POLECAJ UNLIMITED – Regulamin Oferty

Wszelkie sformułowania wykorzystane w niniejszych warunkach oferty pisane wielką literą, a nie zdefiniowane tutaj inaczej, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Cinema City Unlimited (https://www.cinema-city.pl/regulamin-unlimited; dalej jako: Regulamin).

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 28.11.2023

Organizator: Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055,
Oferta: promocja opisana poniżej w Regulaminie, umożliwiająca Użytkownikom uzyskanie premii w postaci bezpłatnego miesiąca członkostwa Unlimited za skuteczne polecenie Unlimited wśród swoich znajomych, Użytkownik: użytkownik karty Unlimited, posiadający aktywne konto Unlimited, które jest ważne i opłacone w dniu Polecenia,
Znajomy: osoba, która nie posiada aktywnego członkostwa Unlimited przystępuje do Unlimited przy wykorzystaniu Kodu Polecającego Użytkownika,
Bezpłatny Miesiąc : miesiąc, w którym nie jest pobierana miesięczna opłata abonamentowa za usługę Unlimited, Polecenie: przystąpienie do programu Unlimited przy wykorzystaniu Kodu Polecającego Użytkownika,
Kod Polecający: unikatowy kod Oferty, generowany i przypisany do Użytkownika, który jest wykorzystywany przez Znajomego podczas rejestracji Unlimited,
Unlimited: program abonamentowy prowadzony przez Cinema City, dotyczący świadczenia usług związanych z korzystaniem z karty Unlimited,
Okres Abonamentowy: Pierwszy i każdy następny 12 miesięczny okres członkostwa w programie Unlimited od dnia rejestracji,
Regulamin Unlimited – regulamin określający warunki korzystania z karty Unlimited https://www.cinema-city.pl/regulamin-unlimited,
Konto Online – indywidualne konto Użytkownika Unlimited, umożliwiające Użytkownikowi uzyskanie Kodu Polecającego, dostępne pod adresem https://www.cinema-city.pl/unlimited/login po uprzednim zalogowaniu się.

