie: osiem) zgłoszeń w lipcu czyli okresie od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. oraz 8 (słownie: osiem) zgłoszeń w sierpniu czyli okresie od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.
  Poprzez zgłoszenie do loterii, w szczególności dotyczy to uczestników korzystających z karty Unilimited, rozumie się wprowadzanie unikatowego kodu z biletu i sprawdzenie wyniku gry tj. sprawdzenie jaka nagroda została wylosowana. Każde sprawdzenie wyniku gry czyli pozyskanie przez uczestnika informacji jaką nagrodę wylosował traktowane jest jako zgłoszenie do loterii. Nie jest istotne czy uczestnik anuluje bilet, nie przyjdzie do kina, nie wprowadzi finalnie swoich danych celem odbioru nagrody. Uczestnik może dokonać maksymalnie 8 takich zgłoszeń, które odpowiadają 8 wygranym nagrodom, w trakcie każdego miesiąca zgodnie z powyższymi zapisami.
  Przez jednego uczestnika organizator rozumie uczestnika, który w zgłoszeniu/ach posługuje się tym samym imieniem i nazwiskiem i/lub tym samym adresem e-mail i/lub tym samym nr telefonu komórkowego i/lub dokonuje zakupów przy użyciu tej samej karty Unlimited.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.
 5. W razie utraty lub zniszczenia biletu wraz z kodem promocyjnym, stwierdzającym udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
 6. Każde prawidłowe zgłoszenie bierze udział w grze o nagrody natychmiastowe a także w ewentualnym losowaniu nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych w loterii, jeżeli taka pula powstanie.
  Pula niewydanych nagród natychmiastowych powstanie w sytuacji, gdy uczestnik, który otrzyma informację o wygranej nagrodzie natychmiastowej głównej lub I-go lub II-go lub III-go lub IV-go stopnia, nie poda wszystkich danych i oświadczeń wymaganych do dokonania prawidłowego zgłoszenia do loterii w terminie najpóźniej do dnia 31.08.2018 r. lub poda dane niezgodne z prawdą i w związku z powyższym taka nagroda nie zostanie wydana.
  Pula niewydanych nagród natychmiastowych może powstać tylko i wyłącznie z niewydanych nagród:
  • natychmiastowej nagrody głównej o której mowa w pkt. 9.1,
  • natychmiastowych nagród I-go stopnia o których mowa w pkt. 9.2,
  • natychmiastowych nagród II-go stopnia o których mowa w pkt. 9.3,
  • natychmiastowych nagród III-go stopnia o których mowa w pkt. 9.4,
  • natychmiastowych nagród IV-go stopnia o których mowa w pkt. 9.5,
 7. Gra o nagrody natychmiastowe:
 8. Gra o nagrody natychmiastowe odbywa się na bieżąco w trakcie trwania loterii tj. od dnia 01 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania puli nagród natychmiastowych, która wynosi 1.000.146 szt. (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć sztuk) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 9. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje wynik gry o nagrody natychmiastowe, które są z góry przypisane do danego zgłoszenia w kolejności porządkowej dokonywanych zgłoszeń, zgodnie zasadami określonymi w załączniku nr 2 do regulaminu. Zgłoszenia uczestników wpływają do bazy zgłoszeń i są w niej rejestrowane według kryterium czasu wpłynięcia do bazy zgłoszeń.
 10. Każde prawidłowe zgłoszenie do loterii, które wpłynie do bazy zgłoszeń do loterii w kolejności od nr porządkowego 1 (słownie: jeden) do nr porządkowego 1.000.146 (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć) zostanie automatycznie nagrodzone z góry przypisaną do danego numeru porządkowego zgłoszenia nagrodą natychmiastową.
 11. Losowość gry polega na tym, że uczestnik zgłasza się i jego prawidłowe zgłoszenie jest zapisywane w bazie zgłoszeń zgodnie z kryterium czasu w jakim to prawidłowe zgłoszenie wpłynęło. Uczestnik otrzymuje nagrodę, która jest z góry przypisana do tego nr porządkowego zgłoszenia, zgodnie z listą nagród i numerami porządkowymi zgłoszeń, które to stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wynik gry zależy od przypadku.
 12. Gra o nagrody z puli niewydanych nagród natychmiastowych:
 13. W losowaniu nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia uczestników loterii dokonane w okresie od 01 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. lub z chwilą dokonania ostatniego zgłoszenia nagrodzonego nagrodą natychmiastową tj. wyczerpania nagród natychmiastowych w loterii, których ilość wynosi 1.000.146 szt. (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć sztuk) w każdym wypadku nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2018 r., z wyłączeniem zgłoszeń, które w grze o nagrody natychmiastowe dały uczestnikom prawa do nagród opisanych w pkt. od 9.1 do 9.5 regulaminu.
 14. Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych odbędzie się w dniu 04 września 2018 r. w biurze organizatora w godzinach od 10:00 do 14:00.
 15. Losowanie nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje wewnętrzna komisja nadzoru loterii. Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób. Każde prawidłowe zgłoszenie opisane w pkt. 8.1 będzie miało nadany unikatowy numer porządkowy zgodny z kolejnością porządkową w jakiej wpłynęło do bazy zgłoszeń (nadawany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń), a organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy jego zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem członków wewnętrznej komisji nadzoru, w zależności od decyzji komisji będzie ono polegać na:
  • losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. Ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. Ustawy,
  • losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).
 16. Losowanie z puli niewydanych nagród natychmiastowych, jeżeli taka pula powstanie, przebiegać będzie w kolejności w której są one wymienione w pkt. 8.6 regulaminu tj. począwszy od nagród najbardziej wartościowych do nagród najmniej wartościowych. Na przykład, zakładając że w puli niewydanych nagród natychmiastowych pozostanie po jednej sztuce nagród: natychmiastowa główna, natychmiastowa I-go stopnia, natychmiastowa II-go stopnia, natychmiastowa III-go stopnia, natychmiastowa IV-go stopnia, wówczas losowanie będzie przebiegać w następujący sposób:
  • jako pierwsza losowana będzie nagroda natychmiastowa główna o której mowa w pkt. 9.1,
  • jako druga losowana będzie nagroda natychmiastowa I-go stopnia o której mowa w pkt. 9.2,
  • jako trzecia losowana będzie nagroda natychmiastowa II-go stopnia o której mowa w pkt. 9.3,
  • jako czwarta losowana będzie nagroda natychmiastowa III-go stopnia o której mowa w pkt. 9.4,
  • jako piąta losowana będzie nagroda natychmiastowa IV-go stopnia o której mowa w pkt. 9.5.

