REGULAMIN KLUBU NAUCZYCIELA

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 29.01.2024 r.

 1. REGULAMIN PROGRAMU
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. NABYCIE CZŁONKOSTWA W KLUBIE
 4. WARUNKI CZŁONKOSTWA W KLUBIE
 5. UPRAWNIENIA CZŁONKÓW KLUBU
 6. KARTA
 7. DANE CZŁONKOWSKIE, OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚĆ CZŁONKÓW KLUBU
 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZONA GWARANCJA
 9. INNE POSTANOWIENIA
 10. REKLAMACJE
 11. ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. REGULAMIN PROGRAMU

 1. Organizatorem programu "Karta zniżkowa" dla nauczyciela, zwanego dalej "Klubem" lub "Programem" jest Cinema City Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000707019, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Klubu oraz określa prawa i obowiązki Członków Klubu, zwanych dalej "Członkami Klubu".
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w każdym kinie Cinema City oraz IMAX na terenie kraju oraz na stronie internetowej: www.cinema-city.pl/nauczyciel, zwanej dalej „Stroną Internetową Klubu”.

Powrót

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub stanowi program przeznaczony dla nauczycieli odwiedzających kina Cinema City oraz IMAX (zwanych dalej „Kinami”).
 2. Kina biorące udział w programie znajdują się na terenie Polski. Szczegółowa lista lokalizacji Kin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Kinie rozumie się przez to multipleks kinowy wskazany w aktualnej wersji załącznika nr 1 do Regulaminu.

Powrót

III. NABYCIE CZŁONKOSTWA W KLUBIE

 1. W celu przystąpienia do Klubu osoba zobowiązana jest do skorzystania z rejestracji drogą elektroniczną na stronie www.cinema-city.pl/nauczyciel. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, Członek Klubu otrzyma Kartę Klubu (zwaną dalej także: Kartą), której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w czasie i trybie określonym w Regulaminie. Karta wysyłana będzie wyłącznie w formie elektronicznej (z widocznym kodem kreskowym i/lub pełnym numerem karty) na adres e-mail wskazany w ww. formularzu.
 2. Rejestracja możliwa jest w trybie on-line na stronie www.cinema-city.pl/nauczyciel. Rejestracja rozpoczyna się z chwilą wypełnienia wszystkich pól dostępnych w formularzu zgłoszeniowym i kliknięcia przycisku „wyślij formularz”. Po jego kliknięciu osoba przystępująca do Klubu otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia na wskazany w formularzu adres e-mail. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji przyjętego zgłoszenia, Karta z widocznym kodem kreskowym i/lub pełnym numerem Karty zostaje wysłana do przyszłego Członka Klubu na ten sam adres e-mail. W przypadku nieotrzymania Karty w ciągu 14 dni od dokonania zgłoszenia on-line osoba, która dokonała zgłoszenia jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie Organizatora. Po otrzymaniu takiej informacji Organizator skontaktuje się z daną osobą.
 3. Członek Klubu nabywa uprawnienia członkowskie z chwilą otrzymania Karty na adres e-mail wskazany w formularzu, nie zaś z chwilą rejestracji. Otrzymanie Karty stanowi moment potwierdzenia przyjęcia osoby do Klubu. Karta może zostać okazana w postaci wiadomości e-mail z wyraźnie widocznym kodem kreskowym (w sposób umożliwiający jego zeskanowanie), pełnym numerem Karty lub w ramach aplikacji mobilnej przechowującej takie karty, przy założeniu, że możliwa będzie jej weryfikacja przez pracownika Kina.
 4. W przypadku utraty Karty Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora celem otrzymania jej duplikatu
 5. Członek Klubu bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo i uprawnienia z niego wynikające nie podlegają przeniesieniu na inną osobę. W szczególności Karta nie może zostać przez Członka Klubu użyczona lub w inny sposób oddana do płatnego lub bezpłatnego użycia innej osobie.
 6. Każdy Członek Klubu może posiadać tylko jedną Kartę.
 7. Członek Klubu może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora.
 8. W przypadku posiadania Karty w formie materialnej otrzymanej przed dniem 18.08.2020 r., (dalej jako: Karta materialna), nie traci ona ważności, a zasady korzystania z niej nie ulegają zmianie. Karta materialna powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem Członka Klubu. Niepodpisana Karta materialna jest nieważna. Do Karty materialnej znajdują odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu odnoszące się do Karty.

