REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU BILETÓW DROGĄ INTERNETOWĄ

REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU BILETÓW DROGĄ INTERNETOWĄ DO KIN "CINEMA CITY" LUB "IMAX" ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.CINEMA-CITY.PL,
 

 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. REZERWACJA MIEJSC I ZAKUP BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. PŁATNOŚĆ ZA BILETY
 5. VOUCHERY ORAZ KARTY PODARUNKOWE
 6. ZWROT BILETÓW
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 8. REKLAMACJE
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 10. WARUNKI OFERTY ZAKUPU BILETÓW ONLINE DLA POSIADACZY KART UNLIMITED

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Kino/Kina - wszystkie lub jeden z multipleksów oznaczonych logo „Cinema City” lub „IMAX” wskazanym na Stronie, do którego bilet można kupić za pośrednictwem Strony;
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin rezerwacji miejsc i zakupu biletów do kin „Cinema City” za pośrednictwem strony internetowej www.cinema-city.pl i Aplikacji Mobilnych Cinema City, a także wszelkie zmiany do nich wprowadzone przez Operatora Strony zgodnie z jego postanowieniami;
 3. Strona internetowa - www.cinema-city.pl, aplikacje mobilne oraz inne strony internetowe i aplikacje będące własnością lub obsługiwane przez Cinema City lub czasowo w jej imieniu;
 4. Operator strony internetowej - Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, strona internetowa: www.cinema-city.pl, adres e-mail [email protected], zwany także „Cinema City”. 
 5. Użytkownik - osoba, która dokonuje rezerwacji i kupuje bilety do kina za pośrednictwem Strony;
 6. Aplikacja mobilna - aplikacja, którą Cinema City udostępnia Użytkownikowi, dostępna do pobrania z App Store (IOS) i Google Play (Android);
 7. Polityka prywatności - zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony danych osobowych;
 8. Konto - indywidualne konto internetowe Użytkownika, w ramach którego gromadzone są dane Zarejestrowanego Użytkownika. Warunki dostępu i korzystania z Konta zostały szczegółowo uregulowane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Powrót

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji miejsc i zakupu biletów do Kina za pośrednictwem Strony internetowej, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora strony internetowej.
 2. Operator Strony internetowej świadczy usługi za pośrednictwem Strony internetowej w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji treści Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym każda zmiana Regulaminu jest przekazywana Użytkownikom Strony internetowej poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na Stronie internetowej i publikację zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej. 
 3. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji lub/i zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt, że przeczytał i zaakceptował ich treść, wybierając opcję „zaakceptuj” w oknie, które otwiera się automatycznie na stronie internetowej
 4. Warunki niniejszego Regulaminu mają zastosowanie, jeśli Użytkownik rezerwuje miejsca i/lub kupuje bilety za pośrednictwem Strony internetowej.
 5. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 19.11.2021