Powrót

IX. Nagrody natychmiastowe

 1. Nagroda natychmiastowa główna w loterii to samochód osobowy marki Jeep Renegade, szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu.
  Wartość rzeczowa nagrody natychmiastowej głównej, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r. wynosi 72.880,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt zł. 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody natychmiastowej głównej organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 8.097,78 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem zł. 78/100). Łączna całkowita wartość nagrody natychmiastowej głównej wynosi 80.977,78 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem zł. 78/100), przy czym część pieniężna nagrody natychmiastowej głównej w kwocie 8.097,78 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem zł. 78/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych głównych w loterii wynosi 1 szt. (słownie: jedna), natomiast łączna wartość nagrody natychmiastowej głównej w loterii wynosi 80.977,78 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem zł. 78/100).
 2. Nagrodami natychmiastowa I-go stopnia w loterii jest 10 szt. (słownie: dziesięć sztuk) voucherów podróżnych ITAKA (biuro podróży ITAKA). Voucher jest ważny w terminie 2 lat od jego wydania.
  Wartość rzeczowa jednostkowej nagrody natychmiastowej I-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r. wynosi 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące zł. 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody natychmiastowej I-go stopnia organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy zł. 33/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej I-go wynosi 3.333,33 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy zł. 33/100), przy czym część pieniężna nagrody natychmiastowej I-go stopnia w wysokości 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy zł. 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 10 szt. (słownie: dziesięć), natomiast łączna wartość nagród natychmiastowych I-go stopnia wynosi 33.333,30 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy zł. 30/100).
 3. Nagrodami natychmiastowymi II-go stopnia w loterii jest 15 szt. (słownie: piętnaście sztuk) rowerów marki Merida.
  Rower Merida Crossway 20-V 2017 z grupy Crossway 700c, rama aluminiowa DT-V, skok P/T 63/-mm, widelec SR NEX HLO, napęd Shimano 3x8, hamulce szczękowe V-brake, rozmiar kół 700C.
  Jednostkowa wartość rzeczowa nagrody natychmiastowej II-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r. wynosi 1.749,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści dziewięć zł. 00/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 15 szt. (słownie: piętnaście sztuk), natomiast łączna wartość nagród natychmiastowych II-go stopnia wynosi 26.235,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć zł. 00/100).
 4. Nagrodami natychmiastowymi III-go stopnia w loterii jest 20 szt. (słownie: dwadzieścia sztuk) kart Unlimited.
  Karta Unlimited jest to roczny abonament do kina Cinema City, ważny w całej Polsce w sieci kin Cinema City (filmy bez limitu). Uczestnik, który wygra kartę Unlimited musi dokonać jej rejestracji do dnia 30.09.2018 r.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej III-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r. wynosi 660,00 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt zł. 00/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 20 szt. (słownie: dwadzieścia sztuk), natomiast łączna wartość nagród natychmiastowych III-go stopnia wynosi 13.200,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy dwieście zł. 00/100).
 5. Nagrodami natychmiastowymi IV-go stopnia w loterii jest 100 szt. (słownie: sto sztuk) bonów paliwowych Circle K do wykorzystania do 30.06.2020 r.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej IV-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r. wynosi 100,00 zł brutto (słownie: sto zł. 00/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 100 szt. (słownie: sto sztuk), natomiast łączna wartość nagród natychmiastowych IV-go stopnia wynosi 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł. 00/100).
 6. Nagrodami natychmiastowymi V-go stopnia w loterii jest 20.000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy) nagród w postaci darmowego biletu do kina.
  Oferta dotyczy jedynie biletów normalnych na filmy 2D do dnia 30.09.2018 r. z wyłączeniem seansów odbywających się w kinach IMAX, 4DX oraz salach VIP i pokazów specjalnych (z zastrzeżeniem, iż powyższa data jest datą, w której odbędą się seanse). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej V-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r., wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć zł. 00/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 20.000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł. 00/100).
 7. Nagrodami natychmiastowymi VI-go stopnia w loterii jest 275.000 szt. (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) nagród w postaci prawa do zakupu w kinie oferty: kup jeden bilet normalny a drugi otrzymasz gratis (czyli uczestnik kupując jeden bilet i płacąc gotówką lub karta płatniczą, drugi otrzymuje gratis. Nagroda dotyczy tylko i wyłącznie biletów kupowanych na ten sam seans.). Za pełnopłatny bilet nie można zapłacić przedpłaconym voucherem. Oferta dotyczy jedynie biletów normalnych na filmy 2D do dnia 30.09.2018 r. z wyłączeniem seansów odbywających się w środy, seansów w kinach IMAX, 4DX oraz salach VIP i pokazów specjalnych (z zastrzeżeniem, iż powyższa data jest datą, w której odbędą się seanse).
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VI-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r., wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć zł. 00/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 275.000 szt. (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 2.750.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt zł. 00/100).