Powrót

IV. WARUNKI CZŁONKOSTWA W KLUBIE

 1. Do uczestnictwa w programie Klubu uprawnione są osoby fizyczne, które czynnie wykonują zawód nauczyciela oraz opiekuna w przedszkolach, w szkolnictwie podstawowym, w szkołach średnich, w szkołach specjalnych oraz szkołach i uczelniach wyższych, a także pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy, którzy czynnie wykonują obowiązki w odpowiednich placówkach oświatowych. Wypełniając formularz rejestracyjny osoba oświadcza, iż jest nauczycielem bądź opiekunem czynnie wykonującym zawód.
 2. Gdyby oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej okazało się nieprawdziwe Organizator ma prawo pozbawić osobę członkostwa w Klubie jednocześnie unieważniając jej Kartę oraz żądając zwrotu Karty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Członek Klubu spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może zażądać od Członka Klubu lub przyszłego Członka Klubu złożenia stosownych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia stosownych dokumentów weryfikacyjnych. Organizator ma w szczególności prawo zażądania dokumentu potwierdzającego czynne wykonywanie zawodu nauczyciela w trakcie rejestracji lub w trakcie członkostwa w Klubie. Organizator ma także prawo kontaktu z placówką oświatową wskazaną jako miejsce pracy nauczyciela w celu weryfikacji przedstawionych danych. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a tym samym rejestracja w Klubie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na powyższe.
 4. Organizator lub jego przedstawiciel może prosić osobę posiadającą Kartę o okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość oraz spełnienie kryteriów, o których mowa w Regulaminie Klubu oraz w celu weryfikacji poprawności danych podanych w trakcie zgłoszenia lub użytkowania Karty. W przypadku gdy osoba posiadająca Kartę odmawia okazania takiego dokumentu Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji uprawnień Członka Klubu, w szczególności odmowy sprzedaży biletów ze zniżką lub produktów w promocyjnej cenie przyznanych Członkom. W takiej sytuacji Członkowi Klubu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