Powrót

III. REZERWACJA MIEJSC I ZAKUP BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Miejsca można rezerwować, a bilety kupować online na stronie Cinema City pod adresem www.cinema-city.pl. Jednakże rezerwacja miejsca może być dokonana tylko przez użytkowników, którzy mają konto i są zalogowani za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Aby zarezerwować miejsce lub kupić bilet, należy wypełnić formularz rezerwacji lub zakupu poprawnymi i aktualnymi danymi oraz postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej. Cinema City prosi o dokładne i pełne wypełnienie formularza. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować niemożnością efektywnej rezerwacji miejsca lub zakupu biletu.
 3. Użytkownik może albo zarezerwować miejsce w sali kinowej, albo zarezerwować bilet jednocześnie, kupując go online.
 4. W trakcie procesu rezerwacji i zakupu biletu Użytkownik wybiera miejsca w kinie za pomocą wizualizacji sali kinowej. Proces wyboru miejsc w kinie powinien zostać zakończony w czasie wskazanym w systemie zakupu lub rezerwacji miejsc. Upływ czasu powoduje odblokowanie wybranych miejsc i konieczność ponownego uruchomienia procesu rezerwacji / zakupu przez Użytkownika.
 5. Operator strony internetowej ma prawo wskazać miejsca w sali kinowej, które Użytkownik może zarezerwować tylko przy jednoczesnym zakupie biletu drogą elektroniczną. Miejsca te zostaną wyraźnie oznaczone podczas procesu rezerwacji. Operator Strony internetowej ma również prawo zorganizować pokaz wybranych seansów tylko w opcji rezerwacji wraz z jednoczesnym zakupem biletu (tj. Rezerwacja bez zakupu biletu na pokaz nie jest możliwa).
 6. Cinema City zastrzega sobie prawo do wprowadzania doraźnych zmian w rozkładzie miejsc w salach kinowych, aby spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa. W rezultacie wykupione/ zarezerwowane miejsca mogą ulec zmianie. Cinema City może wysyłać powiadomienia informujące o zmianach, korzystając z danych kontaktowych podanych podczas procesu zakupu online
 7. W przypadku nieprawidłowego działania formularza rezerwacji lub zakupu zamieszczonego na stronie internetowej, prosimy o natychmiastowy kontakt na poniższy adres e-mail [email protected] Pragniemy również poinformować, że jest to podstawa i warunek skutecznej reklamacji dotyczącej niemożności lub trudności w zakupie biletów online.
 8. Jeżeli Użytkownik rezerwuje tylko miejsce w kinie na wybrany przez siebie seans bez zakupu biletu drogą elektroniczną, Użytkownik powinien zakupić bilet na film objęty rezerwacją w kasie lub automacie biletowym w kinie nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem projekcji.
 9. Jeśli Użytkownik nie wykupi biletu na seans, na który zarezerwował miejsce w Kinie w czasie określonym w ust. 8 powyżej, nie można zagwarantować rezerwacji takiego miejsca.
 10. Po zakupie i opłaceniu biletu, zgodnie z postanowieniami rozdziału IV Regulaminu, bilet można wydrukować w domu lub odebrać w kinie, w kasach u pracownika kina lub w automacie biletowym w kinie. Prosimy natychmiast zweryfikować poprawność i zgodność z zamówieniem danych zawartych na bilecie, w szczególności: tytułu filmu, data i godzina projekcji oraz kina. Ostateczna kwota opłaty za bilet obejmuje opłatę serwisową w wysokości 1,80 PLN dodawaną do każdego zakupionego biletu.
 11. Zakup biletu drogą elektroniczną, z zaznaczeniem metody dostarczenia: Odbiór w kinie, nie upoważnia do odbioru biletu w kasie kina bez kolejki.
 12. Wydrukowany biletu uprawnia do wzięcia udziału w seansie, a jego okazanie jest warunkiem wejścia do kina. 
 13. W przypadku zakupu biletu ze zniżką warunkiem uczestnictwa w seansie jest ponadto przedstawienie pracownikowi kina dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki.
 14. W przypadku filmów w technologii Dolby 3D cena za bilet zawiera również opłatę za wypożyczenie okularów, bez których prawidłowy odbiór filmu jest niemożliwy.
 15. W przypadku filmów w technologii Master Image 3D, wraz z biletem istnieje możliwość zakupu okularów Master Image 3D . W takim przypadku do ceny biletu zostanie doliczona cena okularów, zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku posiadania własnych okularów Master Image 3D, można dokonać zakupu tylko biletu na seans. Cinema City informuje że bez okularów Master Image 3D prawidłowy odbiór filmu jest niemożliwy.
 16. W przypadku filmów w technologii IMAX 3D, wraz z biletem istnieje możliwość zakupu okularów IMAX 3D. W takim przypadku do ceny biletu zostanie doliczona cena okularów, zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku posiadania własnych okularów IMAX 3D, można dokonać zakupu tylko biletu na seans. Cinema City informuje że bez okularów IMAX 3D prawidłowy odbiór filmu jest niemożliwy. 
 17. Okulary w technologii Dolby 3D będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie druku biletu. Po zakończonym seansie okulary Dolby 3D należy zwrócić obsłudze kina.
 18. Zakupione online okulary Master Image 3D będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie druku biletu. Zakupione okulary stanowią własność klienta. 
 19. Zakupione on line okulary IMAX 3D będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie druku biletu. Zakupione okulary stanowią własność klienta. 