 8. Nagrodami natychmiastowymi VII-go stopnia w loterii jest 20.000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy) nagród w postaci darmowej kawy. Nagrodą w loterii jest kawa z oferty podstawowej tj. cappuccino, flat white, lungo lub espresso. Nagrodą w loterii nie są kawy smakowe. Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VII-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r. wynosi 2,90 zł (słownie: dwa zł. 90/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 20.000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi 58.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy zł. 00/100).
 9. Nagrodami natychmiastowymi VIII-go stopnia w loterii jest 20.000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy) nagród w postaci prawa do zakupu zestawu dla dwojga z prażoną kukurydzą w cenie 20,00 zł.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VIII-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r. wynosi 4,81 zł (słownie: cztery zł. 81/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 20.000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi 96.200,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście zł. 00/100).
 10. Nagrodami natychmiastowymi IX-go stopnia w loterii jest 65.000 szt. (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sztuk) nagród w postaci średniego darmowego napoju z saturatora.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej IX-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r., wynosi 1,53 zł (słownie: jeden zł. 53/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 65.000 szt. (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 99.450,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł. 00/100).
 11. Nagrodami natychmiastowymi X-go stopnia w loterii jest 70.000 szt. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sztuk) nagród w postaci oferty: kup średni pop-corn (prażoną kukurydzę) a średni napój z saturatora otrzymasz gratis.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej X-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r., wynosi 1,53 zł (słownie: jeden zł. 53/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 70.000 szt. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 107.100,00 zł brutto (słownie: sto siedem tysięcy sto zł. 00/100).
 12. Nagrodami natychmiastowymi XI-go stopnia w loterii jest 300.000 szt. (słownie: trzysta tysięcy sztuk) w postaci prawa do zakupu średniego zestawu z pop-corn’em za 10,00 zł.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej XI-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r., wynosi 2,10 zł (słownie: dwa zł. 10/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych XI-go stopnia w loterii wynosi 300.000 szt. (słownie: trzysta tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 630.000,00 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy zł. 00/100).
 13. Nagrodami natychmiastowymi XII-go stopnia w loterii jest 90.000 szt. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) nagród w postaci darmowego małego pop-corn’u (prażonej kukurydzy).
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej XII-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r., wynosi 1,78 zł (słownie: jeden zł. 78/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych XII-go stopnia w loterii wynosi 90.000 szt. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi 160.200,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście zł. 00/100).
 14. Nagrodami natychmiastowymi XIII-go stopnia w loterii jest 40.000 szt. (słownie: czterdzieści tysięcy sztuk) nagród w postaci powiększenia zestawu z nachos ze średniego na duży.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej XIII-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r., wynosi 2,20 zł (słownie: dwa zł. 20/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych XIII-go stopnia w loterii wynosi 40.000 szt. (słownie: czterdzieści tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 88.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy zł. 00/100).
 15. Nagrodami natychmiastowymi XIV-go stopnia w loterii jest 100.000 szt. (słownie: sto tysięcy sztuk) nagród w postaci darmowego średniego nachos przy zakupie dużego zestawu z popcornem.
  Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej XIV-go stopnia, ustalona na dzień 27 kwietnia 2018 r., wynosi 1,69 zł (słownie: jeden zł. 69/100).
  Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych XIV-go stopnia w loterii wynosi 100.000 szt. (słownie: sto tysięcy sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 169.000,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł. 00/100).
 16. Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych wynosi 1.000.146 szt. (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi 4.521.696,08 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł. 08/100).
 17. Nagrody w loterii nie sumują się i nie kumulują się i nie łączą się. Dotyczy to zarówno nagród w ramach przedmiotowej loterii jak i w innych ewentualnych akcjach promocyjnych organizowanych w tym samym czasie w kinach. Każda nagroda jest jednostkowa i indywidualna i jest wydawana i realizowana odrębnie. Nie można łączyć różnych nagród w jednym zakupie przy ich realizacji. Przykładowo w sytuacji, kiedy uczestnik wygra darmowy bilet oraz nagrodę w postaci oferty kup jeden bilet drugi otrzymasz gratis, to nie może w takim przypadku wykorzystać wygranego wcześniej darmowego biletu do zapłaty za bilet z oferty kup jeden bilet a drugi otrzymasz gratis.
 18. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym koloru auta ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
 19. Nagrody niewydane w loterii, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, pozostają w dyspozycji organizatora.