Powrót

V. UPRAWNIENIA CZŁONKÓW KLUBU

 1. Wraz z otrzymaniem Karty Członek Klubu uzyskuje prawo do zniżek wskazanych w treści Regulaminu i korzystania z ofert specjalnych kierowanych do Członków Klubu. Przez oferty specjalne rozumie się tu w szczególności informacje o promocjach, konkursach, programach premiowych, konferencjach i innych wydarzeniach, które są kierowane do Członków Klubu, lub są kierowane do szerszego grona Klientów, ale w ocenie Organizatora mogą leżeć w przedmiocie zainteresowania Członków Klubu ze względu na swój charakter.
 2. W celu otrzymywania bezpośrednio pełnych informacji na temat ofert specjalnych dla Członków Klubu konieczne jest wyrażenie zgody na komunikację elektroniczną (w tym na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej ofert specjalnych) oraz umieszczenie danych w systemie służącym do komunikacji elektronicznej. Oferty specjalne będą bowiem przesyłane na adres e-mail Członka Klubu. Organizator w miarę możliwości będzie publikował informacje o ofertach specjalnych także na stronie internetowej: www.cinema-city.pl/klub-nauczyciela. Organizator nie gwarantuje, iż znajdą się tam wszystkie oferty specjalne. Członek Klubu może cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną w zakresie otrzymywania ofert specjalnych drogą elektroniczną na zasadach określonych w art. VI Regulaminu.
 3. Członek Klubu po okazaniu Karty Klubu w kasie Kina, w kawiarni oraz w barze kinowym uprawniony jest do jednorazowego zakupu raz dziennie:Członek Klubu po okazaniu Karty Klubu w kasie Kina, w kawiarni oraz w barze kinowym uprawniony jest do jednorazowego zakupu raz dziennie:
  1. maksymalnie dwóch biletów nauczycielskich dedykowanych jedynie Członkom Klubu Nauczyciela w cenie biletu grupowego każdy, zgodnie z określonym cennikiem w danym kinie Cinema City obowiązującym w dniu zakupu
  2. bądź maksymalnie dwóch biletów nauczycielskich dedykowanych jedynie Członkom Klubu Nauczyciela w cenie biletu grupowego każdy, zgodnie z określonym cennikiem w danym kinie IMAX obowiązującym w dniu zakupu;
  3. maksymalnie jednej Oferty Specjalnej Duet tj. 2 x średni napój oraz duże: popcorn lub nachos – do wyboru w odpowiednich barach kinowych ze zniżką wynoszącą 15% ceny Oferty Specjalnej Duet, zgodnie z ofertą i określonym cennikiem w danym Kinie;
  4. maksymalnie dwóch kaw (do wyboru następujące rodzaje: Espresso o pojemności 50 ml, Espresso Macchiato o pojemności 55 ml, Americano o pojemności 190 ml, Cappuccino o pojemności 200 ml, Caffe Latte o pojemności 200 ml, Flat White o pojemności 200 ml),we wszystkich barach lub kawiarniach kinowych dostępnych w Kinach w stałej i promocyjnej cenie dostępnej wyłącznie dla Członka Klubu, tj. w kwocie 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) za każdą kawę, niezależnie od rodzaju kawy oraz aktualnej oferty i określonego cennikiem w danym Kinie.

3a. Karta zniżkowa Klubu Nauczyciela nie upoważnia do zakupu biletów ze zniżką na seanse w technologii 4DX, SCREENX ™ oraz na seanse w strefie VIP, jak również na pokazy specjalne, a w szczególności pokazy Ladies Night, maratony filmowe itp.
3b. Zakup biletów ze zniżką dla Członków Klubu możliwy jest jedynie w kasie Kina po okazaniu Karty.
3c. Członek Klubu uprawniony jest do zakupu biletów ze zniżką lub innych produktów w promocyjnej cenie określonych w art. V ust. 3 jedynie dla siebie oraz jednej osoby towarzyszącej, która może skorzystać z promocji wyłącznie w towarzystwie Członka Klubu. Karta zniżkowa Klubu Nauczyciela nie uprawnia Członka Klubu do zakupu biletów ze zniżką lub innych produktów w promocyjnej cenie określonych w art. V ust. 3 Regulaminu na rzecz osób niebędących Członkami Klubu, które nie są osobami towarzyszącymi Członka Klubu.
4. Zakupu biletów oraz pozostałych produktów, o których mowa w art. V ust. 3 nie można łączyć z innymi promocjami i ofertami obowiązującymi w danym kinie Cinema City oraz IMAX, chyba że regulamin danej promocji lub oferty będzie stanowił inaczej, bądź Organizator podejmie inną decyzję.
5. Członek Klubu może dokonać zakupu biletów ze zniżką określoną w art. V ust. 3 lit. a albo b Regulaminu na dowolny film, w dowolnym terminie wskazanym w repertuarze Kina, za cenę określoną w aktualnym cenniku Kina raz w ciągu jednego dnia, jeśli na dany seans pozostały bilety.
6. Członek Klubu może dokonać zakupu produktów określonych w art. V ust. 3 lit. c albo d Regulaminu, za cenę określoną w aktualnym cenniku baru lub kawiarni Kina pomniejszoną odpowiednio zgodnie z art. V ust. 3 lit. c (dla produktów określonych w art. V ust. 3 lit. c) lub za cenę promocyjną odpowiednio zgodnie z art. V ust. 3 lit. d (dla produktów określonych w art. V ust. 3 lit. d). Członek Klubu w przypadku braku produktu, określonego w art. V ust. 3 lit. c albo d zobowiązuje się do wyboru innego określonego tam produktu oraz zobowiązuje się nie wnosić w tym zakresie żadnych zastrzeżeń wobec Organizatora.
7. Warunkiem koniecznym do korzystania ze zniżek lub promocyjnych cen przysługujących Członkowi Klubu na podstawie niniejszego regulaminu jest okazanie ważnej Karty (w sposób umożliwiający zeskanowanie indywidualnego kodu kreskowego lub odczytanie pełnego numeru Karty znajdującego się na Karcie) oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza Karty lub potwierdzającego prawdziwość danych zawartych w formularzu – jeśli o takowe zostanie on poproszony.
8. Członek Klubu ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Klubie po uprzednim (pisemnym lub elektronicznym) powiadomieniu Organizatora o chęci rezygnacji.
9. Rezygnację należy przesłać elektroniczne na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Organizatora: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa. Karta zostanie dezaktywowana niezwłocznie po wpłynięciu oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie Nauczyciela. Karta materialna powinna zostać oddana w najbliższym kinie Cinema City lub odesłana na adres Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od przesłania oświadczenia o rezygnacji.