Powrót

IV. PŁATNOŚĆ ZA BILETY

 1. Zapłata za bilet zamówiony poprzez Stronę internetową odbywa się za pośrednictwem dostępnych usług płatniczych, do których Użytkownik zostanie przekierowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania płatności w usługach płatniczych.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety tylko za pomocą metod płatności udostępnionych przez dostępne usługi płatnicze.
 3. Płatności wynikające z jednego zamówienia zawierają cenę wszystkich zamówionych biletów,  należy ich dokonać jednorazowo i w całości.
 4. Płatności należy dokonać nie wcześniej niż w momencie składania zamówienia i nie później niż 15 minut po złożeniu zamówienia. Po bezskutecznym upływie czasu płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 5. Ceny wskazane na stronach Serwisu, w potwierdzeniu zamówienia i na bilecie są kwotami brutto, zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ostateczna kwota opłaty za bilet obejmuje opłatę serwisową w wysokości 1,80 PLN dodawaną do każdego zakupionego biletu.
 6. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 7. Brak odbioru lub wypożyczenia okularów przez Użytkownika nie stanowi podstawy do żądania obniżenia ceny.
 8. Reklamacje dotyczące płatności należy składać zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy poszczególnych usług płatniczych.
 9. Korzystając z płatności wybranej usługi płatniczej, Użytkownik akceptuje zasady płatności i politykę prywatności wybranej przez siebie usługi płatniczej.

Powrót

V. VOUCHERY ORAZ KARTY PODARUNKOWE

 1. Cinema City oferuje w sprzedaży różne rodzaje voucherów podlegających wymianie na bilet lub wybrane produkty dostępne w barze kina. Zasady korzystania i nabywania voucherów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Cinema City. Vouchery te mogą zostać wymienione na bilety w wyniku dokonania rezerwacji z zamiarem zakupu biletu i zamiast dokonywania płatności zgodnie z pkt. IV niniejszego Regulaminu, wpisania w witrynie www.cinema-city.pl w przewidzianym do tego celu miejscu kodu umieszczonego na voucherze. Taka wymiana vouchera wiążę się z koniecznością dokonania dodatkowej opłaty serwisowej w wysokości 1,80 PLN doliczanej do każdego zamówionego biletu. Cinema City może również oferować określone rodzaje voucherów i innych produktów przedpłaconych, które pozwalają użytkownikom wymienić je na bilet do kina, który już zawiera opłatę za usługę, np. karty podarunkowe.
 2. Cinema City oferuje różne rodzaje kart podarunkowych na sprzedaż, które można wymienić na bilet lub wybrane produkty dostępne w barze kinowym. Zasady użytkowania i zakupu kart podarunkowych są określone w załączniku 2 do Regulaminu Cinema City. Karty te można wymienić na bilety w wyniku rezerwacji z zamiarem zakupu biletu i zamiast płatności zgodnie z rozdziałem IV niniejszego regulaminu, należy wpisać kod na karcie na stronie www.cinema-city.pl w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 3. Po dokonaniu rezerwacji i wpisaniu odpowiedniego kodu Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 4. Voucher promocyjny, kod promocyjny, karta wstępu, bilet konkursowy, bilet dziennikarski, bilet awaryjny nie stanowią biletu zakupionego drogą elektroniczną i podlegają zasadom rezerwacji określonym w Rozdziale III, pkt. 7 i 8 niniejszego Regulaminu.

Powrót

VI. ZWROT BILETÓW

 1. Zakupionych biletów nie można wymienić na bilety w innej cenie, na inny film, na inny pokaz lub dzień. 
 2. Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem seansu, na który bilet został kupiony, za pośrednictwem adresu [email protected] Do  maila należy dołączyć zakupiony bilet oraz  pisemną dyspozycję zwrotu. Zwrotowi na rzecz Użytkownika nie podlega opłata serwisowa w wysokości 1,80 PLN.
 3. Bilet zakupiony za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej można zwrócić poprzez przesłanie dyspozycji zwrotu biletu w Aplikacji Mobilnej, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem seansu. Opłata serwisowa w wysokości 1,80 PLN za bilet nie podlega zwrotowi.
 4. Operator Witryny informuje, że prawo do zwrotu biletu wyłączone jest w stosunku do:
  • biletów otrzymanych w wyniku wymiany vouchera lub karty podarunkowej zgodnie z Rozdziałem V,
  • biletów zakupionych jako bilety na wydarzenia lub dni specjalne; informacja o wydarzeniach i dniach specjalnych jest zamieszczana na Stronie internetowej,
 5. Nie można również zwracać ani wymieniać biletów ze zniżką, tj. biletów zakupionych na podstawie promocji organizowanych przez Cinema City po obniżonej cenie (w stosunku do normalnych cen zgodnie z obowiązującym cennikiem), chyba że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 6. Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie dotyczy umowy o świadczenie usług związanych z rozrywką, sportem lub kulturą zdarzenia, jeżeli umowa określa dzień lub okres świadczenia usługi.

