REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW DROGĄ INTERNETOWĄ

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW DO KIN "CINEMA CITY" DROGĄ INTERNETOWĄ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ, TJ. STRONY INTERNETOWEJ WWW.CINEMA-CITY.PL LUB APLIKACJI MOBILNEJ,

 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. ZAKUP BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. PŁATNOŚĆ ZA BILETY
 5. VOUCHERY ORAZ KARTY PODARUNKOWE
 6. ZWROT BILETÓW
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 8. REKLAMACJE
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 10. WARUNKI OFERTY ZAKUPU BILETÓW ONLINE DLA POSIADACZY KART UNLIMITED

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Kino/Kina - wszystkie lub jeden z multipleksów oznaczonych logo „Cinema City” lub „IMAX” wskazanym na Stronie, do którego bilet można kupić za pośrednictwem Strony;
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin zakupu biletów do kin „Cinema City” za pośrednictwem strony internetowej www.cinema-city.pl i Aplikacji Mobilnych Cinema City, a także wszelkie zmiany do nich wprowadzone przez Operatora Strony zgodnie z jego postanowieniami;
 3. Witryna - strona internetowa, adres: https://cinema-city.pl/, w tym Aplikacja mobilna Cinema City, administrowana przez Cinema City oraz inne strony internetowe i aplikacje będące własnością lub obsługiwane przez Cinema City lub w jej imieniu.
 4. Aplikacja mobilna - aplikacja, którą Cinema City udostępnia Użytkownikowi, dostępna do pobrania z App Store (IOS) i Google Play (Android);
 5. Operator strony internetowej - Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, strona internetowa: www.cinema-city.pl, adres e-mail [email protected], zwany także „Cinema City”. 
 6. Użytkownik - osoba, która kupuje bilet do kina za pośrednictwem Witryny;
 7. Polityka prywatności - zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony danych osobowych;
 8. Konto - indywidualne konto internetowe Użytkownika, w ramach którego gromadzone są dane Zarejestrowanego Użytkownika. Warunki dostępu i korzystania z Konta zostały szczegółowo uregulowane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Powrót

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów do Kina za pośrednictwem Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora strony internetowej.
 2. Operator Strony internetowej świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji treści Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym każda zmiana Regulaminu jest przekazywana Użytkownikom Strony internetowej poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na Stronie internetowej i publikację zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt, że przeczytał i zaakceptował ich treść, wybierając opcję „zaakceptuj” w oknie, które otwiera się automatycznie.
 4. Warunki niniejszego Regulaminu mają zastosowanie, jeśli Użytkownik kupuje bilety za pośrednictwem Witryny
 5. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 06.04.2022 r.

