REGULAMIN PROMOCJI CINEMA CITY I MASTERPASS

REGULAMIN PROMOCJI CINEMA CITY: „ BILETY DO CINEMA CITY Z MASTERPASS”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Bilety do Cinema City z Masterpass” (zwanej dalej: „Promocją”) jest CINEMA CITY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fosa 37 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707019, posiadającą NIP 5213097055 oraz REGON: 016208573
 2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich kinach  Cinema City. 
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 2 kwietnia 2018 roku i trwa do wyczerpania przewidzianej łącznej puli kodów promocyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 24 maja 2018 roku. (Okres Promocji). 
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do warunków i zasadach nabywania biletów, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Kina („Regulamin Kina”), Regulaminu Zakupu i rezerwacji biletów do kin Cinema City poprzez stronę internetową www.cinema-city.pl („Regulamin zakupu i rezerwacji biletów on-line”).
 5. Uczestnik, przy każdorazowym zakupie biletu on-line dokonując wyboru płatności elektronicznej Masterpass i płacąc kartą Mastercard lub Maestro, otrzymuje bilet w postaci kodu promocyjnego. W celu uniknięcia wątpliwości kod promocyjny przyznawany jest w przypadku dokonania płatności jednocześnie przy użyciu Masterpass z kartą Mastercard lub Maestro, tj. tzw. „portfela elektronicznego” Mastercard, nie zaś za samą płatność kartą kredytową/debetową. Klient może zrealizować kod promocyjny w każdym kinie CINEMA CITY na terenie Polski. 
 6. Jeden kod promocyjny upoważnia do wymiany na jeden bilet wstępu na dowolny seans filmowy 2D z aktualnego repertuaru Kina, w każdym dniu tygodnia w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. („Kod Promocyjny”) z wyłączeniem seansów specjalnych, promocji cenowej w środy oraz sal VIP, sal ŠKODA 4DX®, sal IMAX.
 7. Pula Kodów Promocyjnych jest ograniczona i wynosi 4 500 (słownie: cztery tysiące pięćset) sztuk. 
 8. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji dokonały zakupu biletu do Kina on-line na stronie internetowej www.cinema-city.pl zgodnie z Regulaminem zakupu i rezerwacji biletów on-line, wybierając formę płatności elektronicznych MASTERPASS płacąc kartą Mastercard lub Maestro (dalej: „Uczestnik”).
 10. Organizator ma prawo wstrzymać wydanie Uczestnikowi Kodu Promocyjnego w przypadku anulowania przez Uczestnika złożonego zamówienia lub odstąpienie od transakcji sprzedaży.