Powrót

VI. KARTA

 1. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą otrzymania Karty przez Członka Klubu.
 2. Karta wydawana jest na czas nieoznaczony.
 3. W przypadku zagubienia lub utraty Karty lub Karty materialnej Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. W takim wypadku Organizator dokona dezaktywacji Karty oraz podejmie kroki w celu wydania Członkowi kolejnej Karty, jeśli w toku Członkostwa nie naruszał on Regulaminu. Do czasu otrzymania kolejnej Karty Członek nie może korzystać z praw przyznanych mu jako Członkowi Klubu. Nowa Karta zostanie wydana w postaci elektronicznej. W przypadku braku możliwości korzystania z Karty w postaci elektronicznej Członek Klubu będzie miał możliwość rezygnacji z członkostwa w Klubie z uwagi na brak możliwości korzystania z Karty.
 4. W przypadku, gdy Członek Klubu nie zawiadomi Organizatora o fakcie utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty lub działanie niezgodne z Regulaminem. W przypadku, gdy w Kinie Kartą posłuży się osoba trzecia, inna niż Członek Klubu Organizator ma prawo do odmowy sprzedaży biletów. Jednocześnie Organizator dokona czasowej blokady Karty oraz podejmie próbę kontaktu z Członkiem Klubu w celu uzyskania wyjaśnień. W przypadku braku wyjaśnień we wskazanym terminie (nie krótszym niż 14 dni) lub też uzasadnionym podejrzeniu, iż Karta została osobie trzeciej przekazana przez Członka Klubu – Organizator będzie miał prawo do usunięcia Członka z Klubu.
 5. W przypadku usunięcia Członka Klubu z Klubu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu Karta Członka Klubu zostanie dezaktywowana, a w przypadku posiadania Karty materialnej Członek Klubu będzie zobowiązany do niezwłocznego jej zwrotu. Organizator ma prawo odmówić ponownego przyjęcia byłego Członka Klubu do Klubu oraz innych prowadzonych przez siebie promocji, programów oraz klubów.
 6. Karta zniżkowa uprawniająca do zakupu ze zniżką produktów wymienionych w art. V ust. 3 lit. a, b, c, oraz uprawniająca do zakupu w promocyjnej cenie produktów wymienionych w art. V ust. 3 lit. d może być również okazana w dowolnej aplikacji mobilnej służącej do przechowywania kart pod warunkiem, że możliwe będzie zeskanowanie kodu kreskowego lub odczytanie pełnego numeru Karty. Wybór aplikacji oraz jej obsługa należą do Członka Klubu i wszelkie czynności z tym związane są podejmowane przez niego na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie gwarantuje dostępności tego rozwiązania we wszystkich dostępnych systemach operacyjnych i aplikacjach.
  7. Na podstawie §1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 2679), w przypadku sprzedaży produktów spożywczych w opakowaniach na wynos, od 1 stycznia 2024 r. do ceny produktu doliczane są poniżej wskazane opłaty:
  0,20 zł + VAT w przypadku jednorazowych kubków z plastiku,
  0,25 zł + VAT w przypadku pojemników na żywność.

