REGULAMIN STREFY VIP

Szanowni Państwo informujemy, iż niniejszy Regulamin Strefy VIP opracowaliśmy w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniego komfortu korzystania z usług oferowany w Strefach VIP Kin Cinema City Bonarka w Krakowie oraz Cinema City Wroclavia we Wrocławiu. Mając na uwadze podstawowe zasady polityki naszej firmy, a w szczególności dbałość o osiągnięcie zadowolenia naszych klientów z jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i zastosowanie się do wskazanych w nich regulacji. Ponadto informujemy, iż zakup biletu na seans w Strefie VIP traktujemy, jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i jednoczesne zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

 1. Warunkiem wejścia do sali kinowej jest uprzednie okazanie obsłudze kina ważnego biletu na określony seans, do danej sali. Bilet upoważnia jedynie do wstępu na seans w wyznaczonej sali, w danym dniu i o określonej godzinie. Bilet należy zachować do kontroli aż do momentu opuszczenia kina.
 2. Bilet upoważnia do wstępu do strefy VIP na 30 minut przed rozpoczęciem danego seansu.
 3. Widzowie są zobowiązani do wejścia na salę kinową najpóźniej 30 minut po rozpoczęciu seansu, na który zakupiono bilet. Po tym czasie kino zastrzega sobie prawo poproszenia Widzów o opuszczenie strefy VIP.
 4. Przebywanie na innej sali VIP lub samowolna zmiana sali projekcyjnej w trakcie seansu jest niedozwolone.
 5. Widzowie mogą korzystać baru VIP w czasie od 30 minut przed rozpoczęciem do 45 minut przed zakończeniem seansu.
 6. Obsługa kina zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia na salę VIP osobom nietrzeźwym lub znajdującym się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych bez zwrotu kosztów biletów jak też wyproszenia takich osób z sali kinowej.
 7. Prosimy o niezakłócanie innym Widzom odbioru seansu, w szczególności poprzez korzystanie z telefonów komórkowych, głośne rozmowy, ekspresywne wyrażanie emocji związanych z odbiorem projekcji czy też wszelkie inne zachowania mogące zakłócić komfortowy odbiór filmu innym Widzom.
 8. Zastrzegamy możliwość usunięcia z obiektu osób w sposób rażący naruszających swym zachowaniem niniejszy regulamin oraz porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszym kinie, a w szczególności zakłócających korzystanie z naszego obiektu przez innych Klientów.
 9. Na terenie strefy VIP obowiązuje całkowity zakaz:
  1. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
  2. wnoszenia żywności i napojów zakupionych poza punktami gastronomicznymi należącymi do Cinema City,
  3. wnoszenia oraz spożywania alkoholu na salach kinowych,
  4. wnoszenia na salę kinową produktów spożywczych serwowanych w szklanych lub ceramicznych opakowaniach,
  5. wprowadzania zwierząt,
  6. zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla pozostałych Klientów;
 10. Informujemy, że strefa jest wyjęta z Oferty Urodzinowej kina.
 11. Prosimy o zgłaszanie obsłudze kina wszelkich uwag, również w zakresie niewłaściwej jakości dźwięku lub obrazu wyświetlanego filmu jeszcze podczas projekcji lub niezwłocznie po jej zakończeniu. Informujemy, że zaniechanie tego obowiązku, może spowodować brak późniejszej możliwości potwierdzenia zasadności składanych zastrzeżeń, a co za tym idzie uwzględnienia Państwa reklamacji.
 12. Zwrotu biletu można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu, przy równoczesnym okazaniu paragonu fiskalnego będącego potwierdzeniem jego uprzedniego zakupu lub za okazaniem druku biletu, w przypadku jego zakupu on-line i samodzielnego wydruku oraz po złożeniu pisemnej dyspozycji zwrotu. Uiszczona kwota za bilet jest zwracana Klientowi w pełnej wysokości. Wyżej wymieniony zwrot biletów nie dotyczy biletów otrzymanych w wyniku wymiany vouchera lub karty podarunkowej.
 13. Siedzenia VIP mogą nie działać prawidłowo przy obciążeniu poniżej 20 kg wagi.
 14. Na wszystkie filmy wyświetlane w salach VIP obowiązuje osobna polityka cenowa zgodna z cennikiem dostępnym w kasach biletowych oraz na stronie internetowej www.cinema-city.pl. Uprzejmie informujemy, że na filmy wyświetlane na salach VIP nie obowiązują zniżki programów partnerskich.
 15. Niniejszy regulamin strefy VIP stanowi uzupełnienie Regulaminu Kina. W sprawach nie regulowanych przepisami zawartymi w Regulaminie Strefy VIP mają zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie Kina.

 

Cinema City Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Zarząd