REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ UNLIMITED

 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z KODU PROMOCYJNEGO

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Wydawca - Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, będąca wydawcą Karty Podarunkowej;
 2. Kina Cinema City - wszystkie kina Cinema City na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Karta Podarunkowa - plastikowa karta wydana na okaziciela, posiadająca Kod promocyjny - zdrapkę na rewersie, uprawniająca Użytkownika do rejestracji w programie Unlimited na stronie, z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
 4. Nabywca - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową;
 5. Użytkownik – Nabywca lub inny posiadacz Karty Podarunkowej, który rejestruje się w programie Unlimited za pomocą Karty Podarunkowej;
Powrót

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz umożliwienia jej realizacji na stronie https://www.cinema-city.pl.
 2. Zakup oraz przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej może być dokonane wyłącznie w Kinach Cinema City.
 3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty nominalnej wartości Karty Podarunkowej, przy czym zapłata może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej. 
 4. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje w ciągu 24 godzin od chwili zakupu Karty Podarunkowej przez Nabywcę.
 5. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 2 miesięcy od daty zakupu.
 6. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu traci ważność i nie jest możliwe jej ponowne aktywowanie. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia jej realizację na stronie https://www.cinema-city.pl oraz rejestrację w programie Unlimited.
 7. Dostępne są dwa rodzaje Kart Podarunkowych. Rodzaj Karty Podarunkowej można sprawdzić poprzez symbol umieszczony na rewersie Karty gdzie:
  1. symbol BW – oznacza abonament Unlimited Polska w Kinach Cinema City bez Warszawy,
  2. symbol WA – oznacza abonament Unlimited Polska w Kinach Cinema City,
 8. Karty Podarunkowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.
 9. Unikalny kod zdrapka jest rodzajem Kodu promocyjnego, jest umieszczony na rewersie Karty Podarunkowej i może być użyty przez Użytkownika, w celu rejestracji w programie Unlimited na stronie poprzez Formularz rejestracji i stanowi bezgotówkową formę zapłaty za abonament Unlimited przy wyborze sposobu płatności – płatność kodem promocyjnym.  
 10. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.
 12. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę lub Użytkownika.
 13. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej mogą być składane na piśmie bezpośrednio w Kinach Cinema City w godzinach ich otwarcia lub przesłane mailem na adres unlimited@cinema-city.pl.
 14. Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Nabywca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o tym, że Karta Podarunkowa:
  1. może być zrealizowana wyłącznie do rejestracji w programie Unlimited;
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 15. Unikalny kod zdrapka, może zostać wykorzystany przez Użytkownika, pod warunkiem, iż spełnia on i zaakceptuje warunki określone w REGULAMINIE UNLIMITED oraz zaakceptuje Warunki korzystania z Kodu Promocyjnego.
 16. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Podarunkowa jest formą bezgotówkowej zapłaty za abonament Unlimited na stronie https://cinema-city.pl/unlimited/rejestracja.  
 17. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej cinema-city.pl oraz w Kinach Cinema City. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi w Kinie Cinema City treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
Powrót

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z KODU PROMOCYJNEGO

 1. Zakup Karty Unlimited z użyciem Kodu Promocyjnego podlega poniższym warunkom. Wybierając metodę płatności Kodem Promocyjnym Klient zobowiązany jest je zaakceptować.
 2. Kod Promocyjny stanowi jedną z bezgotówkowych metod płatności za Kartę Unlimited. Formularz rejestracji dostępny pod adresem: https://cinema-city.pl/unlimited/rejestracja
 3. Kod Promocyjny może zostać zakupiony na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy nabywcą Kodu Promocyjnego a Cinema City.
 4. Opcja Płatności Kodem Promocyjnym dostępna jest wyłącznie przy wyborze rocznego abonamentu Unlimited.
 5. W celu wykorzystania Kodu Promocyjnego podczas zakupu Karty Unlimited, klient wybiera Kod Promocyjny jako metodę płatności i wpisuje unikatowy ciąg znaków.  
 6. Do każdego Kodu Promocyjnego przypisany jest określony okres ważności, w którym dany Kod Promocyjny może zostać wykorzystany w celu zrealizowania płatności za zamawianą Kartę Unlimited. W przypadku niewykorzystania Kodu Promocyjnego w okresie jego ważności klient traci możliwość skorzystania z tego Kodu Promocyjnego.
 7. Do umów na zakup Kart Unlimited zawartych przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego zastosowanie ma REGULAMIN UNLIMITED umieszczony na stronie internetowej Cinema City, z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej. Zamawiając Kartę Unlimited przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść ww. Regulaminu.
 8. Kod Promocyjny może zostać wykorzystany przez nabywcę Kodu Promocyjnego lub przez inną osobę trzecią, której taki Kod Promocyjny zostanie przez nabywcę Kodu Promocyjnego przekazany, pod warunkiem, iż spełnia ona warunki określone w REGULAMINIE UNLIMITED.
 9. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Unlimited, za którą płatność dokonana została przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego, klientowi nie przysługuje zwrot rocznej opłaty abonamentowej.
 10. Kod Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie może służyć wymianie na inne usługi lub towary Cinema City nie wskazane w niniejszych warunkach korzystania z Kodu Promocyjnego.
 11. Kod promocyjny nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Cinema City, chyba że warunki danej promocji stanowią inaczej.
Powrót