Powrót

III. ZAKUP BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Bilety można kupować online poprzez Witrynę, tj. poprzez Stronę Internetową lub Aplikacje Mobilne.
 2. skreślony
 3. Aby kupić bilet, należy wypełnić formularz zakupu poprawnymi i aktualnymi danymi oraz postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej. Cinema City prosi o dokładne i pełne wypełnienie formularza. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować niemożnością zakupu biletu.
 4. skreślony
 5. W trakcie procesu zakupu biletu Użytkownik wybiera miejsca w kinie za pomocą wizualizacji sali kinowej. Proces wyboru miejsc w kinie powinien zostać zakończony w czasie wskazanym w systemie zakupu. Upływ czasu powoduje odblokowanie wybranych miejsc i konieczność ponownego uruchomienia procesu zakupu przez Użytkownika.
 6. skreślony
 7. skreślony
 8. W przypadku nieprawidłowego działania formularza zakupu zamieszczonego w Witrynie, prosimy o natychmiastowy kontakt na poniższy adres e-mail: [email protected]. Jest to podstawa i warunek skutecznej reklamacji dotyczącej niemożności lub trudności w zakupie biletów online.
 9. skreślony
 10. skreślony
 11. Po zakupie biletu, zgodnie z postanowieniami rozdziału IV Regulaminu, bilet można wydrukować w domu lub okazać go na urządzeniu mobilnym. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności z zamówieniem, danych zawartych na bilecie, w szczególności: tytułu filmu, daty i godziny projekcji oraz nazwy kina. Ostateczna kwota opłaty za bilet kupiony drogą elektroniczną obejmuje opłatę serwisową w wysokości 2,00 PLN dodawaną do każdego zakupionego biletu.
 12. skreślony
 13. Zakupiony bilet uprawnia do wzięcia udziału w seansie, a jego okazanie jest warunkiem wejścia do kina.
 14. W przypadku zakupu biletu ze zniżką, warunkiem uczestnictwa w seansie jest ponadto przedstawienie pracownikowi kina dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki.
 15. W przypadku filmów w technologii Master Image 3D, wraz z biletem istnieje możliwość zakupu okularów Master Image 3D . W takim przypadku do ceny biletu zostanie doliczona cena okularów, zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku posiadania własnych okularów Master Image 3D, można dokonać zakupu tylko biletu na seans. Cinema City informuje że bez okularów Master Image 3D prawidłowy odbiór filmu jest niemożliwy.
 16. W przypadku filmów w technologii IMAX 3D, wraz z biletem istnieje możliwość zakupu okularów IMAX 3D. W takim przypadku do ceny biletu zostanie doliczona cena okularów, zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku posiadania własnych okularów IMAX 3D, można dokonać zakupu tylko biletu na seans. Cinema City informuje że bez okularów IMAX 3D prawidłowy odbiór filmu jest niemożliwy.
 17. W przypadku filmów w technologii Dolby 3D, wraz z biletem istnieje konieczność poniesienia opłaty za wypożyczenie okularów Dolby 3D. W takim przypadku do ceny biletu zostanie doliczona cena okularów, zgodnie z aktualnym cennikiem. Cinema City informuje, że bez okularów Dolby 3D prawidłowy odbiór filmu jest niemożliwy.
 18. Zakupione online okulary Master Image 3D będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie druku biletu. Zakupione okulary stanowią własność klienta.
 19. Zakupione online okulary IMAX 3D będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie druku biletu. Zakupione okulary stanowią własność klienta.
 20. Okulary w technologii Dolby 3D będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie druku biletu. Po zakończonym seansie okulary Dolby 3D należy zwrócić obsłudze kina.

Powrót

IV. PŁATNOŚĆ ZA BILETY

 1. Zapłata za bilet zamówiony poprzez Witryny odbywa się za pośrednictwem dostępnych usług płatniczych, do których Użytkownik zostanie przekierowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania płatności w usługach płatniczych.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety tylko za pomocą metod płatności udostępnionych przez dostępne usługi płatnicze.
 3. Płatności wynikające z jednego zamówienia zawierają cenę wszystkich zamówionych biletów. Należy ich dokonać jednorazowo i w całości.
 4. Płatności należy dokonać nie wcześniej niż w momencie składania zamówienia i nie później niż 15 minut po złożeniu zamówienia. Po bezskutecznym upływie czasu płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 5. Ceny wskazane na Witrynach, w potwierdzeniu zamówienia i na bilecie – są kwotami brutto, tj. zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ostateczna kwota opłaty za bilet kupiony drogą elektroniczną obejmuje opłatę serwisową w wysokości 2,00 PLN dodawaną do każdego zakupionego biletu.
 6. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 7. Brak odbioru lub wypożyczenia okularów przez Użytkownika nie stanowi podstawy do żądania obniżenia ceny.
 8. Reklamacje dotyczące płatności należy składać zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy poszczególnych usług płatniczych.
 9. Korzystając z płatności wybranej usługi płatniczej, Użytkownik akceptuje zasady płatności i politykę prywatności wybranej przez siebie usługi płatniczej.

