REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ UNLIMITED

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 30.05.2023

Wydawca - Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, będąca wydawcą Karty Podarunkowej;
Kina Cinema City - wszystkie kina Cinema City na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Karta Podarunkowa - plastikowa lub wirtualna karta wydana na okaziciela, zawierająca Kod Promocyjny, uprawniająca Użytkownika do rejestracji w programie Unlimited na stronie Cinema City;
Karta Fizyczna – rodzaj plastikowej karty podarunkowej zakupionej w kinie Cinema City;
e-Karta – rodzaj wirtualnej karty podarunkowej zakupionej za pośrednictwem Strony Internetowej
Nabywca - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową;
Użytkownik – Nabywca lub inny posiadacz Karty Podarunkowej, który rejestruje się w programie Unlimited za pomocą Karty Podarunkowej;
Strona Internetowa – strona Wydawcy dostępna pod adresem www.cinema-city.pl
Unlimited – program funkcjonujący w ramach działalności Wydawcy umożliwiający Użytkownikowi, w związku z posiadaniem odpowiedniej karty unlimited, wstęp do Kin Cinema City zgodnie z Regulaminem Unlimited;
Regulamin Unlimited – regulamin Unlimited dostępny na www.cinema-city.pl/regulamin-unlimited
Regulamin – niniejszy Regulamin Zakupu i Korzystania z Karty Podarunkowej Unlimited

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz umożliwienia jej realizacji na stronie cinema-city.pl/unlimited/rejestracja.
 2. Zakup oraz przekazanie Nabywcy Karty Fizycznej może być dokonane wyłącznie w Kinach Cinema City.
 3. Zakup oraz przekazanie Nabywcy e-Karty odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej, po wypełnianiu przez Użytkownika formularza zakupu, w tym podania prawdziwych danych niezbędnych do dokonania zakupu oraz po zaakceptowaniu Regulaminu. E-karta zostaje przesłana niezwłocznie po otrzymaniu przez Cinema City płatności za wybrany rodzaj e-Karty, na podany przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza zamówienia adres e-mail.
 4. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty nominalnej wartości Karty Podarunkowej, przy czym zapłata może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej (w przypadku zakupu Karty Fizycznej w Kinach) lub za pomocą dostępnych form płatności (w przypadku zakupu e-Karty na Stronie Internetowej).
 5. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje w ciągu 24 godzin od chwili zakupu przez Nabywcę (w przypadku zakupu Karty Fizycznej w Kinach) lub niezwłocznie (w przypadku zakupu e-Karty na Stronie Internetowej).
 6. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności Karty Podarunkowej.
 7. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu traci ważność i nie jest możliwe jej ponowne aktywowanie. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia jej realizację oraz rejestrację w programie Unlimited.
 8. Karty Podarunkowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela. Nabywca Karty Podarunkowej jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej.
 9. Kod zdrapka, umieszczony na rewersie Fizycznej Karty lub numer e-Karty, jest rodzajem Kodu Promocyjnego i może być użyty przez Użytkownika w celu dokonania rejestracji w programie Unlimited. Stanowi bezgotówkową formę zapłaty za roczny abonament Unlimited.
 10. Dostępne są dwa rodzaje Kart Podarunkowych. Rodzaj abonamentu definiuje symbol na rewersie Karty Podarunkowej (w przypadku Karty Fizycznej) lub rodzaj e-Karty:
  1. symbol BW (w przypadku Karty Fizycznej) lub Karta Podarunkowa Unlimited G2 (w przypadku E-karty) – umożliwia dokonanie rejestracji w programie Unlimited przy wyborze 1 oraz 2 Grupy Abonamentowej Unlimited.
  2. symbol WA (w przypadku Karty Fizycznej) lub Karta Podarunkowa Unlimited G3 (w przypadku E-karty) – umożliwia dokonanie rejestracji w programie Unlimited przy wyborze 1, 2 oraz 3 Grupy Abonamentowej Unlimited.
 11. Ceny poszczególnych rodzajów Kart Podarunkowych zawiera cennik umieszczony na Stronie Internetowej pod adresem cinema-city.pl/unlimited-gift-card
 12. Fizyczna Karta Podarunkowa zakupiona w Kinie, nie podlega zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 13. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu e-Karty (zakup na odległość) w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania e-Karty. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Cinema City zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Cinema City została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Cinema City dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W celu uniknięcia wątpliwości, prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykorzystania Karty, tj. dokonania rejestracji w programie Unlimited w wykorzystaniem Kodu Promocyjnego z Karty Podarunkowej.
 14. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.
 15. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę lub Użytkownika.
 16. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej mogą być składane na piśmie bezpośrednio w Kinach Cinema City w godzinach ich otwarcia lub przesłane mailem na adres [email protected]. W przypadku reklamacji Karty należy przedstawić dowód zakupu.
 17. Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie przez Nabywcę Użytkownikowi informacji określonych w Regulaminie m.in. Nabywca zobowiązuje się poinformować Użytkownika o tym, że Karta Podarunkowa:
  1. może być zrealizowana wyłącznie do rejestracji w programie Unlimited;
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. posiada określony termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 18. Kod Promocyjny, może zostać wykorzystany przez Użytkownika, pod warunkiem, iż spełnia on i zaakceptuje warunki określone w Regulaminie Unlimited oraz zaakceptuje Warunki korzystania z Kodu Promocyjnego znajdujące się na stronie cinema-city.pl/regulamin-kodow-unlimited.
 19. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Unlimited, za którą płatność dokonana została w całości przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego zakupionego na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą a Cinema City, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot rocznej opłaty abonamentowej.
 20. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Podarunkowa jest formą bezgotówkowej zapłaty za abonament Unlimited na stronie cinema-city.pl/unlimited/rejestracja.
 21. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Cinema City. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następować będzie w celu umożliwienia świadczenia przez Cinema City usług oraz dostarczenia towarów określonych w niniejszych warunkach, a zamówionych przez Użytkownika. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu ulepszania produktów i usług Cinema City, realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług oraz ochrony praw Cinema City, w szczególności przed roszczeniami – na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora obejmującego dążenie do rozwoju i promowania usług Cinema City. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w innych celach, na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, zgodnie z zakresem każdorazowo określonych w treści zgody. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda Użytkownika), b (czynności niezbędne do realizacji usługi) i f (uzasadniony interes prawny Administratora) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w niektórych przypadkach niezbędne dla możliwości realizacji Umowy (np. dla dostarczenia e-Karty). Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przechowywane, przez okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu Umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa. Więcej informacji o zasadach i podstawach przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 22. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej cinema-city.pl oraz w Kinach Cinema City. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi w Kinie Cinema City treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.