REGULAMIN „PODAJ RĘKĘ SUPERBOHATEROM”

 1. Definicje:
  Opaska – spersonalizowana bransoletka filmowa, którą Użytkownik może nabyć na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  Gadżet – odpowiednio filmowa Przypinka lub Opaska,
  Kino - jedno z kin Cinema City na terenie Polski,
  Okres Obowiązywania Programu - okres, w którym Uczestnik ma prawo korzystać z Programu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
  Organizator - podmiot zdefiniowany w pkt. 2 Regulaminu, Regulamin - niniejszy Regulamin
  Uczestnik - klient, który zdecyduje się na udział w Programie, Program dostępny jest dla osób fizycznych, zamieszkałych lub przebywających na terytorium   Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również cudzoziemców, działających jako  konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby powyżej 13 roku życia) w zakresie,  w jakim mogą sami za zgodą lub bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy lub rozporządzać mieniem.
  Przypinka- spersonalizowana przypinka filmowa, którą Użytkownik może nabyć na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 2. Organizatorem Programu „Podaj rękę superbohaterom” (dalej „Program”) jest Cinema City Poland Sp. z o.o. ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000707019.
 3. Program obowiązuje na terenie Polski.
 4. W Programie uczestniczą wszystkie Kina Organizatora.
 5. Program obowiązuje od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., lub do wyczerpania zapasów Przypinek.
 6. Organizator nie gwarantuje dostępności przypinek w każdym Kinie przez cały Okres Obowiązywania Programu, tj. ilość Przypinek w poszczególnych Kinach może się zmieniać z uwagi na zainteresowanie Programem.
 7. Uczestnik Programu, który dokona zakupu biletu dziecięcego, tj. pełnopłatnego zakupu biletu przeznaczonego dla osób do 12 roku życia, zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym Kinie (dotyczy zakupu w kasie Kina, zakupu biletu online lub zakupu za pośrednictwem biletomatu) ma prawo otrzymania od Organizatora jednej Opaski oraz jednej Przypinki popcorn. Liczba ww. Opasek i Przypinek jest ograniczona do łącznie 170.000 sztuk, Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia w czasie trwania Programu puli bezpłatnych Opasek i Przypinek popcorn. W Programie udział biorą również Uczestnicy dokonujący zakupu biletów dziecięcych w ramach biletu grupowego oraz zakupu realizowanego poprzez wymianę vouchera przedpłaconego lub karty podarunkowej na bilet dziecięcy (przy zakupie Uczestnik zobowiązany jest poinformować o fakcie wymiany vouchera lub karty na bilet dziecięcy).
 8. W związku ze sprzedażą w środy (wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy) jednej kategorii biletów w cenie promocyjnej (brak w sprzedaży biletów dziecięcych), w celu przystąpienia do Programu i otrzymania w ten dzień Gadżetu, Uczestnik powinien podczas zakupu biletu poinformować pracownika kasy Kina o przeznaczeniu biletu/biletów dla dziecka/dzieci do 12 roku życia, a w przypadku biletów zakupionych online lub w biletomacie, Uczestnik powinien w dniu seansu zgłosić się do kasy Kina, okazać zakupiony bilet pracownikowi kasy Kina i poinformować o przeznaczeniu biletu dla dziecka do 12 roku życia (w celu uniknięcia wątpliwości, taki bilet będzie traktowany jako dziecięcy w rozumieniu niniejszego Regulaminu).
 9. Jeden bilet dziecięcy upoważnia do otrzymania jednego zestawu Opaski i Przypinki popcorn.
 10. Opaska i Przypinka, o której mowa w pkt. 7 powyżej wydawane są w kasie Kina. W przypadku zakupu biletu w kasie Kina, Opaska i Przypinka wydawane są bezpośrednio po zakupie biletu dziecięcego, zaś w przypadku biletu online i biletu zakupionego w biletomacie, po okazaniu przez Uczestnika takiego biletu pracownikowi kasy Kina w dniu seansu, na który dokonano zakupu biletu dziecięcego (przedłożenie biletu w inny dzień nie uprawnia do otrzymania ww. Gadżetów).
