REGULAMIN PROGRAMU "FAMILY KARTA"

 1. DEFINICJE
 2. UCZESTNICY PROGRAMU ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA
 3. KORZYSTANIE Z KARTY RODZINNEJ
 4. USZKODZENIE LUB UTRATA KARTY RODZINNEJ
 5. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY RODZINNEJ
 6. USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
 7. DANE OSOBOWE
 8. REKLAMACJE
 9. TERMIN OBOWIAZYWANIA PROGRAMU ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE

 1. Organizator: podmiot odpowiedzialny za organizację Programu „Family Karta”, tj. Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055.
 2. Program: program opisany w niniejszym Regulaminie pod nazwą: Family Karta, umożliwiający Uczestnikom: (i) wnioskowanie o Family Kartę po rejestracji Karty Unlimited; (ii) uzyskanie premii w postaci 6 Biletów Promocyjnych do realizacji w ramach Karty Rodzinnej, w trakcie trwania Umowy Unlimited.
 3. Uczestnik: osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki określone w §3 Regulaminu Programu, która w okresie trwania Programu posiada aktywny abonament Unlimited oraz zawnioskowała o Kartę Rodzinną.  
 4. Karta Unlimited: karta należąca do rodzica lub opiekuna prawnego Dziecka, zapewniająca Uczestnikowi Programu wstęp do Kin Cinema City zgodnie z Regulaminem Cinema City Unlimited. Karta Unlimited umożliwia identyfikację Uczestnika Programu podczas transakcji w kasie Kina z zastrzeżeniem, że z Karty Unlimited oraz powiązanej z nią Karty Rodzinnej może korzystać wyłącznie Uczestnik Programu (tj. osoba wskazana na Karcie Unlimited, która uzyskała Kartę Rodzinną) w celu zakupu biletów w Kinach dla minimum dwóch osób, tj. dla Uczestnika i Dziecka lub maksymalnie trzech osób tj. dla Uczestnika i dwójki Dzieci. 
 5. Karta Rodzinna (Family Karta): karta mająca formę karty elektronicznej, oznaczona indywidualnym kodem kreskowym, powiązanym z Kartą Unlimited Uczestnika, wydawana na podstawie wypełnionego i przesłanego przez Uczestnika poprzez stronę internetową Formularza Rejestracyjnego, uprawniająca do otrzymania maksymalnie 6 Biletów Promocyjnych dla Dzieci. 
 6. Kina: kina, których operatorem jest Cinema City jako Organizator, znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Film: filmy w formacie 2D, dostępne w ramach Programu, dedykowane dla widzów do 12 lat, wyświetlane w Kinach, w dowolnie wybrane dni tygodnia z bieżącego repertuaru z wyłączeniem seansów 3D, VIP, IMAX, 4DX, ScreenX oraz seansów specjalnych, w tym m. in. Ladies Night. Informacja na temat filmów dostępnych w ramach oferty Family z bieżącego repertuaru jest dostępna na stronie www.cinema-city.pl, sekcja FILMY Z OFERTY RODZINNEJ. 
 8. Bilety Promocyjne: bilety zapisane na Karcie Rodzinnej przydzielonej do Karty Unlimited Uczestnika, ważne są w 12-miesięcznym okresie licząc od dnia wydania Karty Rodzinnej. Bilety Promocyjne można wykorzystać w Transakcji wiązanej z Kartą Unlimited Uczestnika, przy czym bilet uzyskany w ten sposób nie podlega zwrotowi, zamianie na inny bilet ani wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Bilety Promocyjne na podstawie Karty Rodzinnej można odebrać wyłącznie w kasach Kin. 
 9. Transakcja wiązana: transakcja, która umożliwia wydanie Biletów Promocyjnych przy czym ich otrzymanie musi zostać poprzedzone okazaniem: (i) Karty Unlimited (ii) Karty Rodzinnej powiązanej z Kartą Unlimited, dodatkowo Bilety Promocyjne dla Dzieci oraz bilet Unlimited dla Uczestnika mogą zostać wydane wyłącznie na ten sam Film, z bieżącego repertuaru z zastrzeżeniem §1 ust 7. 
 10. Formularz Rejestracyjny: formularz za pomocą którego Uczestnik (i) wnioskuje o wydanie Karty Rodzinnej i akceptuje Regulamin Programu (ii) podaje numer Karty Unlimited w celu powiązania z Kartą Rodzinną (iii) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Programie. 
 11. Regulamin: niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Programie. 
 12. Dziecko: osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, która nie ukończyła 12 roku życia, będąca dzieckiem Uczestnika lub jego przysposobionym. 

