REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU BILETÓW DROGĄ INTERNETOWĄ

REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU BILETÓW DROGĄ INTERNETOWĄ DO KIN "CINEMA CITY" LUB "IMAX" ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.CINEMA-CITY.PL,
 

 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. REZERWACJA MIEJSC I ZAKUP BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. PŁATNOŚĆ ZA BILETY
 5. VOUCHERY ORAZ KARTY PODARUNKOWE
 6. ZWROT BILETÓW
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 8. REKLAMACJE
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 10. WARUNKI OFERTY ZAKUPU BILETÓW ONLINE DLA POSIADACZY KART UNLIMITED

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Kino/Kina - wszystkie lub jeden z multipleksów kinowych oznaczonych logo "Cinema City", "IMAX" wskazanych w Witrynie, do których można kupić bilet za pośrednictwem Witryny
 2. Regulamin - niniejszy regulamin rezerwacji miejsc i zakupu biletów do kin "Cinema City" za pośrednictwem witryny internetowej www.cinema-city.pl, wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny; 
 3. Witryna - strona internetowa www.cinema-city.pl 
 4. Operator Witryny - Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, adres strony:www.cinema-city.pl, adres e-mail pow.bok@cinema-city.pl, numer telefonu +48 22 566 69 99, zwana także „Cinema City”. 
 5. Użytkownik - osoba dokonująca rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów do Kina za pośrednictwem Witryny;

Powrót

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji miejsc i zakupu biletów do Kina za pośrednictwem Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora Witryny. 
 2. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji lub/i zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję" w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie.

Powrót

III. REZERWACJA MIEJSC I ZAKUP BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rezerwacji miejsc i zakupu biletów można dokonywać on-line na stronie internetowej Cinema City o adresie www.cinema-city.pl.
 2. W celu rezerwacji lub zakupu biletu należy wypełnić formularz rezerwacji lub zakupu poprawnymi i aktualnymi danymi oraz stosować się do instrukcji zawartych na stronie. Cinema City prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego zarezerwowania lub nabycia biletu.
 3. Użytkownik może dokonać albo samej rezerwacji miejsca na seans w Kinie albo rezerwacji z jednoczesnym zakupem biletu drogą elektroniczną.
 4. Podczas procesu rezerwacji miejsc lub rezerwacji wraz z jednoczesnym zakupem biletu Użytkownik wybiera miejsca w Kinie przy użyciu wizualizacji sali kinowej. Proces wyboru miejsc na sali kinowej powinien być zakończony w czasie wskazanym w systemie zakupu lub rezerwacji miejsc. Upływ ww. czasu powoduje odblokowanie wybranych miejsc i konieczność ponownego rozpoczęcia procesu rezerwacji/zakupu przez Użytkownika.
 5. Operator Witryny ma prawo wskazać miejsca na sali kinowej w Kinie, które mogą zostać zarezerwowane przez Użytkownika jedynie wraz z jednoczesnym dokonaniem zakupu biletu drogą elektroniczną. Miejsca takie będą wyraźnie oznaczone podczas procesu rezerwacji. Operator Witryny ma również prawo organizować wyświetlanie wybranych seansów wyłącznie w opcji rezerwacji wraz z jednoczesnym zakupem biletu (tj. rezerwacja bez zakupu biletu na seans jest niemożliwa).
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza rezerwacji lub zakupu zamieszczonych na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt na adres email pow.bok@cinema-city.pl. Informujemy również, że jest on podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie biletów online. 
 7. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyłącznie rezerwacji miejsca w Kinie na wybrany przez Użytkownika seans bez jednoczesnego zakupu biletu drogą elektroniczną, Użytkownik powinien wykupić bilet na film objęty rezerwacją w kasie lub biletomacie danego Kina najpóźniej na 30 minut przed godziną rozpoczęcia seansu.  
 8. W przypadku gdy Użytkownik w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej nie dokona w Kinie zakupu biletu na seans, na który zarezerwował miejsce, rezerwacja takiego miejsca nie może być gwarantowana. 
 9. Po dokonaniu zakupu i opłaceniu biletu, zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV Regulaminu można dokonać samodzielnego wydruku biletu w domu lub odebrać go w kinie, w kasach biletowych u pracownika kina bądź w biletomacie zlokalizowanym na terenie kina. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności z Państwa zamówieniem danych zawartych na bilecie, w szczególności: tytułu filmu, daty i godziny seansu i kina. Ostateczna kwota opłaty za bilet zawiera opłatę serwisową w wysokości 1,20 PLN doliczaną do każdego zakupionego biletu.
 10. Zakup biletu drogą elektroniczną, z zaznaczeniem metody dostarczenia: Odbiór w kinie, nie upoważnia do odbioru biletu w kasie kina bez kolejki.
 11. Druk biletu stanowi tytuł do udziału w seansie, a jego okazanie jest warunkiem wejścia na salę kinową. 
 12. W przypadku zakupu biletu ulgowego, warunkiem udziału w seansie jest również okazanie obsłudze kina dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zniżki.
 13. W przypadku filmów w technologii Dolby 3D cena za bilet zawiera również opłatę za wypożyczenie okularów, bez których prawidłowy odbiór filmu jest niemożliwy.
 14. W przypadku filmów w technologii Master Image 3D, wraz z biletem istnieje możliwość zakupu okularów Master Image 3D . W takim przypadku do ceny biletu zostanie doliczona cena okularów, zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku posiadania własnych okularów Master Image 3D, można dokonać zakupu tylko biletu na seans. Cinema City informuje że bez okularów Master Image 3D prawidłowy odbiór filmu jest niemożliwy.
 15. W przypadku filmów w technologii IMAX 3D, wraz z biletem istnieje możliwość zakupu okularów IMAX 3D. W takim przypadku do ceny biletu zostanie doliczona cena okularów, zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku posiadania własnych okularów IMAX 3D, można dokonać zakupu tylko biletu na seans. Cinema City informuje że bez okularów IMAX 3D prawidłowy odbiór filmu jest niemożliwy. 
 16. Okulary w technologii Dolby 3D będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie druku biletu. Po zakończonym seansie okulary Dolby 3D należy zwrócić obsłudze kina.
 17. Zakupione online okulary Master Image 3D będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie druku biletu. Zakupione okulary stanowią własność klienta. 
 18. Zakupione on line okulary IMAX 3D będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie druku biletu. Zakupione okulary stanowią własność klienta. 20. Nie dokonanie przez Klienta odbioru okularów nie stanowi podstawy do żądania obniżenia ceny.
 19. Niedokonanie przez Klienta odbioru okularów nie stanowią podstawy do żądania obniżenia ceny.

Powrót

IV. PŁATNOŚĆ ZA BILETY

 1. Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie za pomocą strony internetowej pod adresem: dotpay.com, paypal.com lub PayU.com, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat w ww. serwisach płatniczych.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na: paypal.com lub PayU.com.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych biletów. 
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ostateczna kwota opłaty za bilet zawiera opłatę serwisową w wysokości 1,20 PLN doliczaną do każdego zakupionego biletu.
 6. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 7. Niedokonanie przez Użytkownika odbioru lub wypożyczenia okularów nie stanowi podstawy do żądania obniżenia ceny.
 8. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej: PayU.com lub paypal.com

Powrót

V. VOUCHERY ORAZ KARTY PODARUNKOWE

 1. Cinema City oferuje w sprzedaży różne rodzaje voucherów podlegających wymianie na bilet lub wybrane produkty dostępne w barze kina. Zasady korzystania i nabywania voucherów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Cinema City. Vouchery te mogą zostać wymienione na bilety w wyniku dokonania rezerwacji z zamiarem zakupu biletu i zamiast dokonywania płatności zgodnie z pkt. IV niniejszego Regulaminu, wpisania w witrynie www.cinema-city.pl w przewidzianym do tego celu miejscu kodu umieszczonego na voucherze. Taka wymiana vouchera wiążę się z koniecznością dokonania dodatkowej opłaty serwisowej w wysokości 1,20 PLN doliczanej do każdego zamówionego biletu. Cinema City może również oferować niektóre rodzaje voucherów oraz inne produkty przedpłacone umożliwiające Użytkownikom ich wymianę na bilet do kina, które zawierają już wliczoną opłatę serwisową, np. Karty Podarunkowe.
 2. Cinema City oferuje w sprzedaży różne rodzaje kart podarunkowych podlegających wymianie na bilet lub wybrane produkty dostępne w barze kina. Zasady korzystania i nabywania kart podarunkowych określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Cinema City. Karty te mogą zostać wymienione na bilety w wyniku dokonania rezerwacji z zamiarem zakupu biletu i zamiast dokonywania płatności zgodnie z Rozdziale IV niniejszego Regulaminu, wpisania w witrynie www.cinema-city.pl w przewidzianym do tego celu miejscu kodu umieszczonego na karcie.
 3. Po dokonaniu rezerwacji i wpisaniu odpowiedniego kodu Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 4. Voucher promocyjny, kod promocyjny, karta wstępu, bilet konkursowy, bilet dziennikarski, bilet awaryjny nie stanowią biletu zakupionego drogą elektroniczną i podlegają zasadom rezerwacji określonym w Rozdziale III, pkt. 7 i 8 niniejszego Regulaminu.