Powrót

X. Miejsce i termin informowania o wygranych

 1. Laureaci wszystkich nagród natychmiastowych są informowani o uzyskanej wygranej natychmiast po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii poprzez wyświetlenie komunikatu o uzyskanej wygranej na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez organizatora do laureata na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
 2. Laureat nagrody natychmiastowej głównej o której mowa w pkt. 9.1 zostanie dodatkowo powiadomiony o wygranej najpóźniej w terminie 3 dni od uzyskania wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS, a także dodatkowo telefonicznie na numer telefonu komórkowego podany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym do loterii. Organizator w treści wiadomości e-mail i SMS oraz podczas rozmowy telefonicznej poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 11.4 i 11.5, które umożliwią przekazanie mu nagrody.
 3. Laureaci nagród z ewentualnej puli niewydanych nagród natychmiastowych zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie do dnia 07 września 2018 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS, a także dodatkowo telefonicznie na numer telefonu komórkowego podany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym do loterii. Organizator w treści wiadomości e-mail i SMS oraz podczas rozmowy telefonicznej poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 11.8 i 11.9, które umożliwią przekazanie nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:
  • za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości- śmieci” / SPAM w skrzynce odbiorczej programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail od organizatora, o której mowa w pkt. 10.1 lub 10.2 lub 10.3 niniejszego regulaminu,
  • za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych, ustawień sprzętowych, konfiguracji sprzętowych, legalności oprogramowania z którego uczestnik korzysta, szybkości i jakości łącza internetowego z którego uczestnik korzysta (np. przerwania transmisji danych), które mogę mieć wpływa na działanie strony internetowej loterii, w tym np. na animacje z wizualizacją nagrody, którą uczestnik wygrał,
  • z powodu podania przez niego błędnego adresu e-mail lub numeru telefonu, zmiany adresu e-mail lub numeru telefonu w czasie trwania loterii lub w sytuacji, kiedy telefon uczestnika jest wyłączony, w przypadku kontaktu telefonicznego - niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej pięciu prób kontaktu, podejmowanych przez organizatora w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia,
  • za działanie siły wyższej.