Powrót

V. VOUCHERY ORAZ KARTY PODARUNKOWE

 1. 1. Cinema City oferuje w sprzedaży różne rodzaje voucherów podlegających wymianie na bilet lub wybrane produkty dostępne w barze kina. Zasady korzystania i nabywania voucherów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Cinema City. Vouchery te mogą zostać wymienione na bilety - w celu zakupu biletu, zamiast dokonywania płatności zgodnie z pkt. IV niniejszego Regulaminu, należy wpisać W Witrynie w przewidzianym do tego celu miejscu kod umieszczony na voucherze. Taka wymiana vouchera może wiązać się z koniecznością dokonania dodatkowej opłaty serwisowej w wysokości 2,00 PLN doliczanej do każdego zamówionego online biletu. Cinema City może również oferować określone rodzaje voucherów i innych produktów przedpłaconych, które pozwalają użytkownikom wymienić je na bilet do kina, który już zawiera opłatę za usługę, np. karty podarunkowe.
 2. Cinema City oferuje różne rodzaje kart podarunkowych na sprzedaż, które można wymienić na bilet lub wybrane produkty dostępne w barze kinowym. Zasady użytkowania i zakupu kart podarunkowych są określone w załączniku 2 do Regulaminu Cinema City. Karty te można wymienić na bilety w celu dokonania zakupu biletu i zamiast dokonania płatności - zgodnie z postanowieniami art. 1 niniejszego Rozdziału.
 3. Po wpisaniu odpowiedniego kodu zakupu biletu i po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 4. Voucher konkursowy, Voucher Karta Wstępu, Voucher prasa, nie stanowią biletu zakupionego drogą elektroniczną i nie podlegają postanowieniom ninijeszego regulaminu co oznacza, że podlegają wymianie na bilet w kasie kina (brak możliwości wymiany na bilet w Witrynie). Voucher techniczny nie stanowi biletu zakupionego drogą elektroniczną, aczkolwiek możliwa jest jego wymiana na bilet zarówno w Witrynie, jak i w kasie kina.

Powrót

VI. ZWROT BILETÓW

 1. Zakupionych biletów nie można wymienić na bilety w innej cenie, na inny film, na inny pokaz lub dzień. 
 2. Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem seansu, na który bilet został kupiony, za pośrednictwem konta MyCinemaCity w Aplikacji Mobilnej albo na Stronie Internetowej. Zwrotowi na rzecz Użytkownika nie podlega opłata serwisowa w wysokości 2,00 PLN.
 3. Operator Witryny informuje, że prawo do zwrotu biletu wyłączone jest w stosunku do:
  • biletów otrzymanych w wyniku wymiany vouchera lub karty podarunkowej zgodnie z Rozdziałem V,
  • biletów zakupionych na wydarzenia specjalne (m.in. na pokazy Ladies Night, maratony filmowe, opery, koncerty); informacja o wydarzeniach specjalnych jest zamieszczana w Witrynie,
  • biletów zakupionych za pośrednictwem Witryny bez wcześniejszej rejestracji konta użytkownika ("Gość")
 4. Nie można również zwracać ani wymieniać biletów ze zniżką, tj. biletów zakupionych na podstawie promocji organizowanych przez Cinema City po obniżonej cenie (w stosunku do normalnych cen zgodnie z obowiązującym cennikiem), chyba że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 5. Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie dotyczy umowy o świadczenie usług związanych z rozrywką, sportem lub kulturą zdarzenia, jeżeli umowa określa dzień lub okres świadczenia usługi.

