ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KINA

 1. Definicje:
  1. Wydawca lub Cinema City – Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, adres strony:www.cinema-city.pl (dalej jako: Strona Internetowa), adres e-mail pow.bok@cinema-city.pl, zwana także "Cinema City",
  2. Karta – karta podarunkowa w formie bonu towarowego wydanego na okaziciela lub karta wirtualna, uprawnia Użytkownika do jego realizacji poprzez wymianę na Bilet w kinie Cinema City oraz za pośrednictwem serwisu www.cinema-city.pl lub na produkt w barze Cinema City. Każda Karta zawiera unikalny kod. Kartę można wykorzystać wyłącznie w kinach Cinema City.
  3. Karta fizyczna – rodzaj Karty mającej formę fizyczną zakupionej w jednym z kin stacjonarnych Cinema City działających na terenie Polski, zawierającej unikalny kod;
  4. eKarta – rodzaj Karty mającej formę wirtualną (dokument graficzny), zakupionej za pośrednictwem Strony Internetowej, zawierającej unikalny kod,
  5. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty,
  6. Bilet – dokument poświadczający prawo do uczestnictwa w seansie filmowym w kinie Cinema City.
  7. Strona Internetowa – strona Wydawcy – www.cinema-city.pl
  8. Opłata serwisowa – dodatkowa opłata w wysokości 1,20 PLN uiszczana przez Użytkownika w przypadku wymiany Karty na Bilet za pośrednictwem Strony Internetowej, o ile dany rodzaj Karty nie zawiera takiej opłaty serwisowej,
  9. Wybrana lokalizacja – wskazane przez Użytkownika podczas zakupu Karty miasto, Karta może być wykorzystana w kinach Cinema City w tym mieście.
 2. Użytkownik Karty poprzez zakup oraz korzystanie z Karty oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami, rozumie ich treść, nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się je przestrzegać.
 3. Karty fizyczne można nabyć w kasie każdego kina Cinema City na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. eKarty można nabyć za pośrednictwem Strony Internetowej. eKarta nabywana jest po wypełnieniu przez Użytkownika formularza zakupu na Stronie Internetowej, w tym podania prawdziwych danych niezbędnych do dokonania zakupu oraz po zaakceptowaniu Regulaminu Cinema City, w tym niniejszych warunków. eKarta zostaje przesłana niezwłocznie po otrzymaniu przez Cinema City płatności za wybrany rodzaj Karty, na podany przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza zamówienia adres e-mail.
 5. Cinema City zastrzega sobie prawo do sprzedaży innego typu kart, których zakres obowiązywania zostanie opisany w odrębnym regulaminie.
 6. Przed seansem Kartę należy wymienić na Bilety:
  1. w kasie kina Cinema City, lub
  2. na Stronie Internetowej, przy tym w zależności od rodzaju Karty fizycznej może ona zawierać opłatę serwisową za zakup Biletów online na Stronie Internetowej lub opłata taka nie jest uwzględniona. W przypadku, gdy Karta fizyczna nie zawiera opłaty serwisowej Użytkownik zobowiązany jest dokonać opłaty podczas wymiany Karty na Bilet za pośrednictwem Strony Internetowej. Wszystkie eKarty zawierają opłatę serwisową.
  Po wymianie Karty na Bilet nie ma możliwości zwrotu lub wymiany Biletu.
 7. Zakup produktów barowych przy użyciu Karty może być dokonany wyłącznie w barze kina Cinema City.
 8. Podstawą korzystania z Karty jest jej kod, w związku z czym Klient jest zobowiązany chronić kod Karty i nie udostępniać go osobom trzecim, m.in. w postaci zdjęcia. W przypadku gdy kod uwidoczniony na Karcie jest nieczytelny lub został uprzednio wykorzystany (co zostało zarejestrowane w systemie), dana Karta nie zostanie przyjęta przez obsługę kina Cinema City.
 9. Posiadanie Karty nie gwarantuje możliwości zakupu Biletu na dany seans. Istnieje możliwość wcześniejszych rezerwacji telefonicznych bądź za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z warunkami odrębnego regulaminu zakupu i rezerwacji biletów online.
 10. Cinema City posiada w sprzedaży następujące Karty:
  1. Karty fizyczne:

   Lp.

   Rodzaj Karty

   Zakres obowiązywania

   Czy zawiera opłatę serwisową

   1.

   Karta podlegająca wymianie na 1 bilet 2D

   Kina Cinema City w całej Polsce

   NIE

   2.

   Karta podlegająca wymianie na 1 bilet 2D

   Wybrana lokalizacja

   NIE

   3.

   Karta podlegająca wymianie na 2 bilety 2D + zestaw Duet z popcornem

   Kina Cinema City w całej Polsce

   TAK

   4.

   Karta podlegająca wymianie na 2 bilety 2D + zestaw Duet z popcornem

   Wybrana lokalizacja

   TAK

   5.

   Karta podlegająca wymianie na 2 bilety 2D VIP w salach VIP w danej lokalizacji

   Wybrana lokalizacja

   TAK

   Karty obowiązujące w danej lokalizacji (mieście) nie mogą być wykorzystane w innej lokalizacji niż wskazanej w chwili zakupu Karty. Wymiana lub dopłata do Karty dla innej lokalizacji nie jest możliwa.
   Karty z pkt. 1-4 nie obowiązują na filmy 3D oraz w salach IMAX, VIP i 4DX.
   Karta z pkt. 5 nie obowiązuje na filmy 3D oraz w salach IMAX i 4DX.
  2. eKarty:

   Lp.