Powrót

XI. Wydanie nagrÓd

Wydanie nagród natychmiastowych o których mowa w pkt. IX od 6 do 15

 1. Warunkiem wydania nagród natychmiastowych opisanych w pkt. od 9.6 do 9.15 regulaminu, wygranych w loterii w okresie od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. jest okazanie przez laureata w dowolnie wybranym kinie, informacji o wygranej, otrzymanej pod wskazany przez niego w zgłoszeniu do loterii adres e–mail. Treść wiadomości e–mail z informacją o wygranej nagrodzie, można okazać w formie papierowej (wydruk) lub na urządzeniu mobilnym wraz z oryginalnym biletem zawierającym kod promocyjny zgodny z tym podanym w zgłoszeniu i otrzymaną informacją o wygranej, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż każdą nagrodę można wykorzystać tylko jeden raz. Unikatowy numer porządkowy swojej nagrody należy zachować w tajemnicy, tak aby nie został użyty przez osoby do tego nieupoważnione. Organizator nie odpowiada za sytuacje, w których numery nagród zostały udostępnione osobom trzecim.
 2. Nagrody natychmiastowe opisane w pkt. od 9.6 do 9.15 regulaminu będą wydawane na bieżąco w trakcie trwania loterii w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. w kinach (odpowiednio w kasach, barach lub kawiarniach kin). Wszystkie nagrody natychmiastowe opisane w pkt. od 9.6 do 9.15 regulaminu będą wydane najpóźniej w terminie do 30 września 2018 r.
 3. Wydanie nagród natychmiastowych o których mowa w pkt. od 9.2 do 9.5
 4. Warunkiem wydania nagród natychmiastowych opisanych w pkt. od 9.2 do 9.5 regulaminu (nagrody natychmiastowe I-go, II-go, III-go, IV-go stopnia), wygranych w loterii w okresie od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., jest skontaktowanie się przez laureata z organizatorem pod numerem telefonu lub adresem e-mail, które zostały podane laureatowi w treści wiadomości e-mail informującej o uzyskanej wygranej, w terminie maksymalnie 14 dni od uzyskania informacji o wygranej o której mowa w pkt. 10.1 regulaminu, w celu ustalenia dogodnego dla laureata terminu odbioru nagrody we wskazanym, dowolnie wybranym przez laureata kinie Cinema City. Nagrody o których mowa w niniejszym pkt. mogą być odebrane przez laureata najpóźniej do dnia 30.09.2018 r.
  W chwili odbioru nagrody laureat jest zobowiązany do:
  • okazania oryginału biletu, na którym wydrukowany jest kod promocyjny zgodny z tym podanym w zgłoszeniu i otrzymaną informacją o wygranej,
  • wypełnienia formularza poprzez podanie w nim następujących danych laureata:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu zamieszkania
   3. oraz złożenie własnoręcznie podpisanych oświadczeń o następującej treści:
    • „Jestem osobą pełnoletnią.”
    • „Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii i wyrażam zgodę na jego treść. W przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”
    • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora loterii promocyjnej „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” („Loteria”), tj. Smolar Agencję Promocyjno – Reklamową Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, REGON: 472206546, oraz przez CINEMA CITY POLAND SP. Z .O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, REGON 016208573 NIP 525-26-75-088, REGON 365357914, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w regulaminie Loterii, dostępnym na stronie internetowejwww.smolar.pl/loteria-kazdybiletwygrywa.”
    • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek podstawie przy realizacji loterii „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, CINEMA CITY Poland Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, Cinema City Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CC Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek przedsiębiorcą, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana w przygotowanie loterii „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” oraz nie jestem osobą bliską pracownikom w/w przedsiębiorców tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.”
   4. wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody,
   5. złożenia własnoręcznego podpisu laureata.
  Dodatkowo w przypadku laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia tj. voucherów podróżnych ITAKA, laureat będzie zobowiązany dodatkowo podać:
  1. seria i numer dokumentu tożsamości,
  2. nr Pesel.
  W przypadku osób które, zostały laureatami w loterii, a nie ukończyły 18 roku życia, konieczne jest doręczenie dodatkowego pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział uczestnika w loterii (jest to warunek konieczny odbioru nagrody).
