ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KINA

 1. Definicje:
  1. Wydawca – Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, adres strony:www.cinema-city.pl, adres e-mail [email protected], zwana także "Cinema City",
  2. Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawnia Użytkownika do jego realizacji poprzez wymianę na Bilet w kinie Cinema City oraz za pośrednictwem serwisu www.cinema-city.pl lub na produkt w barze Cinema City. Każdy Voucher zawiera unikalny kod który, posiada określoną datę ważności,
  3. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera,
  4. Bilet – dokument poświadczający prawo do uczestnictwa w seansie filmowym w kinie Cinema City.
  5. Region 1 – Warszawa, Janki,

   Region 2 – Wrocław, Łódź, Kraków, Poznań, Zielona Góra, Bielsko-Biała,

   Region 3 – Katowice, Częstochowa, Gliwice, Cieszyn, Bydgoszcz, Lublin,

   Region 4 – Elbląg, Bytom, Toruń, Wałbrzych, Starogard Gdański,

   Region 5 – Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec,

  6. Zestaw – obejmuje dwa lub więcej Voucherów różnego lub tego samego rodzaju.
 2. Sprzedaż Voucherów prowadzona jest wyłącznie dla klientów instytucjonalnych (przedsiębiorców), po wcześniejszym zamówieniu drogą mailową pod adresem [email protected].
 3. Cinema City posiada w sprzedaży Vouchery, które można zrealizować we wszystkich kinach Cinema City w całej Polsce jak również Vouchery na wybrane kina w określonych Regionach.
 4. Region w którym będzie mógł być zrealizowany Voucher należy wskazać przed dokonaniem zakupu.
 5. Vouchery zakupione na Region 1, obowiązują w kinach w całej Polsce.
 6. Vouchery zakupione na Region 2, obowiązują w Regionie 2, 3, 4 oraz 5.
 7. Vouchery zakupione na Region 3, obowiązują w Regionie 3 4 oraz 5.
 8. Vouchery zakupione na Region 4, obowiązują w Regionie 4 i 5.
 9. Vouchery zakupione na Region 5, obowiązują w Regionie 5.
 10. Cinema City zastrzega sobie prawo do sprzedaży innego typu Voucherów, których zakres obowiązywania zostanie opisany w odrębnym regulaminie.
 11. Użytkownik Vouchera poprzez zakup oraz korzystanie z Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 12. Istnieje możliwość dopłaty do vouchera 2D do formatu 3D w standardowych salach kinowych oraz IMAX. W przypadku pozostałych voucherów nie ma możliwości dopłaty ani ich wymiany na inny rodzaj.
 13. Przed seansem Voucher należy wymienić na bilet:
  1. w kasie kina Cinema City, dla którego dany Voucher został wydany, lub
  2. na Stronie Internetowej (w tym przypadku istnieje konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty serwisowej w wysokości 2,00 PLN doliczanej do każdego zamówionego Biletu)
  Po wymianie Vouchera na Bilet nie ma możliwości zwrotu lub wymiany Biletu.
 14. Z chwilą dostarczenia Voucherów Kupującemu, na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty bądź uszkodzenia.
 15. Zakup produktów barowych przy użyciu Vouchera może być dokonany wyłącznie w barze kina Cinema City, dla którego został wydany dany Voucher.
 16. Podstawą do realizacji Vouchera jest jego kod. Użytkownik zobowiązany jest chronić kod Vouchera i nie udostępniać go nieuprawnionym osobom trzecim, m.in. w postaci zdjęcia Vouchera. W przypadku gdy kod uwidoczniony na Voucherze jest nieczytelny lub został uprzednio wykorzystany (co zostało zarejestrowane w systemie Cinema City), taki Voucher nie zostanie przyjęty przez obsługę kina Cinema City.
 17. Vouchery obowiązują we wszystkie dni tygodnia.
 18. Voucher ma określony termin ważności – na blankiecie widnieje informacja do jakiej daty (włącznie) można go wymienić na Bilet lub produkt barowy.
 19. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności Voucherów.
 20. Posiadanie Vouchera nie gwarantuje możliwości zakupu Biletu na dany seans.
 21. Cinema City posiada w sprzedaży następujące Vouchery dla klientów instytucjonalnych:
  1. Vouchery barowe z przeznaczeniem na zakup wybranych produktów barowych (pojedynczych lub w zestawie).
  2. Vouchery 2D obowiązują na filmy 2D w standardowych salach kinowych. Nie obowiązują w salach IMAX, 4DX, ScreenX oraz VIP.