II. ZASADY PROMOCJI

 1. Transakcje zakupu biletu do Kina, powinny być dokonane w Okresie Promocji tj. od dnia 2 kwietnia 2018 r. do dnia 24 maja 2018 r. Transakcje zakupu mogą obejmować dowolnie wybrany bilet do Kina.
 2. Uczestnicy Promocji, którzy w Okresie Promocji nabyli bilet do Kina poprzez wybór płatności elektronicznych Masterpass płacąc kartą Mastercard lub Maestro zgodnie z Regulaminem zakupu i rezerwacji biletów on-line, otrzymają Kod Promocyjny, który zostanie wysłany do Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie do 7 dni od chwili dokonania transakcji nabycia biletu. Kod Promocyjny zostanie wysłany na adres mailowy wykorzystywany przy rejestracji elektronicznego konta w portfelu Masterpass. Z Promocji wyłączeni są posiadacze Kart Unlimited.
 3. Uczestnik może wykorzystać Kod Promocyjny dla siebie, bądź też dla osoby towarzyszącej. Kod Promocyjny nie może być jednak przedmiotem sprzedaży.
 4. Kod Promocyjny można zamienić na bilet, na seans filmowy 2D w dowolnym kinie Cinema City do dnia 31 grudnia 2018 r. z wyłączeniem sal VIP, sal ŠKODA 4DX®, sal IMAX
 5. W ramach jednej transakcji zakupu biletów do Kina, w sposób określony w pkt. 2 Uczestnik ma możliwość otrzymania jednego Kodu Promocyjnego bez względu na liczbę kupowanych biletów w ramach tej transakcji. Oznacza to, że jeśli Uczestnik w ramach jednej transakcji: nabywa jeden bilet to otrzymuje jeden Kod Promocyjny, nabywa dwa bilety do Kina w tej samej transakcji  - również otrzymuje jeden Kod Promocyjny. 
 6. Liczba transakcji dokonanych jednego dnia przez tego samego Uczestnika nie jest ograniczona. Zatem Uczestnik Promocji może wykonać dowolną liczbę transakcji zakupu biletów do Kina i otrzymać liczbę Kodów Promocyjnych odpowiadającą liczbie dokonanych transakcji.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany Kod Promocyjny.
 8. Raz użyty Kod Promocyjny nie może być wykorzystany ponownie.
 9. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie prawidłowe transakcje, spełniające wszystkie wymagania określone w Regulaminie Kina oraz Regulaminie Zakupu i rezerwacji biletów on-line.
 10. Kody Promocyjne, otrzymane w ramach płatności Masterpass płacąc kartą Mastercard lub Maestro nie mogą być wykorzystane jeśli bilet został zwrócony. Tylko dokonane ostateczne płatności za dowolny seans na stronie www.cinema-city.pl upoważniają do odbioru Kodu Promocyjnego
 11. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.

III. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji, tj. w szczególności przesłania na adres e-mail należnego Kodu Promocyjnego, czy rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji),  a Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji, z wyłączeniem reklamacji, o których mowa w pkt 2 poniżej, mogą być zgłaszane wyłącznie przez Uczestników na adres Organizatora do siedziby firmy przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa z dopiskiem Promocja Masterpass.
 2. Reklamacje dotyczące sprzedaży biletów na seanse filmowe na stronie www.cinema-city.pl, wysyłki Kodów Promocyjnych, wymiany Kodów Promocyjnych na bilety do Kina i wydawania tych biletów na seanse filmowe w technologii 2D, funkcjonowania Kina, należy zgłaszać do Cinema City zgodnie  z Regulaminem Kina lub Regulaminem rezerwacji i zakupu on-line, dostępnymi pod adresem www.cinema-city.pl.
 3. Organizator niniejszym zastrzega, że reklamacje doręczone po upływie 14 dni od zakończenia Promocji nie będą przez Organizatora rozpatrywane niezależnie od daty wysłania wiadomości.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Celem rozpatrzenia reklamacji Uczestnik może zostać poproszony o przedłożenie dowodu dokonania transakcji nabycia biletu warunkującej wzięcie udziału w Promocji, w tym potwierdzenia dowodu opłacenia transakcji on-line.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o niniejszej Promocji dostępne w materiałach reklamowych Organizatora mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.cinema-city.pl/promocja-masterpass oraz na stronie partnera – firmy Mastercard.
 3. Organizator zastrzega, że z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Organizatora, niektóre Kina mogą zostać czasowo lub trwale wyłączone z Promocji bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia realizacji Promocji we wszystkich lub niektórych Kinach, w szczególności z powodu siły wyższej (np. huragany, zamiecie śnieżne, żałoba narodowa), bądź zaistnienia innych, niezależnych od Organizatora okoliczności (np. ograniczenia lub braki w dostawach prądu, podejrzenie niezgodnego z zasadami promocji postępowania Uczestników Promocji, nadużyć w interpretacji zasad promocji).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników na podstawie Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby puli Kodów Promocyjnych dostępnych w ramach promocji.
 6. W przypadku wyczerpania liczby puli Kodów Promocyjnych Promocja zostaje zakończona. Organizator i Mastercard poinformują o wyczerpaniu puli Kodów Promocyjnych przewidzianych w Promocji oraz o zakończeniu Promocji poprzez informację na stronach www.cinema-city.pl oraz na stronie www.mastercard.pl . 
 7. Promocja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami lub podobnymi akcjami organizowanymi w Kinach.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.