 5. Wydanie nagrody natychmiastowej głównej o której mowa w pkt. 9.1
 6. Warunkiem wydania nagrody natychmiastowej głównej jest doręczenie na adres biura organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, w terminie wskazanym w pkt. 11.5 regulaminu, następujących danych i dokumentów:
  • oryginału biletu, na którym wydrukowany jest kod promocyjny,
  • wypełnionego formularza zawierającego następujące dane laureata:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania
   3. data urodzenia,
   4. seria i numer dokumentu tożsamości,
   5. nr Pesel,
   6. własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:
    • „Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii i wyrażam zgodę na jego treść. W przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”
    • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora loterii promocyjnej „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” („Loteria”), tj. Smolar Agencję Promocyjno – Reklamową Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, REGON: 472206546, oraz przez CINEMA CITY POLAND SP. Z .O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, REGON 016208573 NIP 525-26-75-088, REGON 365357914, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w regulaminie Loterii, dostępnym na stronie internetowejwww.smolar.pl/loteria-kazdybiletwygrywa.”
    • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek podstawie przy realizacji loterii „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, CINEMA CITY Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, Cinema City Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CC Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek przedsiębiorcą, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana w przygotowanie loterii „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” oraz nie jestem osobą bliską pracownikom w/w przedsiębiorców tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.”
    • „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego marki Jeep zgodnie z regulaminem loterii „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”
   7. własnoręczny podpis laureata.
  W przypadku laureata nagrody natychmiastowej głównej w loterii który nie ukończył 18 roku życia, konieczne jest przesłanie dodatkowego pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział uczestnika w loterii. Oświadczenie powinno mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym (jest to warunek konieczny odbioru nagrody). Wzór formularza z wymaganymi danymi laureata nagrody natychmiastowej głównej, znajduje się na stronie internetowej organizatora loterii www.smolar.pl/loteria-kazdybiletwygrywa, skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wyżej wymienione wymagane dane oraz oświadczenia.
 7. Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata, o której mowa w pkt. 11.4, laureat może zgłaszać do organizatora w terminie najpóźniej do dnia 17 września 2018 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje data stempla pocztowego z tym zastrzeżeniem, że przesyłka złożona w terminie (do dnia 17 września 2018 r.) a doręczone do organizatora po 24 września 2018 r. nie będzie podlegała rozpatrzeniu przez organizatora.
 8. Nagroda natychmiastowa główna w postaci samochodu osobowego zostanie wydane w Warszawie w autoryzowanym salonie Jeep – AUTO SKACZKOWSKI Marek Skaczkowski, ul. Poznańska 32, 05-850 Mory, w terminach umówionych indywidualnie z laureatami, nie później jednak niż do dnia 12 października 2018 r., po wcześniejszym jej zarejestrowaniu oraz opłaceniu przez laureata obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu.
 9. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureatów do miejsca odbioru nagród w postaci samochodów. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata.
 10. Wydanie nagród z ewentualnej puli niewydanych nagród natychmiastowych
 11. Warunkiem wydania nagród z ewentualnej puli niewydanych nagród natychmiastowych jest doręczenie na adres biura organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, w terminie wskazanym w pkt. 11.9 regulaminu, następujących danych i dokumentów:
  • oryginału biletu, na którym wydrukowany jest kod promocyjny,
  • wypełnionego formularza zawierającego następujące dane laureata:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania,
   3. wskazanie kina Cinema City, w którym laureat życzy sobie odebrać nagrodę,
   4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:
    • „Jestem osobą pełnoletnią.”