 1. Oferta „Polecaj Unlimited” jest dostępna dla obecnych Użytkowników kart Unlimited, których Umowa członkowska Unlimited jest ważna i w pełni opłacona w momencie Polecenia i którzy posiadają aktywne Konto Online na stronie Cinema City.
 2. Użytkownik zakwalifikuje się do Bezpłatnego Miesiąca, jeśli polecony przez niego Znajomy, (a) przystępuje do programu Unlimited zgodnie z Regulaminem Unlimited (b) pomyślnie zakończy proces rejestracji i składania wniosku o kartę Unlimited przy użyciu odpowiedniego Kodu Polecającego, oraz (c) pomyślnie opłaci członkostwo Unlimited i pozostanie w nim przez minimum 3 miesiące od daty dołączenia do programu.
 3. Znajomy, który dokona rejestracji w programie Unlimited z wykorzystaniem Kodu Polecającego Użytkownika, automatycznie kwalifikuje się do otrzymania Bezpłatnego Miesiąca członkostwa. Bezpłatny Miesiąc zostanie przyznany pod warunkiem, iż zawarta przez niego Umowa Unlimited będzie obowiązywała przez minimalny okres 12 miesięcy od daty dołączenia do programu Unlimited, z zastrzeżeniem dotyczącym wybranego Planu Płatności, tj.
  1. przy wyborze Miesięcznego Plan Płatności (13. miesiąc członkostwa jest bezpłatny),
  2. przy wyborze Rocznego Planu Płatności, warunkiem skorzystania z naliczonego Bezpłatnego Miesiąca jest przedłużenie Umowy Unlimited zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności oraz opłacenie 13 miesiąca członkostwa poprzez obciążenie karty płatniczej powiązanej z kontem Użytkownika (14. miesiąc członkostwa jest bezpłatny).
 4. Bezpłatny Miesiąc zostanie naliczony automatycznie do konta Użytkownika,
  1. w terminie 6 tygodni od dokonania przez Znajomego opłaty za 3 miesiąc użytkowania karty Unlimited,
  2. najwcześniej po pierwszych 12 miesiącach członkostwa od daty dołączenia do programu, z zastrzeżeniem dotyczącym wybranego Planu Płatności oraz punktu 16 niniejszego Regulaminu:
   1. przy wyborze Miesięcznego Planu Płatności (13. miesiąc członkostwa jest bezpłatny),
   2. przy wyborze Rocznego Planu Płatności, warunkiem skorzystania z naliczonych Bezpłatnych Miesięcy jest przedłużenie Umowy Unlimited zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności oraz opłacenie 13 miesiąca członkostwa poprzez obciążenie karty płatniczej powiązanej z kontem Użytkownika (14. miesiąc członkostwa jest bezpłatny).
  Bezpłatny Miesiąc członkostwa zostanie anulowany, jeśli:
  1. karta Unlimited Użytkownika zostanie zawieszona z powodu niedokonania wymaganej płatności;
  2. karta płatnicza Użytkownika powiązana z kontem Unlimited straci ważność. Aktualizacji danych Użytkownik może dokonać, logując się do swojego konta online na stronie https://www.cinema-city.pl/konto#/zaloguj. W kolejnych Okresach Abonamentowych, które nastąpią po zakończeniu okresu bezpłatnego członkostwa, przy tym zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności, karta debetowa lub kredytowa Użytkownika zostanie ponownie obciążona odpowiednio za kolejne miesiące od zawarcia Umowy.
  Zawieszenie karty Unlimited lub nieważna czy nieaktywna karta płatnicza powiązana z kontem Użytkownika spowoduje utratę naliczonych Bezpłatnych Miesięcy.
 5. W przypadku, gdy Użytkownikowi przysługuje więcej niż jeden Bezpłatny Miesiąc, każdy Bezpłatny Miesiąc będzie przyznawany zgodnie z punktem 4 powyżej, a w przypadku gdy kilka skutecznych Poleceń zostało przetworzonych w tym samym czasie, Bezpłatne Miesiące będą przydzielane w kolejnych miesiącach członkostwa.
 6. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail od Cinema City z potwierdzeniem dokonania rejestracji przez Znajomego z użyciem Kodu Polecającego Użytkownika. Użytkownik powinien upewnić się, że dane kontaktowe przekazane Cinema City są aktualne.
 7. Wszystkie zaległe salda na kontach Użytkownika muszą zostać opłacone w całości przed naliczeniem i zastosowaniem Bezpłatnych Miesięcy.
 8. Bezpłatny Miesiąc nie może zostać zastosowany wstecz, nie może zostać wymieniony na gotówkę, nie może być przekazywany i nie może być wykorzystany do zmniejszenia zaległych opłat należnych od Użytkowników lub Znajomych, które są wymagane przez Cinema City. Rozwiązanie Umowy Unlimited Użytkownika (z jakiegokolwiek powodu) lub dezaktywacja Karty Unlimited spowoduje utratę naliczonych Bezpłatnych Miesięcy.
 9. Bezpłatne Miesiące, które zostały zgromadzone przez Użytkownika, ale które nie zostały wykorzystane, nie będą naliczone i nie mogą być wymienione na gotówkę, jeśli Umowa Unlimited Użytkownika wygasła lub została zakończona z jakiegokolwiek powodu.
 10. Kod Polecający danego Użytkownika może być wykorzystywany przez kilku Znajomych nieograniczoną ilość razy w danym Okresie Abonentowym, jednak liczba Bezpłatnych Miesięcy, które Użytkownik może uzyskać jest ograniczona do maksymalnie 12 w kolejnym Okresie Abonentowym, nawet jeśli kod został użyty w bieżącym okresie abonamentowym przez więcej niż 12 osób. W takiej sytuacji Bezpłatne Miesiące nie przechodzą na kolejne Okresy Abonamentowe.
 11. Kod Polecający nie może być sprzedawany, udostępniany w zamian za jakąkolwiek wartość lub korzyść ani w inny sposób publikowany do użytku w mediach społecznościowych czy jakiejkolwiek publicznej witrynie. W przypadku gdy Cinema City uzyska informacje o sprzedaży kodu przez Użytkownika, zarówno Użytkownik jak i Znajomy zostanie pozbawiony Bezpłatnych Miesięcy.
 12. Oferta jest dostępna wyłącznie w połączeniu z rejestracją Unlimited dostępną online pod adresem https://www.cinema-city.pl/start-unlimited, a polecani Znajomi muszą korzystać z podanego Kodu Polecającego Użytkownika.
 13. Oferta nie jest dostępna w połączeniu z żadną inną ofertą.
 14. Cinema City zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania Oferty w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Niniejsze warunki mogą zostać zmienione przez Cinema City w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Zmiany Oferty będą mieć zastosowanie wyłącznie do nowych Poleceń, mających miejsce po wprowadzeniu takich zmian. Przed skorzystaniem lub udostępnieniem Kodu Polecającego należy zapoznać się z Ofertą.
 15. Warunki Regulaminu Unlimited oraz Polityka Prywatności będą miały zastosowanie dla wszystkich nowych Użytkowników wprowadzonych w ramach Oferty.