Powrót

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z procesem rezerwacji miejsc lub zakupu biletów za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik przekazuje Operatorowi Serwisu swoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, dane kontaktowe do Operatora Serwisu podano w Rozdziale I pkt 4 Regulaminu.
 2. Mimo że podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jest konieczne z powodów wskazanych w pkt 4 poniżej, w szczególności w celu dokonania rezerwacji lub zakupu biletów do kina online. W rezultacie bez danych osobowych użytkowników nie jesteśmy w stanie właściwie zrealizować wyżej wymienionych celów.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach opisanych w Polityce prywatności i obejmują przetwarzanie w celu umożliwienia i prawidłowego wdrożenia zamówionych usług/produktów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rada 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE („RODO”); celami przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
  • rozpatrywanie wszelkich skarg, archiwizowanie lub bieżący kontakt związany z zamówioną usługą / produktem - w oparciu o nasze prawnie uzasadniony interes, którym są odpowiednio: wyjaśnianie sprawy, obrona lub rozstrzyganie roszczeń, potrzeba stałego kontaktu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • doskonalenie naszych produktów i usług, opracowywanie nowych produktów i usług oraz działania marketingowe własnych produktów i usług (w tradycyjnej formie) - w oparciu o nasze uzasadnione interesy, o których mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu, w tym dążenie do rozwoju i promocja usług Cinema City (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • za odrębną zgodą - w zakresie objętym oświadczeniem (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • umożliwienie Cinema City wypełnienie swoich obowiązków prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. W przypadku zakupu biletu przez Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać przekazane operatorom płatniczym obsługującym usługi, o których mowa w pkt IV pkt. 1 wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonywania płatności. Podmioty, którym udostępnia się dane, są oddzielnymi administratorami tych danych. Pragniemy poinformować, że masz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania również w tych podmiotach. Z wyjątkiem powyższego i przypadków szczegółowo określonych w osobnych przepisach, zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowień Regulaminu, przypadków ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Operatora Strony internetowej lub podmiotom wspierającym Stronę internetową, Operator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadków określonych przez prawo (takich jak na przykład udostępnianie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczania korespondencji, udostępnianie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników dane przekazane Operatorowi Strony internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim.
 6. Operator Strony internetowej informuje, że wnioski o zgodę kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą złożyć takie oświadczenie we własnym imieniu oraz osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które działają za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskały zgodę na podjęcie działań w celu zawarcia umowy oraz złożenia oświadczeń zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.
 7. Operator Strony internetowej zapewnia, że dane osobowe przekazywane Operatorowi Strony internetowej przez Użytkowników będą chronione środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Operator Strony internetowej informuje, że Użytkownik ma możliwość skorzystania z aktualnie dostępnych promocji organizowanych przez Operator Strony internetowej. Szczegóły i warunki promocji opisane będą każdorazowo w osobnych regulaminach promocji udostępnianych Użytkownikom poprzez Stronę internetową. Skorzystanie z promocji jest możliwe na warunkach każdorazowo wskazywanych w regulaminie promocji. Operator Strony internetowej informuje, że dane osobowe Użytkownika korzystającego z promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w regulaminie promocji, w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w promocji i jej realizacji oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych do tego celu jest dobrowolne i Użytkownikom biorącym udział w promocji przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania. 
 9. Dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz do celów archiwizacji - nie dłużej niż jest to konieczne do upływu terminu do zgłoszenia reklamacji za świadczoną usługę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli przetwarzamy dane za zgodą, będą one przechowywane do momentu wycofania zgody.

Powrót

VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji miejsc i zakupu biletów za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki Kontakt w Witrynie bądź na adres mailowy [email protected]
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja, oraz podać numer transakcji. Operator Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy zakup przez Użytkownika, w szczególności z uwagi na podanie niepoprawnych lub nieprawdziwych danych. 
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Strony internetowej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Strony internetowej reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Strony internetowej poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Strony internetowej nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

Powrót

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, która umożliwia jego pobieranie, nagrywanie i drukowanie, a także w kasie kina (i może być wykorzystywany do celów informacyjnych, osobistych, niekomercyjnych tylko dla Użytkownika).
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora Witryny. Operator strony poinformuje o planowanej zmianie 14 dni wcześniej, umieszczając ją na stronie internetowej w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu; obowiązujące przepisy mają jednak zastosowanie do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian, chyba że Użytkownik wyrazi pisemną zgodę na zastosowanie nowych postanowień.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się również przepisy innych regulaminów dostępne w strefie kinowej oraz na stronie www.cinema-city.pl.

Powrót

X. WARUNKI OFERTY ZAKUPU BILETÓW ONLINE DLA POSIADACZY KART UNLIMITED

Powrót