    • „Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii i wyrażam zgodę na jego treść. W przypadku, gdy nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.”
    • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora loterii promocyjnej „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” („Loteria”), tj. Smolar Agencję Promocyjno – Reklamową Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, REGON: 472206546 , oraz przez CINEMA CITY POLAND SP. Z .O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, REGON 016208573, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w regulaminie Loterii, dostępnym na stronie internetowej www.smolar.pl/loteria-kazdybiletwygrywa”
    • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek podstawie przy realizacji loterii „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, CINEMA CITY Poland Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, Cinema City Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CC Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek przedsiębiorcą, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana w przygotowanie loterii „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” oraz nie jestem osobą bliską pracownikom w/w przedsiębiorców tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.”
   5. własnoręczny podpis laureata.
  W przypadku laureata nagrody natychmiastowej głównej i nagrody natychmiastowej I-go stopnia (jeżeli taka pula powstanie) laureat będzie zobowiązany dodatkowo podać:
  1. seria i numer dokumentu tożsamości,
  2. nr Pesel.
  Dodatkowo laureat nagrody głównej będzie zobowiązany podpisać następujące oświadczenie:
  • „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego marki Jeep zgodnie z regulaminem loterii „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”
  W przypadku osób które, zostały laureatami w loterii a nie ukończyły 18 roku życia, konieczne jest przesłanie dodatkowego pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział uczestnika w loterii.
 12. Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata, o której mowa w pkt. 11.8, laureat może zgłaszać do organizatora w terminie najpóźniej do dnia 17 września 2018 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje data stempla pocztowego z tym zastrzeżeniem, że przesyłka złożona w terminie (do dnia 17 września 2018 r.) a doręczone do organizatora po 24 września 2018 r. nie będzie podlegała rozpatrzeniu przez organizatora.
 13. Jeżeli w puli niewydanych nagród natychmiastowych znajdzie się nagroda natychmiastowa główna, to odnośnie warunków i terminów jej wydania zastosowanie znajdują analogiczne zapisy pkt. 11.6 i 11.7 niniejszego regulaminu.
 14. Wszystkie nagrody z puli niewydanych nagród natychmiastowych, jeżeli taka pula powstanie, będą wydawane laureatom zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
 15. Wydanie nagród – postanowienia ogólne
 16. W przypadku niezłożenia lub niedoręczenia organizatorowi w/w wymaganych danych i oświadczeń w terminach zgodnych z niniejszym regulaminem, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.
 17. Laureaci nagród w loterii, mogą zostać poproszeni przez organizatora o wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku laureata utrwalonego podczas wydawania mu nagrody w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatora lub właściciela kin CINEMA CITY a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku uczestnika i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w dniu składania oświadczeniach polach eksploatacji, w tym poprzez:
  • utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet,
  • utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach,
  • wprowadzenie do pamięci komputera,
  • publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,
  • nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany,
  • utrwalanie na nośnikach materialnych,
  • zwielokrotnienie dowolną techniką,
  • wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu,
  • nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej,
  • korzystanie w celach reklamowych i marketingowych,
  • nadanie w kinach.
 18. Wyrażenie zgody o której mowa w pkt. 11.13 regulaminu jest dobrowolne i nie stanowi warunku wydania nagrody laureatowi.
 19. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zmianami).
 20. Wszystkie nagrody w loterii zostaną wydane najpóźniej w terminie do dnia 12 października 2018 r. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody w terminach wskazanych powyżej odpowiednio dla każdej z nagród, laureat traci prawo do nagrody, która pozostaje w dyspozycji organizatora.