   Rodzaj eKarty

   Zakres obowiązywania

   Czy zawiera opłatę serwisową

   1.

   eKarta podlegająca wymianie na 2 bilety 2D

   Kina Cinema City w całej Polsce

   TAK

   2.

   eKarta podlegająca wymianie na 2 bilety 3D

   Kina Cinema City w całej Polsce

   TAK

   3.

   eKarta podlegająca wymianie na 2 bilety IMAX 3D

   Kina Cinema City w całej Polsce

   TAK

   4.

   eKarta podlegająca wymianie na 2 bilety 2D + zestaw Duet z popcornem

   Kina Cinema City w całej Polsce

   TAK

   5.

   eKarta podlegająca wymianie na 2 bilety 4DX 3D

   Kina Cinema City w całej Polsce

   TAK

   6.

   eKarta podlegająca wymianie na 2 bilety VIP 2D

   Kina Cinema City w całej Polsce

   TAK

   7.

   eKarta podlegająca wymianie na 2 bilety 2D

   Kina Cinema City w całej Polsce z wyłączeniem Warszawy i Janek

   TAK

   8.

   eKarta podlegająca wymianie na 2 bilety 3D

   Kina Cinema City w całej Polsce z wyłączeniem Warszawy i Janek

   TAK

   9.

   eKarta podlegająca wymianie na 2 bilety IMAX 3D

   Kina Cinema City w całej Polsce z wyłączeniem Warszawy i Janek

   TAK

   10.

   eKarta podlegająca wymianie na 2 bilety 2D + zestaw Duet z popcornem

   Kina Cinema City w całej Polsce z wyłączeniem Warszawy i Janek

   TAK

   11.

   eKarta podlegająca wymianie na 2 bilety 4DX 3D

   Kina Cinema City w całej Polsce z wyłączeniem Warszawy i Janek

   TAK

   eKarty podlegające wymianie na bilety 3D obejmują opłatę za okulary 3D.
 11. Ceny poszczególnych rodzajów Kart zawiera cennik umieszczony na Stronie Internetowej pod adresem https://www.cinema-city.pl/karta-podarunkowa.
 12. Bilety i produkty, które można otrzymać w kinach Cinema City w związku z realizacją Karty wskazane są na Karcie.
 13. Karty nie obowiązują na wydarzenia i pokazy specjalne, w tym m.in. na maratony filmowe, pokazy Ladies Night (o wydarzeniach informują pracownicy kina, są one również oznaczone na stronie internetowej Cinema City).
 14. Karty nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi w kinach Cinema City, chyba że regulamin danej promocji przewiduje taką możliwość.
 15. W przypadku Kart 2D wydanych po 9 grudnia 2018 r. posiadających numery rozpoczynające się od liczb 81, 82 i 85 Użytkownik ma prawo dokonać dopłaty do Karty 2D celem zakupu Biletu na inny format niż wskazany na Karcie, zgodnie z cennikiem dopłat dostępnym w kinie oraz na Stronie Internetowej.
 16. Użytkownik Karty jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej.
 17. Użytkownik Karty przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania kolejnego użytkownika o zasadach korzystania z Karty określonych w niniejszym regulaminie.
 18. Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie trzeciej przez posiadacza Karty informacji określonych w pkt 17.
 19. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Cinema City posiadacz Karty nie jest uprawniony do jej odsprzedaży.
 20. W przypadku reklamacji Karty należy przedstawić dowód zakupu.
 21. Cinema City nie przyjmuje zwrotów Kart fizycznych. Nie ma możliwości zamiany Karty na gotówkę ani wystawienia jej duplikatu.
 22. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu eKarty (Karty zakupionej na odległość) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania eKarty. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail pow.bok@cinema-city.pl lub pocztą tradycyjną na adres Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w pkt 27 niniejszego załącznika, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Cinema City zostałą poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Cinema City dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W celu uniknięcia wątpliwości, prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykorzystania Karty, tj. wymiany Karty na Bilet.
 23. Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie oraz kradzież Karty. W razie utraty Karty jej duplikat nie będzie wydany.
 24. Karta jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty jej zakupu. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności Karty Podarunkowej.
 25. Bieżący repertuar dostępny jest na stronie www.cinema-city.pl
 26. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Cinema City. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następować będzie w celu umożliwienia świadczenia przez Cinema City usług oraz dostarczenia towarów określonych w niniejszych warunkach, a zamówionych przez Użytkownika. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu ulepszania produktów i usług Cinema City, realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług oraz ochrony praw Cinema City, w szczególności przed roszczeniami – na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora obejmującego dążenie do rozwoju i promowania usług Cinema City. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w innych celach, na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, zgodnie z zakresem każdorazowo określonych w treści zgody. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda Użytkownika), b (czynności niezbędne do realizacji usługi) i f (uzasadniony interes prawny Administratora) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w niektórych przypadkach niezbędne dla możliwości realizacji Umowy (np. dla dostarczenia eKarty).
  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Dane będą przechowywane, przez okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu Umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@cinema-city.pl lub korespondencyjnie: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa.
  Więcej informacji o zasadach i podstawach przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 27. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać.