REGULAMIN PROMOCJI CINEMA CITY I MASTERPASS

REGULAMIN PROMOCJI CINEMA CITY: „ BILET MASTERPASS W CINEMA CITY”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ZASADY PROMOCJI
 3. DANE OSOBOWE
 4. REKLAMCJA
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Bilet Masterpass w Cinema City” (zwanej dalej: „Promocją”) jest CINEMA CITY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fosa 37 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707019, posiadającą NIP 5213097055 oraz REGON: 016208573
 2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich kinach  Cinema City. 
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 15 czerwca 2018 roku i trwa do wyczerpania przewidzianej łącznej puli biletów zniżkowych, nie dłużej jednak niż do dnia 28 grudnia 2018 roku. (Okres Promocji). 
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do warunków i zasad nabywania biletów, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Kina („Regulamin Kina”), Regulaminu Zakupu i rezerwacji biletów do kin Cinema City poprzez stronę internetową www.cinema-city.pl („Regulamin zakupu i rezerwacji biletów on-line”).
 5. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji dokonały zakupu biletu do Kina on-line na stronie internetowej www.cinema-city.pl zgodnie z Regulaminem zakupu i rezerwacji biletów on-line, wybierając bilet elektroniczny MASTERPASS (dalej: „Uczestnik”).
 6. Każdorazowy zakup biletu on-line poprzez wybór biletu elektronicznego Masterpass, upoważnia Uczestnika do zakupu maksymalnie dwóch biletów na dowolny seans filmowy 2D w stałej cenie 10 złotych za jeden bilet, z aktualnego repertuaru Kina, w jednym z siedmiu dni tygodnia, w terminie najpóźniej do dnia 28 grudnia 2018 r. („Bilet Zniżkowy”);
 7. Z Promocji wyłączone są zakupy biletów przy użyciu Karty Unlimited oraz zakupy biletów na seanse filmowe 3D, a także seanse filmowe w salach: VIP, 4DX® i IMAX.
 8. Pula Biletów Zniżkowych jest ograniczona i wynosi 51 000 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy) sztuk. 
 9. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Powrót

II. ZASADY PROMOCJI

 1. Transakcje zakupu biletu do Kina, powinny być dokonane w Okresie Promocji tj. od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 30 grudnia 2018 r.
 2. Uczestnicy Promocji, którzy w Okresie Promocji nabywają bilet do Kina poprzez zakup biletu Masterpass zgodnie z Regulaminem zakupu i rezerwacji biletów on-line, mają możliwość zakupu maksymalnie dwóch Biletów Zniżkowych w jednej transakcji, na dowolny seans filmowy 2D.
 3. Uczestnik może wykorzystać Bilet Zniżkowy dla siebie, bądź też dla osoby towarzyszącej. Bilet Zniżkowy nie może być jednak przedmiotem sprzedaży.
 4. Bilet Zniżkowy upoważnia do wejścia na seans filmowy 2D w dowolnym kinie Cinema City, z wyłączeniem sal VIP, sal 4DX®, sal IMAX.
 5. Liczba transakcji dokonanych jednego dnia przez tego samego Uczestnika jest ograniczona i oznacza, że Uczestnik Promocji może wykonać maksymalnie pięć pojedynczych lub podwójnych transakcji jednego dnia
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany Bilet Zniżkowy. Bilet Zniżkowy nie podlega zwrotowi.
 7. Raz użyty Bilet Zniżkowy nie może być wykorzystany ponownie.
 8. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie prawidłowe transakcje, które nie zostały anulowane, spełniające wszystkie wymagania określone w Regulaminie Kina oraz Regulaminie Zakupu i rezerwacji biletów on-line.
 9. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.

Powrót

III. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa.
 2. Dane Osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Promocji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 3. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest umożliwienie uczestnictwa w promocji oraz rozpatrywanie reklamacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla możliwości udziału w Promocji.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wspierającym Organizatora w organizacji Promocji, w tym podmiotom przetwarzającym  dane  osobowe  na  rzecz  Organizatora (tzw.  procesorzy  danych).
 6. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do  żądania od administratora dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane będą przechowywane, przez okres obowiązywania Promocji oraz po jej zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu usług świadczonych w związku z Promocją zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 8. Więcej informacji o tym w jaki sposób Organizator zbiera i wykorzystuje informacje określa Polityka Prywatności na stronie https://www.cinema-city.pl/privacy-policy-pl#010.

Powrót

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje, mogą być zgłaszane przez Uczestników na adres Organizatora do siedziby firmy przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa z dopiskiem Promocja Masterpass lub w formie elektronicznej do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki Kontakt w Witrynie lub na adresy mailowe kin (Załącznik nr 1).
 2. Organizator niniejszym zastrzega, że reklamacje doręczone po 14 dniach od zakończenia Okresu Promocji nie będą rozpatrywane niezależnie od daty wysłania wiadomości.
 3. Elektroniczna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego podany w zgłoszeniu, adres e-mail Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Organizator w celu weryfikacji zasadności reklamacji ma prawo żądać przedstawienia dowodu zakupu biletu (zdjęcia biletu, wyciągu z rachunku bankowego itp.)
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

Powrót

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o niniejszej Promocji dostępne w materiałach reklamowych Organizatora mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.cinema-city.pl/promocja-masterpass oraz na stronie partnera – firmy Mastercard.
 3. Organizator zastrzega, że z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Organizatora, niektóre Kina mogą zostać czasowo lub trwale wyłączone z Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia realizacji Promocji we wszystkich lub niektórych Kinach, w szczególności z powodu siły wyższej (np. huragany, zamiecie śnieżne, żałoba narodowa), bądź zaistnienia innych, niezależnych od Organizatora okoliczności (np. ograniczenia lub braki w dostawach prądu, podejrzenie niezgodnego z zasadami promocji postępowania Uczestników Promocji, nadużyć w interpretacji zasad promocji).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników na podstawie Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby puli Biletów Zniżkowych dostępnych w ramach promocji.
 6. W przypadku wyczerpania liczby puli Biletów Zniżkowych Promocja zostaje zakończona. Organizator i Mastercard poinformują o wyczerpaniu puli Kodów Promocyjnych przewidzianych w Promocji oraz o zakończeniu Promocji poprzez informację na stronach www.cinema-city.pl oraz na stronie www.mastercard.pl
 7. Promocja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami lub podobnymi akcjami organizowanymi w Kinach.

Powrót