REGULAMIN PROMOCJI „GUSEPPE WCIĄGA DO KINA”

 1. Postanowienia ogÓlne
 2. Warunki wziĘcia udziaŁu w Promocji i jej przebieg
 3. PostĘpowanie reklamacyjne
 4. Przetwarzanie danych osobowych
 5. Postanowienia koŃcowe

I. Postanowienia ogÓlne

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej „Guseppe wciąga do kina”, zwanej dalej „Promocja” jest Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, kod 80-339, przy ul. Adm. Dickmana 14/15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000005349, posiadająca NIP 5840201571, REGON 190541270 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja ma na celu promowanie i reklamę Organizatora, prowadzonej przez niego działalności oraz jego produktów.
 3. Obsługę Promocji Organizator zlecił Agencji reklamowej GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051 („Obsługa Promocji”)
 4. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Promocji oraz zasady jej przebiegu, nadzoru nad jej przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
 6. Czas trwania Promocji: Promocja trwa od 01.10.2018 roku do 25.11.2018 roku albo do wyczerpania puli 50 tysięcy promocyjnych kodów uprawniających do zakupu biletu do dowolnego kina z listy, która znajduje się w Załączniku nr 1 Regulaminu, na dowolny seans filmowy 2D w cenie 10 zł brutto. (dalej: „Okres promocyjny”).

Powrót

II. Warunki wziĘcia udziaŁu w Promocji i jej przebieg

 1. Pizze Guseppe, które uprawniają do wzięcia udziału w promocji (dalej „Produkty promocyjne”) to:
  • Pizza Guseppe Turkish Style Kebab
  • Pizza Guseppe Thai Style Chicken Curry
  • Pizza Guseppe z szynką
  • Pizza Guseppe z szynką i pieczarkami
  • Pizza Guseppe z salami
  • Pizza Guseppe 4 sery
  • Pizza Guseppe szynka i sos czosnkowy
  • Pizza Guseppe szynka i pikantne salami
  • Pizza Guseppe DUO z szynką i pieczarkami
  • Pizza Guseppe DUO 4 sery
  • Pizza Guseppe American Style Hot Dog
  • Pizza Guseppe Mexican Style Chilli con carne
  Wewnątrz pudełka Produktu promocyjnego znajduje się 8-znakowy, alfanumeryczny kod (dalej „Kod promocyjny”), uprawniający do rejestracji na stronie Promocji www.guseppewciaga.pl. Jeden Produkt promocyjny zawiera jeden Kod promocyjny.
 2. Uczestnik, który w Okresie Promocyjnym dokona zakupu 3 dowolnych Produktów promocyjnych i zarejestruje na stronie www.guseppewciaga.pl łącznie 3 Kody promocyjne, otrzyma kod uprawniający do zakupu biletu do dowolnego kina z listy, która znajduje się w Załączniku nr 1 Regulaminu, za cenę promocyjną w wysokości 10 zł brutto (dalej „Bilet promocyjny”) na dowolny seans 2D z wyłączeniem:
  • w przypadku kin Cinema City: IMAX/ 4DX /Sale VIP oraz akcji specjalnych "W środy taniej" ,"Ladies Night" ,"Walentynki".
  Promocja nie łączy się z innymi rabatami. Jeden kod jest jednorazowy i uprawnia do zakupu tylko jednego Biletu promocyjnego. Kod do wybranych kin Cinema City jest 11- cyfrowy.
 3. Aby otrzymać Bilet promocyjny należy:
  • dokonać zakupu w Okresie promocyjnym 3 dowolnych Produktów promocyjnych;
  • wejść na stronę www.guseppewciaga.pl i wybrać opcję rejestracji Kodów promocyjnych;
  • wpisać 3 kody promocyjne;
  • wybrać miasto, w którym Uczestnik zamierza skorzystać z Biletu promocyjnego
  • wybrać opcję otrzymania Biletu promocyjnego:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej (dalej „Opcja 1”) lub
   • za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS (dalej „Opcja 2”);
  • w przypadku wybrania:
   • Opcji 1 – należy wpisać adres e-mail (powtórzyć adres e-mail) na który ma być wysłany Bilet promocyjny
   • Opcji 2 – należy wpisać numer telefonu komórkowego (powtórzyć numer telefonu Komórkowego) na który ma być wysłany bilet Promocyjny;
  • odznaczyć odpowiednie pole przy oświadczeniu, iż Uczestnik jest osobą pełnoletnią i oraz zapoznał się z Regulaminem;
  • wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Promocji zgodnie z § 4 Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola;
  • potwierdzić, iż Uczestnik nie jest robotem (zgodnie z zasadami reCAPTCHA).
 4. Uczestnik powinien otrzymać Bilet promocyjny drogą mailową na podany przy rejestracji Kodów promocyjnych adres e-mail lub SMSem na podany przy rejestracji Kodów promocyjnych numer telefonu komórkowego najpóźniej w ciągu 30 minut od zakończenia procesu rejestracji. W przypadku, kiedy Uczestnik nie otrzyma Biletu promocyjnego w ww. czasie powinien napisać informację o zdarzeniu na adres guseppe.bilet@gpd.com.pl w celu wyjaśnienia sytuacji.
 5. Organizator oraz Obsługa Promocji nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania Biletu promocyjnego z przyczyn leżących po stronie Uczestników, w szczególności wynikających z podania błędnego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego, a także związanych z utratą lub zmianą telefonu komórkowego.
 6. Jeden Uczestnik może wziąć wielokrotnie udział w Promocji, każdorazowo spełniając wymagane warunki opisane w niniejszym Regulaminie. Rejestracji Kodów Promocyjnych uprawniających do otrzymania jednego Biletu promocyjnego należy dokonywać jednocześnie.
 7. Zakup Biletu promocyjnego możliwy jest w dowolnym dniu od momentu otrzymania kodu do upływu jego ważności, przy czym bilet musi dotyczyć́ seansu filmowego 2D odbywającego się od poniedziałku do niedzieli w kinach z listy, która znajduje się w Załączniku nr 1 Regulaminu na terenie Polski. Zakup biletów możliwy jest w kasie wybranego przez Uczestnika kina , w którym odbywa się wybrany przez Uczestnika seans.
 8. Przed zakupem Biletu promocyjnego Uczestnik powinien poinformować́ kasjera wybranego przez Uczestnika kina o udziale w Promocji oraz podyktować lub pokazać kasjerowi kod, który otrzymał SMSem lub drogą mailową na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Uzyskany w kasie bilet Uczestnik okazuje kontrolerowi biletów na bramce biletowej przed wejściem do sal kinowych.
 9. Organizator ani Obsługa promocji nie odpowiadają za udostępnienie kodu przez Uczestnika osobom nieuprawnionym. Kod realizowany będzie wyłącznie na rzecz pierwszej osoby, która przedstawi go w kasie wybranego kina.

