The Tax Strategy 2022


DOKUMENT DOTYCZĄCY INFORMACJI O STRATEGII PODATKOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ CINEMA CITY ORAZ SPÓŁKI WCHODZĄCE W JEJ SKŁAD W ROKU PODATKOWYM TRWAJĄCYM OD DNIA 1 GRUDNIA 2021 r. DO DNIA 30 LISTOPADA 2022 r.


Podatkowa Grupa Kapitałowa Cinema City (dalej: „PGK” lub „Grupa”), NIP: 1080022888, została utworzona na mocy umowy zawartej pomiędzy:
   − Cinema City Cinemas sp. z o.o., NIP: 5252675088, tj. spółki reprezentującej PGK,
   − Cinema City Poland sp. z o.o., NIP: 5213097055,
  − New Age Media sp. z o.o., NIP: 5222616744,
  − All Job Poland sp. z o.o., NIP: 5213362959,
  − Forum Film Poland sp. z o.o., NIP 5213247566 oraz
  − I.T. Poland Development 2003 sp. z o.o., NIP 9820232895 (dalej łącznie jako: „Spółki”).


Grupa skupia Spółki z międzynarodowej grupy Cinema City specjalizujące się w działalności związanej m.in. z projekcją i dystrybucją filmów w ramach sieci kin oraz dysponuje odpowiednimi narzędziami i wykwalifikowanym personelem zapewniającym rzetelne wywiązywanie się z obowiązków o charakterze publicznoprawnym, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Oprócz kontynuowania działalności operacyjnej i generowania zysków celem PGK i Spółek zawsze było odpowiedzialne działanie na rzecz społeczeństwa, z którego zasobów PGK i Spółki korzystają, i dzięki któremu osiągają swoje bieżące cele biznesowe, w szczególności poprzez opodatkowanie prowadzonej przez Grupę i Spółki działalności w prawidłowych wysokościach oraz w terminach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Celem Grupy i Spółek w tym zakresie nie jest jedynie poprzestanie na terminowym składaniu prawidłowych deklaracji podatkowych, ale transparentność w stosunku do organów administracji podatkowej odnośnie do podejmowanych przez PGK i Spółki działań mających wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych.

Mając na względzie rodzaj i skalę prowadzonej działalności, w celu prawidłowego i terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych, PGK i Spółki podejmują działania ukierunkowane na rzetelne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych towarzyszących prowadzonej działalności oraz ich prawidłową kwalifikację na gruncie przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich zasad postępowania oraz korzystanie z bieżącego wsparcia profesjonalnych spółek doradztwa podatkowego w zakresie zagadnień budzących wątpliwości.

Biorąc pod uwagę powyższe, stosownie do art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych PGK przedstawia dokument dotyczący informacji o strategii podatkowej realizowanej przez nią w roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. (dalej: Dokument), z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Zarazem, zgodnie z art. 27c ust. 3 ustawy o CIT niniejszy Dokument dotyczący informacji o realizowanej strategii podatkowej zawiera nw. informacje w odniesieniu do PGK oraz każdej ze Spółek.


Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT niniejszy Dokument dotyczący informacji o strategii podatkowej realizowanej przez PGK w ww. roku podatkowym zawiera:
1) Informacje o stosowanych przez podatnika:
    a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzenia wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
    b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
2) Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa2, z podziałem na podatki, których dotyczą,
3) Informacje o:
    a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
    b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,
4) Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
    a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
    b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
    c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług3,
    d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym4 ,
5) Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych5 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Jednocześnie, stosownie do art. 27c ust. 4 ustawy o CIT „Dokument dotyczący informacji o strategii podatkowej Spółki realizowanej w roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r.” został udostępniony na stronie internetowej pod adresem:
https://www.cinema-city.pl/static/pl/pl/strategia-podatkowa-2022


Ad. 1a
Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzenia wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Mając na względzie poziom skomplikowania i zmienność przepisów podatkowych oraz to, że intencją PGK i Spółek zawsze było prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z ciążących na PGK i Spółkach obowiązków podatkowych, w ramach PGK i Spółek przyjęto procesy i procedury / wytyczne dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, ukierunkowane na minimalizację ryzyka podatkowego.

