REGULAMIN PROMOCJI „Unlimited 13 za 12”

 1. POSTANOWANIA OGÓLNE
 2. PRZEDMIOT I ZASADY PROMOCJI
 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI
 4. TRYB SKŁDANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PROMOCJI
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Unlimited 13 za 12” dla nowych członków programu Unlimited (zwanej dalej: Promocją) jest Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Promocja ma charakter ogólnopolski, obejmuje wszystkie kina Cinema City w Polsce i przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub osób fizycznych powyżej 16 roku życia, pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich opiekuna prawnego, którzy spełniają warunki uczestnictwa w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji (zwanym dalej: Regulaminem).

Powrót

II. Przedmiot i zasady Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, która spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik Promocji”):
  1. w okresie trwania Promocji zawarła z Organizatorem Umowę Unlimited obejmującą przystąpienie do programu abonamentowego, który oferuje możliwość oglądania nielimitowanej liczby filmów w dowolnym kinie Cinema City w Polsce (zwaną dalej: Umową) i Umowa ta w momencie przyznania Nagrody pozostaje w mocy;
  2. rejestrując się w programie Unlimited wybrała opcję opłaty abonamentowej w ramach Miesięcznego Planu Płatności;
  3. do godziny 23:59, 31 października 2019 roku zgłosiła swój udział w Promocji, poprzez wysłanie formularza udostępnionego na stronie www.cinema-city.pl/unlimited13za12-form
 2. Organizator weryfikuje prawidłowość zgłoszenia Uczestnika Promocji do udziału w Promocji oraz spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 pkt a-c powyżej.
 3. Po spełnieniu warunków udziału w Promocji Uczestnik Promocji otrzyma miesiąc członkostwa w programie Unlimited gratis (dalej „Nagroda”), przy czym Nagroda zostanie przyznana pod warunkiem, iż zawarta przez Uczestnika Umowa będzie obowiązywała przez minimalny okres 12 miesięcy („Okres Początkowy”). Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi po upływie 12-tego miesiąca Okresu Początkowego, tj. w 13 miesiącu następującym bezpośrednio po Okresie Początkowym. W celu uniknięcia wątpliwości Nagroda nie przysługuje i nie zostanie przyznana w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem Okresu Początkowego.
 4. Dodatkowy miesiąc członkostwa Unlimited stanowiący Nagrodę wchodzi w zakres Okresu Abonamentowego w rozumieniu Regulaminu Unlimited.
 5. W przypadku przedłużenia Umowy przez Uczestnika, kolejny Okres Abonamentowy, który następuje w wyniku takiego przedłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu członkostwa Unlimited stanowiącego Nagrodę, przy tym zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności, karta debetowa lub kredytowa Uczestnika zostanie ponownie obciążona odpowiednio za czternasty i kolejne miesiące od zawarcia Umowy.
 6. W przypadku Miesięcznego Planu Płatności i chęci rozwiązania Umowy z końcem miesiąca stanowiącego Nagrodę, Uczestnik powinien złożyć wypowiedzenie nie później niż na 1 pełny miesiąc przed upływem miesiąca członkostwa Unlimited stanowiącego Nagrodę.

Powrót

III. Czas trwania Promocji

 1. Promocja trwa od dnia 1 października 2019 roku do 31 października 2019 r.
 2. Zgłoszenia przesłane na formularzu zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu uprawniają do udziału w Promocji i otrzymania Nagrody wyłącznie w przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta przez Uczestnika w okresie trwania Promocji.

Powrót

IV. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji

 1. Uczestnik Promocji ma prawo do składania reklamacji na adres Organizatora, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, z dopiskiem „Unlimited 13 za 12”.
 2. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2019 roku. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (w przypadku nadania reklamacji w Urzędzie Pocztowym) lub data złożenia reklamacji w siedzibie Organizatora (w przypadku złożenia reklamacji osobiście).
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji (w tym adres e-mail) Uczestnika Promocji, numer Karty Unlimited, jak również wskazanie jakie działanie lub zaniechanie Organizatora jest przedmiotem reklamacji.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie poinformowany pisemnie lub na podany przez Uczestnika Promocji adres e-mail niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia złożenia reklamacji.

Powrót

V. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy pisemnie (pocztą lub za pomocą formularza kontaktowego). Powołaliśmy też Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@cinema-city.pl lub korespondencyjnie na nasz adres siedziby.
 2. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym w celu weryfikacji Uczestnika, zaś na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla możliwości przystąpienia i udziału w Promocji. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane będą przechowywane, przez okres obowiązywania Promocji oraz po jej zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie Unlimited, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Więcej informacji o tym w jaki sposób są zbierane i mogą być wykorzystywane dane osobowe określa Polityka Prywatności Cinema City www.cinema-city.pl/privacy-policy-pl.
 7. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.cinema-city.pl/unlimited13za12.
 8. Do zawarcia Umowy Unlimited oraz zakupu biletów zastosowanie mają odpowiednie postanowienia umowne Regulaminu Unlimited www.cinema-city.pl/regulamin-unlimited, z zastrzeżeniem zmian określonych w niniejszym Regulaminie, oraz Regulaminu Rezerwacji Miejsc i Zakupu Biletów Drogą Internetową www.cinema-city.pl/regulamin-rezerwacje-internet
 9. O ile niniejszym Regulamin nie stanowi inaczej, definicje pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Unlimited.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
 11. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, chyba, że inaczej wynika z regulaminów poszczególnych promocji.
 12. Organizator ma prawo do zmiany terminu obowiązywania Promocji, z zastrzeżeniem, iż nie naruszy to praw już nabytych przez Uczestników Promocji.

Powrót