REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ UNLIMITED

 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Wydawca - Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, będąca wydawcą Karty Podarunkowej;
 2. Kina Cinema City - wszystkie kina Cinema City na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Karta Podarunkowa - plastikowa karta wydana na okaziciela, posiadająca Kod promocyjny (zdrapkę na rewersie), uprawniająca Użytkownika do rejestracji w programie Unlimited na stronie Cinema City, z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
 4. Nabywca - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową;
 5. Użytkownik – Nabywca lub inny posiadacz Karty Podarunkowej, który rejestruje się w programie Unlimited za pomocą Karty Podarunkowej;
 6. Regulamin Unlimited - regulamin Unlimited dostępny na www.cinema-city.pl/regulamin-unlimited;
 7. Regulamin - nieniejszy Regulamin Katy Podarunkowej Unlimited 

Powrót

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz umożliwienia jej realizacji na stronie www.cinema-city.pl/unlimited/rejestracja
 2. Zakup oraz przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej może być dokonane wyłącznie w Kinach Cinema City.
 3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty nominalnej wartości Karty Podarunkowej, przy czym zapłata może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej.  
 4. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje w ciągu 24 godzin od chwili zakupu przez Nabywcę.
 5. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 2 miesięcy od daty zakupu.
 6. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu traci ważność i nie jest możliwe jej ponowne aktywowanie. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia jej realizację oraz rejestrację w programie Unlimited.
 7. Karty Podarunkowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.
 8. Unikalny kod zdrapka, umieszczony na rewersie Karty Podarunkowej, jest rodzajem Kodu Promocyjnego i może być użyty przez Użytkownika w celu dokonania rejestracji w programie Unlimited. Stanowi bezgotówkową formę zapłaty za roczny abonament Unlimited. 
 9. Dostępne są dwa rodzaje Kart Podarunkowych odpowiadające poszczególnym rodzajom abonamentu Unlimited. Rodzaj abonamentu definiuje symbol na rewersie Karty Podarunkowej:
  a) symbol BW – uwzględnia wszystkie kina Cinema City w Polsce z wyjątkiem tych zlokalizowanych w Warszawie;
  b) symbol WA –uwzględnia wszystkie kina Cinema City w Polsce.
 10. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.
 12. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę lub Użytkownika. 
 13. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej mogą być składane na piśmie bezpośrednio w Kinach Cinema City w godzinach ich otwarcia lub przesłane mailem na adres [email protected] 
 14. Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Nabywca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o tym, że Karta Podarunkowa: 
  a) może być zrealizowana wyłącznie do rejestracji w programie Unlimited;
  b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana. 
 15. Unikalny kod zdrapka, może zostać wykorzystany przez Użytkownika, pod warunkiem, iż spełnia on i zaakceptuje warunki określone w Regulaminie Unlimited oraz zaakceptuje Warunki korzystania z Kodu Promocyjnego znajdujące się na stronie www.cinema-city.pl/regulamin-kodow-unlimited.
 16. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Unlimited, za którą płatność dokonana została w całości przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego zakupionego na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy nabywcą Kodu Promocyjnego a Cinema City, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot rocznej opłaty abonamentowej.
 17. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Podarunkowa jest formą bezgotówkowej zapłaty za abonament Unlimited na stronie www.cinema-city.pl/unlimited/rejestracja
 18. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.cinema-city.pl oraz w Kinach Cinema City. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi w Kinie Cinema City treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.