Powrót

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z procesem zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazuje Operatorowi Witryny swoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Operator Witryny, dane kontaktowe do Operatora Witryny podano w Rozdziale I pkt 4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Witryny jest dobrowolne, jednak skorzystanie z niektórych usług w szczególności w celu dokonania zakupu biletów, może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych Użytkownika.
 3. Administrator Witryny wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach opisanych w Polityce prywatności i obejmują przetwarzanie w celu umożliwienia i prawidłowego wdrożenia zamówionych usług/produktów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rada 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE („RODO”); celami przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
  • rozpatrywanie wszelkich skarg, archiwizowanie lub bieżący kontakt związany z zamówioną usługą / produktem - w oparciu o nasze prawnie uzasadniony interes, którym są odpowiednio: wyjaśnianie sprawy, obrona lub rozstrzyganie roszczeń, potrzeba stałego kontaktu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • doskonalenie naszych produktów i usług, opracowywanie nowych produktów i usług oraz działania marketingowe własnych produktów i usług (w tradycyjnej formie) - w oparciu o nasze uzasadnione interesy, o których mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu, w tym dążenie do rozwoju i promocja usług Cinema City (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • za odrębną zgodą - w zakresie objętym oświadczeniem (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • umożliwienie Cinema City wypełnienie swoich obowiązków prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. W przypadku zakupu biletu przez Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać przekazane operatorom płatniczym obsługującym usługi, o których mowa w pkt IV pkt. 1 wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonywania płatności. Podmioty, którym udostępnia się dane, są oddzielnymi administratorami tych danych. Pragniemy poinformować, że masz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania również w tych podmiotach. Z wyjątkiem powyższego i przypadków szczegółowo określonych w osobnych przepisach, zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowień Regulaminu, przypadków ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Operatora Witryny lub podmiotom wspierającym Witrynę, Operator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadków określonych przez prawo (takich jak na przykład udostępnianie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczania korespondencji, udostępnianie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników dane przekazane Operatorowi Witryny nie będą ujawniane osobom trzecim.
 6. Operator Witryny informuje, że wnioski o zgodę kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą złożyć takie oświadczenie we własnym imieniu oraz osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które działają za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskały zgodę na podjęcie działań w celu zawarcia umowy oraz złożenia oświadczeń zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.
 7. Operator Witryny zapewnia, że dane osobowe przekazywane Operatorowi przez Użytkowników będą chronione środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Operator Witryny informuje, że Użytkownik ma możliwość skorzystania z aktualnie dostępnych promocji organizowanych przez Operatora. Szczegóły i warunki promocji opisane będą każdorazowo w osobnych regulaminach promocji udostępnianych Użytkownikom poprzez Witrynę. Skorzystanie z promocji jest możliwe na warunkach każdorazowo wskazywanych w regulaminie promocji. Operator Witryny informuje, że dane osobowe Użytkownika korzystającego z promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w regulaminie promocji, w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w promocji i jej realizacji oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych do tego celu jest dobrowolne i Użytkownikom biorącym udział w promocji przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania.
 9. Dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz do celów archiwizacji - nie dłużej niż jest to konieczne do upływu terminu do zgłoszenia reklamacji za świadczoną usługę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli przetwarzamy dane za zgodą, będą one przechowywane do momentu wycofania zgody.

Powrót

VIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie pytania i reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki Kontakt w Witrynie bądź na adres mailowy [email protected]
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja, oraz podać numer transakcji. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy zakup przez Użytkownika, w szczególności z uwagi na podanie niepoprawnych lub nieprawdziwych danych.
 4. Odpowiedzi na pytania i reklamacje udzielane są przez operatora Witryny za pomocą poczty elektronicznej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin udzielania odpowiedzi może zostać przedłużony do maksymalnie 30 dni z podaniem przyczyny opóźnienia.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Strony internetowej nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

Powrót

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, która umożliwia jego pobieranie, nagrywanie i drukowanie, a także w kasie kina (i może być wykorzystywany do celów informacyjnych, osobistych, niekomercyjnych tylko dla Użytkownika).
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora Strony Witryny. Operator strony poinformuje o planowanej zmianie 14 dni wcześniej, umieszczając ją na stronie internetowej w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu; obowiązujące przepisy mają jednak zastosowanie do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian, chyba że Użytkownik wyrazi pisemną zgodę na zastosowanie nowych postanowień.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się również przepisy innych regulaminów dostępne w strefie kinowej oraz w Witrynie.

Powrót

X. WARUNKI OFERTY ZAKUPU BILETÓW ONLINE DLA POSIADACZY KART UNLIMITED

Powrót

 

 

WERSJE ARCHIWALNE:

wers. ważna do 12.10.2023