Powrót

II. UCZESTNICY PROGRAMU ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba, o której mowa w §1 ust. 2 Regulaminu, która spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik Programu”):
  1. nie jest pracownikiem Organizatora;
  2. posiada co najmniej jedno Dziecko;
  3. zawarła z Organizatorem Umowę Unlimited obejmującą przystąpienie do programu abonamentowego i Umowa ta w momencie aplikowania o Kartę Rodzinną jest aktywna i pozostaje w mocy od minimum 3 miesięcy (Okresów Abonamentowych), licząc od daty dołączenia do programu;
  4. w okresie trwania Programu prawidłowo wypełni formularz rejestracyjny na stronie www.cinema-city.pl/family-form i odbierze Kartę Rodzinną;
  5. nie posiada wydanej wcześniej, ważnej Karty Rodzinnej.
 2. Osoby spełniające warunki określone w ust. 1 powyżej mogą przystąpić do Programu i korzystać z Karty Rodzinnej zgodnie z zasadami określonymi w §3 Regulaminu. 
 3. Warunkiem przystąpienia i udziału w Programie jest wypełnienie przez Uczestnika Formularza Rejestracyjnego oraz podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru Karty Unlimited, przy czym jeden Uczestnik może aplikować o Kartę Rodzinną tylko raz w okresie jednego roku od daty wydania Karty Rodzinnej. 
 4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika. 
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji na terenie Kina prawdziwości danych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, w tym celu Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Powrót

III. KORZYSTANIE Z KARTY RODZINNEJ

 1. Karta Rodzinna jest ważna przez rok od daty wydania, przy czym wniosek o wydanie Karty Rodzinnej może zostać złożony jednorazowo w dowolnym momencie trwania Umowy Unlimited, z zastrzeżeniem, iż wydanie Karty Rodzinnej nastąpi nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty wypełnienia wniosku. \
 2. Wniosek o wydanie Karty Rodzinnej powinien zostać złożony poprzez Formularz Rejestracyjny.
 3. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Organizator w terminie kolejnych 14 dni zweryfikuje czy Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania Karty Rodzinnej, tj. czy posiada aktywną Kartę Unlimited, czy Formularz Rejestracyjny został wypełniony w okresie obowiązywania Programu oraz czy Uczestnik nie posiada wydanej wcześniej, ważnej Karty Rodzinnej. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator prześle na wskazany przez Uczestnika adres e-mail potwierdzenie wydania Karty Rodzinnej oraz jej numer. 
 4. Karta Rodzinna jest opatrzona unikatowym kodem kreskowym powiązanym z Kartą Unlimited Uczestnika, pozwalającym na identyfikację transakcji dokonywanych przy użyciu Karty Rodzinnej w systemie zakupowym Organizatora tj. w kasach Kin. 
 5. Uczestnik nie może zbywać ani też przekazywać Karty Rodzinnej innej osobie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem udostępnienie Karty Rodzinnej innej osobie lub jej używanie w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 
 6. Karta Rodzinna nie jest kartą płatniczą i może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób określony w Regulaminie. 
 7. Karta Rodzinna wydawana jest Uczestnikowi nieodpłatnie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

Powrót

IV. USZKODZENIE LUB UTRATA KARTY RODZINNEJ

 1. W przypadku utraty numeru Karty Rodzinnej Uczestnik nie otrzyma jej duplikatu, jednak będzie mógł uzyskać informacje o numerze Karty Rodzinnej poprzez kontakt z infolinią Unlimited +48 222 419 222, lub poprzez adres e-mail: [email protected].