Powrót

VII. DANE CZŁONKOWSKIE, OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚĆ CZŁONKÓW KLUBU

 1. Wszelkie dane dotyczące członkostwa oraz informacje przedstawione przez Członka Klubu traktowane będą przez Organizatora z poszanowaniem obowiązujących w tej materii przepisów prawa, w szczególności w sposób zgodny z RODO oraz w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Członek Klubu wyraża zgodę na uczestnictwo w Klubie oraz akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych osobowych Członków Klubu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej: RODO) jest Cinema City Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37. Dane mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora jak też innym podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane przetwarzane są w szczególności przez Spółkę Digitree Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik, numer KRS 0000369700 (zwaną dalej "PS"). PS jest podmiotem określonym w art. 28 RODO.
 3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Fosa 37, 02-768 Warszawa.
 4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że Jego dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych oraz podmioty współpracujące przy organizacji Klubu, jako podmioty uprawnione do dostępu do danych w imieniu i na rzecz Organizatora w celu umożliwienia i prawidłowej realizacji praw i obowiązków związanych z członkostwem w Klubie, w tym rozliczeń, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, kontaktu dotyczącego Klubu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub dodatkowo lit. a w przypadku wyrażenia chęci otrzymywania dedykowanych ofert w formie elektronicznej), a także w celu realizacji działań marketingowych dotyczących własnych produktów lub usług (w formie tradycyjnej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Organizator będzie również archiwizował dane po zakończeniu członkostwa w Klubie, na potrzeby obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń – do czasu upływu terminu ich przedawnienia zgodnie z kodeksem cywilnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tak jak członkostwo w Klubie, lecz ich brak uniemożliwia realizację uprawnień Członka Klubu.
 5. Jeśli zaznaczono w formularzu zgłoszeniowym stosowne pole oznaczające zgodę Członek Klubu wyrazi zgodę na:
  1. otrzymywanie, drogą elektroniczną (email), w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji o ofertach dedykowanych posiadaczom Karty; i/lu
  2. otrzymywanie, drogą elektroniczną (email), w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji o innych ofertach, promocjach oraz wydarzeniach organizowanych przez Cinema Cit
 6. Niezależnie od zakresu powierzenia danych zapewniamy, iż dane osobowe Członka Klubu są chronione zgodnie z RODO oraz przetwarzane zgodnie ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
 7. Każdy Członek Klubu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących swojej osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie lub rezygnacji z otrzymywania ofert elektronicznie. Ze względów technicznych czynności te odbywają się za pośrednictwem Organizatora. Ponadto każda osoba ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres członkostwa w Klubie oraz po jego zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 8. W przypadku zmiany danych osobowych, w szczególności danych służących do kontaktu z Członkiem Klubu, Członek zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Organizatora w celu aktualizacji danych, w szczególności w celu umożliwienia Organizatorowi prowadzenia korespondencji w zw. z Członkostwem. Brak powiadomienia Organizatora przez Członka Klubu o zmianie jego informacji kontaktowych wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Organizatora w tym zakresie.

 

VIII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZONA GWARANCJA

 1. Organizator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych ani ich bezbłędnego funkcjonowania. Organizator informuje, iż możliwy jest czasowy brak dostępu do stron internetowych Klubu. W powyższych okolicznościach odpowiedzialność Organizatora jest wyłączona. Rezygnacja z członkostwa oraz uzyskanie dodatkowych informacji na temat Klubu (w tym aktualnego Regulaminu) możliwe jest także w Kinach, w razie niedostępności lub dysfunkcjonalności strony internetowej Klubu.
 2. W razie wątpliwości czy dokonano prawidłowego zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line (w szczególności, gdy brak potwierdzenia zgłoszenia) w przypadku wątpliwości co do prawidłowości transmisji danych ze strony www.cinema-city.pl/nauczyciel zalecane jest skontaktowanie się z Kinem, bądź wysłanie wiadomości bezpośrednio na adres Klubu Nauczyciela: [email protected].

Powrót

IX. INNE POSTANOWIENIA

 1. Organizator jak i Członkowie Klubu zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania powstałych między nimi nieporozumień i sporów w sposób polubowny. W razie, gdyby polubowne rozstrzygnięcie sporu okazało się niemożliwe właściwym będzie sąd powszechny dla miejsca zamieszkania Członka Klubu.
 2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 3. Informacje o ofertach specjalnych, partnerach Klubu oraz inne informacje dotyczące Klubu Członek może uzyskać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pisząc na adres [email protected] wskazany na stronie internetowej Klub lub wypełniając formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Klubu.

Powrót

X. REKLAMACJE

 1. Członek Klubu ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania usług świadczonych w ramach działalności Klubu.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje powinny zawierać co najmniej: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres pocztowy lub adres e-mail) oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji przez Członka Klubu.
 4. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail: [email protected].
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, a odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie wysłana na dane kontaktowe wskazane przez Członka Klubu podczas składania reklamacji.
 6. Organizator może zażądać dodatkowych informacji, o ile okaże się to konieczne do ustalenia faktów i rozpatrzenia reklamacji.
 7. Roszczenia Członka Klubu nie uwzględnione lub nierozpatrzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być dochodzone na drodze sądowej, zgodnie z art. IX ust. 1 powyżej.awiadomienia w wyżej wskazany sposób.
 8. Niniejsze postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają ustawowych praw Członków Klubu.

Powrót

XI. Zmiany regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 12.02.2024 roku zastępuje wcześniejszą wersję Regulaminu, tj. obowiązującą od 13.07.2023 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Członków Klubu także poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu opublikowanego na stronie www.cinema-city.pl/nauczyciel. Aktualne wersje regulaminu będą także dostępne na terenie kin Organizatora objętych programem Klubu. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną upublicznione poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail Członka Klubu wskazany w formularzu, umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Klubu oraz w Kinach – czynności te nastąpią w tym samym dniu. Zmiany wejdą w życie ze skutkiem następującym co najmniej po 14 dniach kalendarzowych od dnia zawiadomienia dokonanego w wyżej wskazany sposób, chyba że Organizator wyznaczy dłuższy termin.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, o której mowa w art. XI ust. 2 powyżej, Członek Klubu ma możliwość rezygnacji z członkostwa w Klubie zgodnie z art. V ust. 9 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu.
 4. Zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Programu, nie będą naruszać podstawowych zasad Regulaminu, tj. zasad dotyczących ochrony danych osobowych Członków Klubu (chyba, że zmiana będzie uzasadniona ze względu na zmiany obowiązującego w tym zakresie prawa).
 5. Korzystanie przez Członka Klubu z Karty po wprowadzeniu zmian w regulaminie będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na wprowadzone zmiany.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia działalności Klubu w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem Członka poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Członka Klubu wskazany w formularzu, umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Klubu oraz w Kinach, (ze skutkiem następującym po 30 dniach kalendarzowych od dnia zawiadomienia). W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Klubu Organizator jest zobowiązany do przesłania takiej informacji na adres Członka Klubu wskazany w formularzu oraz umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Klubu w Kinach Organizatora i na stronie internetowej Klubu – czynności te nastąpią w tym samym dniu. W tej sytuacji Członek będzie uprawniony do korzystania z uprawnień Członka w terminie 30 dni kalendarzowych od daty umieszczania zawiadomienia w wyżej wskazany sposób.
 7. Niniejsze postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają ustawowych praw Członków Klubu.

Powrót