REGULAMIN KONKURSU "BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI"

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu dla klas o nazwie „Bezpieczeństwo dzieci w sieci” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-768) przy ul. Fosa 37,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000707019, posiadającą NIP: 521-30-97-055 oraz REGON: 016208573. 
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału oraz przebiegu Konkursu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (zwany dalej "Regulaminem"). Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na obecne brzmienie niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Celem Konkursu jest przybliżenie młodzieży szkolnej tematyki związanej z bezpieczeństwem w Internecie, inicjacja działań mających na celu integrację grup szkolnych oraz doskonalenie umiejętności pracy w grupie, a także popularyzację marki Cinema City oraz ING Banku Śląskiego. 
4. Konkurs skierowany jest do nauczycieli klas 1-6 ze szkół podstawowych lub opiekunów grup z innych instytucji organizujących zajęcia opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat z całej Polski. 
5. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”/Klasą”) są zespoły dzieci liczące maksymalnie 28 osób z klas 1-6 ze szkół podstawowych lub innych placówek oświatowych organizujących zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat wraz z nauczycielem/opiekunem. 

§ 2 Czas Trwania Konkursu oraz jego Fundator


1. Konkurs trwa od 31.03.2023 r. do 30.04.2023 r. do godz. 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną dnia 15.05.2023 r., nagrody zdobyte w Konkursie będą możliwe do odbioru do 30.06.2023 r. 
3. Partnerem konkursu i Fundatorem nagród oraz przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jest ING Bank Śląski S.A. (zwanym dalej Partnerem), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000005459, REGON 271514909, NIP 634-013-54-75.   


§ 3 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 


1. Warunki konieczne do uczestnictwa w Konkursie stanowią:  
a) wspólne wykonanie pracy konkursowej przez Klasę,
b) przesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz pracy konkursowej do 30.04.2023 r. do godz. 23:59 (w przypadku prac przesyłanych pocztą tradycyjną lub kurierem – liczy się data nadania przesyłki),
c) Zgłoszenie Konkursowe powinno zawierać nazwę szkoły, adres szkoły, nr klasy oraz dane kontaktowe nauczyciela/opiekuna (telefon i adres e-mail) oraz podpisane oświadczenie, że Uczestnik wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej. Wzór Zgłoszenia Konkursowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Projekty przygotowane w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres mailowy Organizatora: [email protected] z oznaczeniem „Konkurs dla klas - Bezpieczeństwo dzieci w sieci” w tytule maila oraz uzupełnionym i podpisanym skanem Zgłoszenia Konkursowego. Projekty graficzne, przestrzenne powinny zostać przesłane do Cinema City Poznań Plaza (centrum dystrybucyjne Konkursu) na adres: 61-693 Poznań, ul. Drużbickiego 2 z dopiskiem „Konkurs dla klas -  Bezpieczeństwo dzieci w sieci” oraz uzupełnionym i podpisanym Zgłoszeniem Konkursowym. 
3. Organizator wyklucza z udziału w Konkursie prace przygotowane w postaci filmików lub innych form zawierających wizerunek uczniów, których przetwarzanie wymagałoby uzyskania dodatkowych zgód od ich opiekunów prawnych. 
4. Dostarczanie Zgłoszeń w Konkursie jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedną pracę. 
6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub Komisję, że Uczestnik przeprowadza działania w związku z Konkursem z naruszeniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Komisja  ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. 


§ 4 Zasady i przebieg Konkursu


1. Zadanie Konkursowe polega na stworzeniu projektu przedstawiającego najważniejsze  zasady bezpieczeństwa dzieci w sieci. Zadanie powinno zostać opracowane w jednej z poniższych form:  prezentacja PowerPoint lub inna, komiks, lapbook, moodboard, mapa myśli itp. („Praca Konkursowa”).
2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze 3 (trzy) najlepsze prace. 
3. Komisja Konkursowa uprawniona jest do wyboru zwycięskiej pracy w Konkursie według następujących kryteriów:
a) zgodność z Regulaminem,
b) kreatywność,
c) estetyka wykonania.
4. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową złożoną z: Koordynatora Klubu Nauczyciela oraz dwóch przedstawicieli Działu Rezerwacji Grupowych Cinema City. 
Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
a) wyłonienie zwycięzców Konkursu,
b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzcy Konkursu,
d) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
e) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
5. W konkursie Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę (tj. bilety do kina dla jednej klasy oraz nagrody rzeczowe opisane w § 5 ust. 1 poniżej dla każdego z uczniów tej klasy).
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 15 maja 2023 r. Organizator skontaktuje się wyłącznie z laureatami, wyniki będą również dostępne na stronie internetowej Cinema City www.cinema-city.pl 
7. Rozdanie nagród przyznanych w Konkursie nastąpi do 30 czerwca 2023 r. 