 11. W celu uniknięcia wątpliwości zakup biletu za pośrednictwem Karty Unlimited nie uprawnia do  otrzymania Gadżetów wskazanych w pkt. 7.
 12. W Okresie Obowiązywania Programu Uczestnik może nabyć odpłatnie dodatkowe Gadżety filmowe w kasie Kina.
 13. Gadżety odpłatne obejmują filmy:
  1. INIEMAMOCNI 2,
  2. MŁODZI TYTANI. AKCJA! FILM,
  3. MAŁA STOPA.
  Do każdego z filmów wskazanych powyżej Organizator przygotuje kilka rodzajów Przypinek.
 14. Gadżety odpłatne będą sprzedawane w Okresie Obowiązywania Programu lub do wyczerpania zapasów.
 15. Cennik poszczególnych Gadżetów odpłatnych dostępny jest w każdym Kinie.
 16. Uczestnik może dokonać zakupu nieograniczonej liczby Gadżetów do danego filmu.
 17. Gadżety mogą być zakupione przez Uczestników niezależnie od zakupu biletu na film, tj. zakup biletu na film nie jest wymagany do dokonania przez Uczestnika zakupu Gadżetów.
 18. Organizator nie dopuszcza zwrotu zakupionych Gadżetów, w tym zwrotu za ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inne produkty lub Gadżety oferowane przez Organizatora.
 19. Program nie łączy się z innymi promocjami.
 20. Regulamin dostępny jest w każdym Kinie oraz na stronie internetowej Organizatora www.cinema-city.pl/superkolekcja
 21. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników Programu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej www.cinema-city.pl/superkolekcja i wejdą w życie z dniem ogłoszenia.
 22. Reklamacje i uwagi do niniejszego Programu należy zgłaszać wyłącznie listem poleconym na adres Organizatora: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, z dopiskiem „Podaj rękę superbohaterom”
 23.  Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i  dokładny adres Uczestnika, jak również opis podstaw reklamacji lub skargi. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 24. W przypadku zgłoszenia reklamacji związanej z wadą fizyczną tkwiącą w Gadżecie, Organizator może wymienić Gadżet na wolny od wad pod warunkiem zwrócenia uszkodzonego Gadżetu. Wymiana Gadżetu nastąpi na taki sam Gadżet, o ile będzie dostępny, w przeciwnym przypadku Gadżet może zostać wymieniony na inny, aktualnie dostępny, wskazany przez Uczestnika. W przypadku Gadżetów odpłatnych, w razie braku możliwości wymiany na taki sam Gadżet oraz odmowy przez Uczestnika wymiany na inny, Uczestnik ma prawo żądać zwrotu równowartości uszkodzonego Gadżetu, na podstawie przedstawionego dowodu zakupu. Wymiana/zwrot środków nie przysługuje, jeżeli Gadżet uległ uszkodzeniu z winy Uczestnika, w tym z powodu nieprawidłowego użytkowania.
 25. Organizator nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał danych osobowych w ramach Programu. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych Uczestnika może nastąpić w ramach postępowania reklamacyjnego w celu obrony praw Organizatora. W takim przypadku administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i obrony przez roszczeniami, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Organizatora, którym jest obrona praw Organizatora. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla możliwości przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, świadczącym na rzecz Organizatora usługi w celu realizacji Programu. Dane będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestnika zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć Polityce Prywatności na stronie www.cinema-city.pl
 26. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

PROMOCJA: OPASKA + 2 WYBRANE ZESTAWY W CENIE 9 ZŁ

W dniach 19.10.2018 – 31.12.2018 sprzedaż Przypinek filmowych objęta jest promocją.

Opaska i 2 wybrane zestawy filmowych przypinek (4+5) lub  (5+5) kosztuje 9 zł. Zestawy przypinek filmowych objętych promocją to: zestaw 5 przypinek z filmu Iniemamocni 2, zestaw 5 przypinek z filmu Młodzi Tytani, zestaw 4 przypinek z filmu Mała Stopa.

Promocja obowiązuje we wszystkich kinach Cinema City w całej Polsce.