REGULAMIN STREFY VIP

Szanowni Państwo informujemy, iż niniejszy Regulamin strefy VIP opracowaliśmy w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniego komfortu korzystania z usług oferowany w strefach VIP kin Cinema City Bonarka w Krakowie oraz Cinema City Wroclavia we Wrocławiu. Mając na uwadze podstawowe zasady polityki naszej firmy, a w szczególności dbałość o osiągnięcie zadowolenia naszych klientów z jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i zastosowanie się do wskazanych w nich regulacji. Ponadto informujemy, iż zakup biletu na seans w strefie VIP traktujemy, jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i jednoczesne zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

 1. Warunkiem wejścia do sali kinowej jest uprzednie okazanie obsłudze kina ważnego biletu na określony seans, do danej sali. Bilet upoważnia jedynie do wstępu na seans w wyznaczonej sali, w danym dniu i o określonej godzinie. Bilet należy zachować do kontroli aż do momentu opuszczenia kina.
 2. Bilet VIP Light upoważnia do wstępu do strefy VIP na 15 minut przed rozpoczęciem danego seansu.
 3. Widzowie są zobowiązani do wejścia na salę kinową najpóźniej 30 minut po rozpoczęciu seansu, na który zakupiono bilet. Po tym czasie kino zastrzega sobie prawo poproszenia Widzów o opuszczenie strefy VIP.
 4. Przebywanie na innej sali VIP lub samowolna zmiana sali projekcyjnej w trakcie seansu jest niedozwolone.
 5. Widzowie posiadający bilet VIP Light są upoważnieni do korzystania z menu barowego strefy VIP ( nachosy, popcorn, napoje ciepłe i zimne) oraz do obejrzenia seansu w sali VIP.
 6. Klienci mogą korzystać z oferty barowej strefy VIP do 45 minut przed zakończeniem seansu.
 7. Obsługa kina zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia na salę VIP osobom nietrzeźwym lub znajdującym się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych bez zwrotu kosztów biletów jak również wyproszenia takich osób z sali kinowej.
 8. Widzowie proszeni są o niezakłócanie projekcji innym uczestnikom seansu, w szczególności poprzez korzystanie z telefonów komórkowych, głośne rozmowy, ekspresywne wyrażanie emocji związanych z odbiorem projekcji czy też wszelkie inne zachowania mogące zakłócić komfortowy odbiór filmu innym Widzom.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość wyproszenia z obiektu osób w sposób rażący naruszających swym zachowaniem niniejszy regulamin oraz porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszym kinie, a w szczególności zakłócających korzystanie z naszego obiektu innym Klientom.
 10. Na terenie strefy VIP obowiązuje całkowity zakaz:
  1. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
  2. wnoszenia żywności i napojów zakupionych poza punktami gastronomicznymi należącymi do Cinema City,
  3. wnoszenia oraz spożywania na salach kinowych alkoholu zakupionego poza punktami gastronomicznymi należącymi do Cinema,
  4. wnoszenia na salę kinową produktów spożywczych serwowanych w szklanych lub ceramicznych opakowaniach,
  5. wprowadzania zwierząt,
  6. zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla pozostałych Klientów;
 11. Informujemy, że strefa jest wyjęta z Oferty Urodzinowej kina.
 12. Prosimy o zgłaszanie obsłudze kina wszelkich uwag, również w zakresie niewłaściwej jakości dźwięku lub obrazu wyświetlanego filmu jeszcze podczas projekcji lub niezwłocznie po jej zakończeniu. Informujemy, że zaniechanie tego obowiązku, może spowodować brak późniejszej możliwości potwierdzenia zasadności składanych zastrzeżeń, a co za tym idzie uwzględnienia Państwa reklamacji.
 13. (A) Zwrotu biletu można dokonać najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem seansu, przy równoczesnym okazaniu paragonu fiskalnego, dowodu zakupu lub za okazaniem druku biletu. W razie zakupu biletu w kasie kina, zwrotowi podlega pełna kwota zakupionego biletu.
  (B) Użytkownikom Konta przysługuje możliwość zwrotu wszystkich biletów kupionych drogą elektroniczną w ramach jednej transakcji poprzez przesłanie dyspozycji zwrotu przez Stronę albo Aplikację po zalogowaniu do Konta, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem seansu. Opłata serwisowa w wysokości 2,00 PLN doliczana do ceny biletu kupionego w drodze elektronicznej, nie podlega zwrotowi. Zwrot dokonywany jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zakupu biletów drogą internetową.
 1. Fotele VIP mogą nie działać prawidłowo przy obciążeniu poniżej 20 kg wagi.
 2. Na wszystkie filmy wyświetlane w salach VIP obowiązuje osobna polityka cenowa zgodna z cennikiem dostępnym w kasach biletowych oraz na stronie internetowej cinema-city.pl. Uprzejmie informujemy, że na filmy wyświetlane na salach VIP nie obowiązują zniżki programów partnerskich.
 3. Na podstawie §1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami z dnia 07 grudnia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 2679), w przypadku sprzedaży produktów spożywczych w opakowaniach na wynos w strefie VIP, od 1 stycznia 2024 r. opłata za opakowania jednorazowego użytku wydawane w strefie VIP jest zawarta w cenie biletu.
 4. Niniejszy regulamin strefy VIP stanowi uzupełnienie Regulaminu Kina. W sprawach nie regulowanych przepisami zawartymi w Regulaminie strefy VIP mają zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie Kina.