§ 5 Nagroda


1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze 3 (trzy) najlepsze Prace i przyzna ich autorom nagrody -  bilety do kina dla trzech zwycięskich Klas  na dowolny tytuł z bieżącego repertuaru Cinema City (seans 2D lub 3D) oraz ekoplecaki o wymiarach ok. 30cm x 30cm x 7cm  ufundowane przez Partnera dla każdego ucznia z trzech zwycięskich Klas. 
2. W celu odbioru nagrody, którą stanowią bilety dla Klasy, konieczne jest wcześniejsze dokonanie rezerwacji seansu za pośrednictwem Biura Rezerwacji Grupowych (Organizator przekaże szczegółowe dane kontaktowe w informacji o nagrodzie przesłanej na adres mailowy opiekunów trzech zwycięskich Klas).
3. Wręczenie ekoplecaków zwycięskim Klasom nastąpi podczas seansu w kinie. 
4. Dla pozostałych wybranych przez Komisję Uczestników, Fundator nagród przewidział dodatkowe nagrody w postaci ekoplecaków, które zostaną wysłane kurierem na adres szkoły podany w zgłoszeniu do Konkursu.  O decyzji ich przyznania pozostałym Uczestnikom decydować będzie wybór Komisji, aż do wyczerpania puli.
5. Łącznie pula nagród dla Zwycięzców oraz Uczestników wynosi maksymalnie 970 ekoplecaków ufundowanych przez Fundatora oraz bilety do kina dla 3 (trzech) Klas.  
6. Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny.  


§ 6 Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres: Cinema City Poland Sp. z o.o., ul Fosa 37, 02-768 Warszawa z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA Konkurs dla klas - Bezpieczeństwo dzieci w sieci”  
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie opiekunom Klas, biorących udział w Konkursie.  
3. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres kontaktowy osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i przyczyny reklamacji oraz telefon kontaktowy.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne tj. wyczerpują tryb postępowania reklamacyjnego. 


§ 7 Odpowiedzialność


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, i za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia, chyba że powyższe nieprawidłowości zawinione są przez Organizatora. 
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania, odwołania, zmiany zasad konkursu lub formy interpretacji zgłoszonych prac konkursowych. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o zaistniałych zmianach i ich przyczynie. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie
 b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną, 
c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania skrzynek mailowych,
d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
5. Organizator oświadcza, że prace konkursowe otrzymane od Uczestników w czasie trwania Konkursu będą zbierane i przetwarzane wyłącznie do celu rozstrzygnięcia Konkursu, tj. wyboru najlepszych prac, a także ich późniejszej publikacji przez Organizatora oraz Partnera zgodnie z ust. 6 poniżej. 
6. Organizator i Partner nabywają odrębnie nieodpłatne prawo do publikacji nagrodzonych prac na swoich stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz w komunikacji wewnętrznej. Prace opisane będą autorstwem Uczestnika, np. „Klasa IIIc z SP nr 4 w Katowicach”, a Uczestnik przesyłając pracę wyrazi zgodę na taką publikację.    


§ 8 Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej organizatora: www.cinema-city.pl, a także dostępny w newsletterze Klubu Nauczyciela i w każdym kinie sieci Cinema City.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
3. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu regulują przepisy  prawa powszechnie obowiązującego. 
4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Konkursu, zapytania należy kierować do Organizatora na adres mailowy: [email protected] 

§ 9 Ochrona danych osobowych 


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu, tj. Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-768) przy ul. Fosa 37, dalej także jako „Spółka”. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Narbutta 22/23, 02-541 Warszawa. 
2. Dane przetwarzane będą w celu udziału Uczestników w Konkursie, w zakresie określonym w Regulaminie w celu umożliwienia i przeprowadzenia Konkursu, bieżącego kontaktu w sprawie Konkursu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji oraz poinformowania zwycięzcy o uzyskanej nagrodzie, a także zapewnienia bezpieczeństwa Konkursu, w tym wykrywania różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Konkursu tak, żeby spełniał Państwa oczekiwania (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
3. Organizator dopuszcza możliwość przesłania Uczestnikowi odrębnej zgody na przetwarzanie danych Uczestnika w celu otrzymywania w formie elektronicznej (e-mail) informacji promocyjnych Organizatora, w celu marketingu jego produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) do czasu odwołania takiej zgody przez Uczestnika. 
4. Dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail Opiekuna klasy są do podania dobrowolnie, ale są to dane niezbędne do udziału w konkursie i ewentualnej procedurze reklamacyjnej. 
5. Dane Uczestników w zakresie: imienia, nazwiska oraz adresu email i numeru telefonu Opiekuna Klasy są pozyskiwane w momencie przystąpienia Uczestnika do Konkursu, wykonującego zadanie Konkursowe i będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki, przez który należy rozumieć wyłonienie zwycięzcy Konkursu oraz kontakt z nim w celu jego powiadomienia o nagrodzie. (na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO). 
6. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak również podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane w ww. celach przez okres trwania Konkursu, aż do momentu upływu 30 dni od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu. 
8. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 

Załącznik 1