Powrót

VI. ZWROT BILETÓW

 1. Zakupione bilety nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie, na inny film, czy też na inny seans lub dzień.  
 2. Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu, na który bilet został kupiony w biurze kierownika kina, po przedłożeniu druku biletu, będącego potwierdzeniem jego uprzedniego zakupu oraz po złożeniu pisemnej dyspozycji zwrotu, zwrotowi na rzecz Użytkownika nie podlega opłata serwisowa w wysokości 1,20 PLN. Operator Witryny informuje, że prawo do zwrotu biletu wyłączone jest w stosunku do:
  • biletów otrzymanych w wyniku wymiany vouchera lub karty podarunkowej zgodnie z Rozdziałem V,
  • biletów zakupionych w przedsprzedaży, przy tym seanse dostępne w przedsprzedaży są odpowiednio oznaczone w repertuarze,
  • biletów zakupionych jako bilety na wydarzenia lub dni specjalne, informacja o wydarzeniach i dniach specjalnych będzie zamieszczana na stronie www.cinema-city.pl,
 3. Nie ma również możliwość zwrotu lub wymiany biletów zniżkowych, tj. zakupionych na podstawie promocji organizowanych przez Cinema City po obniżonej cenie (w stosunku do cen regularnych zgodnie z obowiązującym cennikiem), chyba, że warunki danej promocji stanowią wyraźnie inaczej.
 4. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Powrót

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z procesem rezerwacji miejsc lub zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazywać będzie Operatorowi Witryny dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych jest Operator Witryny.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Witryny jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla realizacji celów, wskazanych w punkcie 3 poniżej, w szczególności dla możliwości przeprowadzenia procesu rezerwacji lub zakupu on-line biletów do kina.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@cinema-city.pl lub korespondencyjnie: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora Witryny wyłącznie w celu skorzystania z produktów/usług świadczonych przez Operatora Witryny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (tj. zawarcia i realizacji swoistej umowy) i f (tj. prawnie uzasadnionego interesu) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności w celu realizacji rezerwacji lub zakupu biletów on-line do kina, jak też rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, rozliczenia, archiwizacji, kontaktu. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej) lub w innych celach wskazanych każdorazowo w odrębnej klauzuli lub odrębnych klauzulach dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 5. W przypadku zakupu biletu przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przekazane operatorom płatności obsługującym serwisy, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1 jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonania płatności. Podmioty, którym dane są udostępniane, są odrębnymi administratorami tych danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania także u tych podmiotów. Z wyjątkiem powyższego przypadku oraz przypadków szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu, przypadkach ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Operatora Witryny lub podmiotom udzielającym wsparcia Operatorowi Witryny na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadkach określonych przepisami prawa (jak np. udostępnienie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji, udostępnienie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników przekazane Operatorowi Witryny nie będą udostępniane osobom trzecim.
 6. Operator Witryny informuje, iż prośby o wyrażenie zgody kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą takie oświadczenie złożyć we własnym imieniu. 
 7. Operator Witryny zapewnia, że dane osobowe przekazane Operatorowi Witryny przez Użytkowników będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
 8. Operator Witryny informuje, że Użytkownik ma możliwość skorzystania z aktualnie dostępnych promocji organizowanych przez Operatora Witryny. Szczegóły i warunki promocji opisane będą każdorazowo w osobnych regulaminach promocji udostępnianych Użytkownikom poprzez Witrynę. Skorzystanie z promocji jest możliwe na warunkach każdorazowo wskazywanych w regulaminie promocji. Operator Witryny informuje, że dane osobowe Użytkownika korzystającego z promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w regulaminie promocji, w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w promocji i jej realizacji oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych do tego celu jest dobrowolne i Użytkownikom biorącym udział w promocji przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania. 
 9. Operator Witryny informuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a w celach archiwizacyjnych – nie dłużej, niż jest to niezbędne do czasu upływu terminu na wniesienie roszczenia z tytułu świadczonej usługi, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Powrót

VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji miejsc i zakupu biletów za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki Kontakt w Witrynie bądź na adres mailowy pow.bok@cinema-city.pl
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr transakcji, przy czym Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.. 
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Witryny reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Witryny poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Witryny nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

Powrót

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w kasie Kina. 
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora Witryny. O planowanej zmianie Operator witryny poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Witryny w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe regulaminy dostępne na terenie Kin oraz na stronie www.cinema-city.pl.

Powrót

X. WARUNKI OFERTY ZAKUPU BILETÓW ONLINE DLA POSIADACZY KART UNLIMITED

Powrót