Powrót

XII. NadzÓr nad prawidŁowoŚciĄ urzĄdzania loterii promocyjnej

 1. Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii lub legitymujące się ważnym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 2. Do zadań komisji należy:
  • zapewnienie uczestnictwa w grze i losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
  • zabezpieczenie zgodności przebiegu gry i losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowań,
  • udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureatów,
  • nadzór nad postępowaniem reklamacyjnym.

Powrót

XIII. Zasady postĘpowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres organizatora przez czas trwania loterii najpóźniej do dnia 19 października 2018 r. O prawidłowości złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone w terminie do dnia 19 października 2018 r. a doręczone do organizatora po dniu 26 października 2018 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu przez organizatora. Rozpatrzeniu przez organizatora podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
 2. Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 10 dni, liczonych od dnia wpływu reklamacji i kończy się najpóźniej w dniu 5 listopada 2018 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą, o zachowaniu 10–dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania listu poleconego przez organizatora (data stempla pocztowego).

Powrót

XIV. Przedawnienie roszczeŃ

 1. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Powrót

XV. Dane osobowe

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej jako „RODO”), organizator loterii informuje, że:
  1. administratorem danych osobowych uczestników loterii promocyjnej „TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ”, jest CINEMA CITY POLAND SP. Z .O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, REGON 016208573. Dane kontaktowe e-mail: iod@cinema-city.pl. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w CINEMA CITY POLAND SP. Z O.O. jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: CINEMA CITY POLAND SP. Z O.O. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa,
  2. w zakresie w jakim dane osobowe uczestnika loterii są przetwarzane w celu urządzenia i organizacji loterii w zgodności z przepisami prawa i niniejszym regulaminem Administratorem Danych Osobowych loterii jest również Smolar Agencję Promocyjno – Reklamową Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, REGON: 472206546. Dane kontaktowe e- mail: biuro@smolar.pl, adres do korespondencji: ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź;
  3. dane osobowe uczestnika loterii są przetwarzane przez administratorów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii i obowiązkami sprawozdawczymi,
  4. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 ( tzw. „ RODO”) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 ( tzw. „ UODO”), a także na podstawie innych aktów prawnych zastępujących powyższe, które będą obowiązywały w chwili przetwarzania danych osobowych w celach i zakresie wskazanych w niniejszym regulaminie,
  5. podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii,
  6. uczestnikowi przysługuje:
   • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
   • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
   oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e- mail: biuro@smolar.pl, a w przypadku, gdy dotyczy to odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Cinema City Poland Sp. z o.o. - marketing@cinema-city.pl
  7. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
  8. dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez właściwego administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe /kurierskie w celu doręczenia nagród operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym każdego administratora prawnie i księgowo,
  9. dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
  10. dane osobowe uczestników loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  11. dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 2. Odrębnym i wyłącznym administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Cinema City Poland sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768, Warszawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez tę Spółkę w celu realizacji działań marketingowych dotyczących własnych produktów i usług, prowadzonych w formie elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgody). Cinema City Poland Sp. z o.o., jako odrębny administrator, informuje o prawie: dostępu do podanych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Dane mogą być ujawniane wyłącznie uprawnionym pracownikom administratora lub podmiotom udzielającym wsparcia administratorowi na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Powrót

XVI. Postanowienia koŃcowe

 1. Pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w: biurze organizatora loterii SMOLAR Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, w kinach oraz na stronach: www.smolar.pl/loteria-kazdybiletwygrywa oraz www.kazdybiletwygrywa.pl.
 2. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl/loteria-kazdybiletwygrywa używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub korzystając z infolinii dostępnej w dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00 pod nr tel. 42 636 90 97 lub 42 636 90 93 (koszt połącznia telefonicznego zgodnie z cennikiem operatora z którego korzysta uczestnik).
 3. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

Powrót