Powrót

III. PostĘpowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie pisemnej na adres: GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, z dopiskiem „Reklamacja – Guseppe wciąga do kina”. Datą złożenia reklamacji będzie data doręczenia pisma z reklamacją.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Obsługę Promocji. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki po dwukrotnym awizowaniu przez osobę składającą - reklamację uznaje się za dostarczoną.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez przedstawicieli Obsługi Promocji oraz Organizatora.

Powrót

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, kod 80-339, przy ul. Adm. Dickmana 14/15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000005349, posiadająca NIP 5840201571, REGON 190541270.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochronadanychosobowych@oetker.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika.
 3. Administrator powierzył GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051 przetwarzanie danych Uczestników Promocji w celu realizacji Promocji, w szczególności wydania Biletów promocyjnych, udzielenia odpowiedzi na pytania Uczestników i rozpatrywania reklamacji.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 oraz art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, dalej jako „RODO”), tj. na podstawie zgody Uczestnika Promocji na przetwarzanie jego danych osobowych.
 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestników jest Administrator i jego upoważnieni pracownicy, Obsługa Promocji i jej upoważnieni pracownicy jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Promocji, w tym dostawcy usług hostingowych oraz systemów informatycznych i pracownicy oraz współpracownicy takich podmiotów.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora przez okres od 1 października 2018 roku do 1 maja 2019 roku.
 7. Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do żądania przenoszenia danych.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO lub przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.
 9. Wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Promocji. Konsekwencją niewyrażenia zgody przez Uczestnika lub niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z Promocji.
 10. Dane Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania. Dane Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich.

Powrót

V. Postanowienia koŃcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.guseppewciaga.pl, w zakładce Regulacje na stronie www.cinema-city.pl lub w siedzibie Obsługi Promocji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Na stronie www.guseppewciaga.pl będzie widoczny licznik informujący o ilości Biletów promocyjnych dostępnych w danym momencie Okresu promocyjnego. W przypadku gdy w trakcie Okresu Promocyjnego licznik będzie wskazywał „00000” oznacza to, iż pula 50 tysięcy Biletów promocyjnych została wyczerpana i Promocja dobiegła końca.
 3. Bilety promocyjne mają ważność do 31.03.2019 roku i można je wykorzystać wyłącznie w wybranych kinach, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Możliwość wykorzystania Biletów promocyjnych określa niniejszy Regulamin.
 4. Uczestnik nie ma prawa żądania otrzymania jakiegokolwiek zastępczego świadczenia w przypadku niemożności zakupu Biletu promocyjnego po zakończeniu jego ważności.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Biletu promocyjnego oraz wymiany Biletu promocyjnego na gotówkę̨ lub inne zastępcze świadczenie o charakterze finansowym.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Powrót