  3. Vouchery 3D obowiązują na filmy 2D i 3D w standardowych salach kinowych. Nie obowiązują w salach IMAX, 4DX, ScreenX oraz VIP. Zawierają opłatę za okulary.
  4. Vouchery IMAX 3D obowiązują na filmy 2D i 3D w IMAX oraz standardowych salach kinowych. Nie obowiązują w salach 4DX, ScreenX oraz VIP. Zawierają opłatę za okulary.
  5. Vouchery 4DX 3D obowiązują na filmy 2D i 3D w 4DX oraz standardowych salach kinowych. Nie obowiązują w salach IMAX, ScreenX oraz VIP.
  6. Vouchery VIP 2D obowiązują na filmy 2D w salach VIP (tylko w Cinema City Bonarka w Krakowie oraz Cinema City Wroclavia we Wrocławiu) oraz standardowych salach kinowych. Nie obowiązują w salach IMAX, 4DX oraz ScreenX.
 22. Vouchery, o których mowa w ust. 20 powyżej mogą być oferowane w zestawach mieszanych według uznania Cinema City.
 23. Na życzenie klientów instytucjonalnych Cinema City może przygotować specjalne zestawy Voucherów w dowolnej konfiguracji, jak również specjalne Vouchery na wybrane rodzaje biletów dostępnych aktualnie w ofercie Cinema City.
 24. Vouchery nie obowiązują na wydarzenia specjalne, m.in. na maratony filmowe, pokazy Ladies Night, koncerty, opery (o wydarzeniach informują pracownicy kina, są one również oznaczone na stronie internetowej Cinema City).
 25. Vouchery nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi w kinach Cinema City, chyba że regulamin danej promocji przewiduje taką możliwość.
 26. Użytkownik Vouchera jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej.
 27. Użytkownik Vouchera przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania kolejnego Użytkownika o zasadach korzystania z Voucherów określonych w niniejszym dokumencie oraz miejscu jego możliwej realizacji wskazanej przy zakupie Vouchera.
 28. Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie trzeciej przez Użytkownika Vouchera informacji określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności za brak wskazania lokalizacji, w których Voucher może być zrealizowany oraz zasad jego reklamacji.
 29. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Cinema City Poland Użytkownik Vouchera nie jest uprawniony do jego odsprzedaży.
 30. Cinema City nie wyraża zgody na odsprzedaż voucherów za pośrednictwem portali internetowych, w tym na aukcjach typu Allegro, OLX, Gumtree itp. Jednocześnie, Cinema City zastrzega sobie prawo do blokowania Voucherów pochodzących z aukcji internetowych.
 31. Cinema City zastrzega, iż realizacji w kinach Cinema City podlegają wyłącznie Vouchery pochodzące bezpośrednio od Cinema City (tj. nabyte bezpośrednio od Cinema City, otrzymane od Cinema City w wyniku udziału w promocji lub otrzymane od przedsiębiorcy, który zakupił Voucher bezpośrednio od Cinema City.
 32. Wszelkie reklamacje dotyczące Voucherów zakupionych przez przedsiębiorców, a następnie przekazane osobom trzecim, mogą zostać zgłoszone tylko przez nabywcę, tj. przedsiębiorcę, który zamawiał Vouchery.
 33. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inny ekwiwalent rzeczowy.
 34. Bieżący repertuar dostępny jest na stronie www.cinema-city.pl.
 35. W przypadku zamówienia voucherów i podania swoich danych osobowych (np. poprzez e-mail) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, dalej także jako „Spółka”. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Fosa 37, 02-768 Warszawa.
 36. Dane przetwarzane będą na potrzeby realizacji zamówienia, w tym kontaktu oraz w celu ochrony przed ewentualnymi interesami (jako uzasadniony interes realizowany przez administratora) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe pozyskiwane w ww. celach będą przetwarzane przez okres trwania współpracy, w tym bieżącego kontaktu, a w celach archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w przepisach prawa lub konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (okres przedawnienia roszczeń). Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak może okazać się niezbędne dla możliwości wykonania usługi przez administratora. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.