Powrót

V. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY RODZINNEJ

 1. Po rejestracji i otrzymaniu Karty Rodzinnej Uczestnik jest uprawniony do korzystania z przysługujących Biletów Promocyjnych.
 2. W celu skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej Uczestnik jest zobowiązany każdorazowo okazać pracownikowi w kasie Kina Kartę Unlimited oraz Kartę Rodzinną (kod kreskowy lub podać numer Karty Rodzinnej). Obsługa Kina jest uprawniona do weryfikacji danych osobowych osoby posługującej się Kartą Rodzinną w celu sprawdzenia, czy jest ona Uczestnikiem uprawnionym do korzystania z Karty Rodzinnej, co może nastąpić poprzez sprawdzenie dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika. W przypadku braku zgodności danych osobowych pracownik Kina jest uprawniony do odmowy przyznania Uczestnikowi uprawnień określonych w ust. 1 powyżej. 
 3. Uczestnik przy wykorzystaniu Karty Rodzinnej może w ramach Transakcji Wiązanej jednorazowo uzyskać Bilety Promocyjne dla nie więcej niż dwójki Dzieci. 
 4. W przypadku upływu ważności Karty Rodzinnej niewykorzystane Bilety Promocyjne przepadają, w szczególności nie podlegają one zamianie na jakikolwiek inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

Powrót

VI. USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Karta Rodzinna jest powiązana z Kartą Unlimited Uczestnika, w przypadku zawieszenia Karty Unlimited lub rezygnacji/rozwiązania umowy Unlimited Karta Rodzinna podlega również odpowiednio zawieszeniu na okres zawieszenia Karty Unlimited lub stałemu zablokowaniu, w przypadku rezygnacji/rozwiązania umowy Unlimited.
 2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie wysyłając stosowne oświadczenie na adres [email protected], podobnie jako rezygnacja z uczestnictwa w Programie będzie traktowane złożenie przez Uczestnika sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 3. W każdym przypadku uczestnictwo w Programie ustaje po upływie 12 miesięcy ważności Karty Rodzinnej.

Powrót

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa. 
 2. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu, w tym w celu weryfikacji tożsamości Uczestnika, zaś na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla możliwości przystąpienia i udziału w Programie. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do  żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 5. Dane będą przechowywane, przez okres obowiązywania Programu oraz po jego zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 7. Więcej informacji o tym w jaki sposób są zbierane i mogą być wykorzystywane dane osobowe określa Polityka Prywatności Cinema City www.cinema-city.pl/privacy-policy-pl.

Powrót

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje i uwagi do niniejszego Programu należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected] lub listem poleconym na adres Organizatora: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, z dopiskiem „Karta Rodzinna”.
 2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, na który przesłana ma zostać odpowiedź, jak również opis przyczyn reklamacji lub skargi.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji.

Powrót

IX. TERMIN OBOWIAZYWANIA PROGRAMU ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Program rozpoczyna się z dniem 1 września 2022 roku i trwa do 31 grudnia 2022 roku. 
 2. Program i uzyskiwane w ramach Programu Bilety Promocyjne nie łączą się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora, chyba że warunki takich promocji wprost stanowią inaczej. 
 3. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, zaktualizowany Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora, a dodatkowo informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu Rejestracyjnym. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie, o ile Uczestnik w terminie 14 dni od otrzymania ww. informacji nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu. 
 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu w Kinach oraz na stronie internetowej www.cinema-city.pl/regulaminy-unlimited.
 5. Uczestnik podczas realizacji Transakcji Wiązanej oraz pobytu w Kinie zobowiązany jest do przestrzegania innych obowiązujących na terenie Kin regulacji, w tym Regulaminu Cinema City Unlimited i Regulamin Cinema City.

Powrót

 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 1.09.2022

Archiwalna wersja regulaminu obowiązująca do 10.01.2022 - Pobierz