W szczególności, w 2022 r. w PGK i Spółkach z Grupy obowiązywał i był stosowany „Regulamin określający zadania mające wpływ na prawidłowość rozliczeń Spółek z Podatkowej Grupy Kapitałowej Cinema City z tytułu zobowiązań podatkowych oraz określający osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań” odzwierciedlający w dokumentacji korporacyjnej funkcjonujące w Grupie i Spółkach zasady dotyczące realizacji zadań mających wpływ na prawidłowość rozliczeń podatkowych.

Podkreślenia wymaga, że „Regulamin określający zadania mające wpływ na prawidłowość rozliczeń Spółek z Podatkowej Grupy Kapitałowej Cinema City z tytułu zobowiązań podatkowych oraz określający osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań” przewiduje zaangażowanie w proces zarządzania ryzykiem podatkowym PGK i Spółek, obok pracowników działu finansowego, także pracowników działów merytorycznych (biznesowych). Powyższe wynika z tego, że pracownicy działów merytorycznych dysponują odpowiednią wiedzą, kompetencjami oraz kluczowymi informacjami o zdarzeniach gospodarczych mających istotne znaczenie z punktu widzenia powstawania i wysokości zobowiązań podatkowych PGK i Spółek. Jednocześnie, ww. regulamin przewiduje dokonywanie przez pracowników działu finansowego kwalifikacji poszczególnych zdarzeń gospodarczych na gruncie prawa podatkowego w oparciu o fachową wiedzę, obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz dominującą linię orzeczniczą sądów administracyjnych, a także – bieżące wsparcie i opinie uzyskane od wiodącej, renomowanej spółki doradztwa podatkowego, dysponującej odpowiednimi zasobami kadrowo-osobowymi do świadczenia usług i profesjonalnego wsparcia PGK i Spółek w tym zakresie.

Dodatkowo, mając na względzie stopień skomplikowania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w celu dochowania wszelkiej możliwej należytej staranności dotyczącej rozliczeń podatkowych PGK i Spółek, w 2022 r. w ramach PGK i Spółek stosowano procedury / wytyczne merytoryczne regulujące rozliczenia w poszczególnych podatkach (w szczególności podatku
dochodowym od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług) i nakierowane na skuteczną organizację funkcji podatkowych w Spółce.

Ponadto, mając na względzie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisy Ordynacji podatkowej przyjęte w wyniku implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r., nakładające obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych oraz doniosłe znaczenie realizowania tego obowiązku dla uszczelniania systemu podatkowego i eliminowania szkodliwych działań optymalizacyjnych, w celu wywiązywania się przez PGK i Spółki z obowiązków wynikających z ww. przepisów Ordynacji podatkowej przyjęto i w 2022 r. stosowano dokument tzw. – „Instrukcja w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych”. Wskazana instrukcja adresuje szczegółowo temat tzw. schematów podatkowych, opisując w szczególności reguły postępowania odnośnie do oceny poszczególnych zdarzeń gospodarczych pod kątem ewentualnego spełniania przez nie warunków do uznania ich za schemat podatkowy z art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, jak również przewiduje bieżące wsparcie licencjonowanego doradcy podatkowego w tym zakresie.

Dla zapewnienia stosowania w praktyce wyżej opisanych procesów oraz procedur w Grupie i Spółkach, na pracownikach i współpracownikach Spółek ciąży obowiązek zapoznania się z ich treścią oraz odbywania cyklicznych szkoleń w zakresie ich stosowania w praktyce, a umyślne naruszenie obowiązków w nich przewidzianych może być potencjalnie kwalifikowane nawet jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zarazem, ww. procesy i procedury podlegają cyklicznej rewizji i aktualizacji w celu ciągłego minimalizowania ryzyka uchybienia jakimkolwiek obowiązkom wynikającym z przepisów prawa podatkowego.

 

Ad. 1b
Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Grupa i Spółki świadome są możliwości podjęcia dobrowolnej formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w postaci zawarcia z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej, służącej zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, przy uwzględnieniu prowadzonej przez podatnika działalności.

W tym zakresie, mając na względzie ograniczony krąg adresatów oraz wciąż pilotażowy charakter Programu Współdziałania, w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r. PGK i Spółki nie zdecydowały się na złożenie ww. wniosku. Niemniej jednak, PGK i Spółki nie wykluczają złożenia wniosku w tym zakresie w przyszłości, w miarę zwiększania się dostępności Programu Współdziałania.

Z uwagi na powyższe, w roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. poza bieżącym ewidencjonowaniem, deklarowaniem i uiszczaniem zobowiązań podatkowych PGK i Spółki nie podjęły innej dobrowolnej formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 


Ad. 2
Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

W roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. PGK i Spółki na bieżąco identyfikowały, ewidencjonowały, deklarowały i uiszczały należności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Jednocześnie, w obszarze raportowania schematów podatkowych, jak wskazano w punkcie 1a niniejszego Dokumentu, w PGK i Spółkach funkcjonuje zbiór zasad postępowania mający na celu prawidłową ocenę zdarzeń gospodarczych towarzyszących działalności PGK i Spółek pod kątem ewentualnego spełniania przez nie warunków do uznania za schemat podatkowy z art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

W oparciu o „Instrukcję w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych” PGK i Spółki w 2022 r. dokonywały analizy poszczególnych uzgodnień związanych z prowadzoną działalnością pod kątem ewentualnego spełnienia przez nie przesłanek do uznania za schemat podatkowy na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej, przy wsparciu licencjonowanych doradców podatkowych z ramienia wiodącej spółki doradztwa podatkowego.

W tym zakresie, w roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. PGK oraz Spółki nie przekazały Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o nowych schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Jednocześnie, w celu wywiązania się ze wszelkich obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych – w ślad za przekazaną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacją o schemacie podatkowym dotyczącym m.in. funkcjonowania PGK, już w roku 2023 r. PGK i Spółki przekazały Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o dokonywaniu czynności będących elementem ww. schematu podatkowego / uzyskiwaniu wynikających ze schematu korzyści podatkowych – za okres trwający od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. (łącznie siedem informacji MDR-3 dotyczących rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych).

 

Ad. 3a
Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej


W roku podatkowym trwającym od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r. PGK oraz spółki wchodzące w jej skład dokonywały nw. transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego:

L.p.

Podmiot Transakcja

Transakcja

1. Forum Film Poland sp. z o.o. Sprzedaż licencji do filmów

Rezydent

Zakup licencji

Nierezydent

2. New Age Media sp. z o.o. Otrzymanie pożyczki

Rezydent

Zakup usług reklamowych

Rezydent

3. All Job Poland sp. z o.o. Otrzymanie pożyczki

Nierezydent

Udzielenie pożyczek

Rezydenci

Outsourcing pracowniczy

Rezydent

4. I.T. Poland Development 2003 sp. z o.o. Otrzymanie pożyczki

Rezydenci

Udzielenie pożyczek

Nierezydent

Wynajem powierzchni kinowej

Rezydent

5. Cinema City Poland sp. z o.o. Zakup usług

Rezydenci

Uzyskanie gwarancji

Nierezydent

Udzielenie pożyczek

Nierezydenci / rezydent

6. Cinema City Cinemas sp. z o.o. Otrzymanie pożyczek

Nierezydent

7. PGK Cinema City Udzielenie pożyczek

Nierezydenci

Otrzymanie pożyczek

Nierezydent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3b
Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT


W roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. PGK i Spółki nie planowały i nie podejmowały żadnych działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych PGK i Spółek lub wysokość zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

 

Ad. 4a-d
Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.


W PGK i Spółkach funkcjonuje sformalizowany zbiór zasad postępowania mający na celu opodatkowanie prowadzonej przez PGK i Spółki działalności w prawidłowych wysokościach oraz w terminach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, opisany w części 1a niniejszego dokumentu.
W oparciu o reguły przewidziane w ramach funkcjonujących w PGK i Spółkach procesów i procedur / wytycznych dotyczących zarządzenia wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, PGK i Spółki każdorazowo analizują prawidłowość przyjętego przez nie podejścia w zakresie powstawania i wysokości zobowiązania podatkowego na skutek wystąpienia poszczególnych zdarzeń gospodarczych towarzyszących prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przy udziale licencjonowanych doradców podatkowych z ramienia profesjonalnej spółki doradztwa podatkowego.

Jednocześnie, w roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. Spółka nie złożyła wniosków o wydanie:

  •  ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
  • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,
  • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

 

Ad. 5
Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej


W roku podatkowym trwającym od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. PGK oraz Spółki nie dokonywały rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

1 J.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2578 ze zm., dalej: ustawa o CIT.
2 J.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm. dalej: Ordynacja podatkowa.
3 J.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm., dalej: ustawa o VAT.
4 J.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 143 ze zm., dalej: ustawa o podatku akcyzowym.
5 J.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm., dalej: ustawa o PIT.