REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ STRONĘ
 4. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I APLIKACJI MOBILNYCH
 5. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 6. BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z USŁUGI
 7. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 9. PRAWO DO WYCOFANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
 10. PROCEDURA REKLAMACJI
 11. GOOGLE I APPLE
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa:
  • rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez Cinema City Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, usług drogą elektroniczną za pośrednictwem „Strony” dostępnej w Internecie, adres: https://www.cinema-city.pl (który do celów niniejszego Regulaminu obejmuje również usługi świadczone za pośrednictwem aplikacji mobilnej Cinema City).
  • warunki, które należy spełnić, aby doszło do zawarcia umów za pośrednictwem Strony, zgodnie z żądaniem Użytkownika (zwane dalej „Wnioskiem”),
  • zasady i procedury rozpatrywania roszczeń,
  • warunki korzystania ze strony internetowej.
 2. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej https://cinema-city.pl/regulacje-footer w formie umożliwiającej jego odczytanie, nagrywanie i wydrukowanie egzemplarza informacyjnego do celów osobistych, nie jest dopuszczalne jego wykorzystywanie do celów komercyjnych (zgodnie z definicją w § 2. Definicje). Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 4. Użytkownik, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Strony, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania przedstawionych w nim zasad. Rozpoczęcie korzystania z Usług należy rozumieć jako pełną akceptację i potwierdzenie zrozumienia Regulaminu oraz zawarcie umowy o świadczenie Usług, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 5. Użytkownik musi być osobą fizyczną w wieku co najmniej 13 lat. Jeśli użytkownik jest osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, może on/ona korzystać z Usług za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, udostępnionych na piśmie w dowolnym momencie na żądanie Cinema City.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ochrony praw konsumenta i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 277 ze zm.) oraz inne odpowiednie akty prawne.

Powrót

II. DEFINICJE

 1. Ilekroć w Regulaminie zastosowano poniższe terminy pisane z wielkiej litery, należy je rozumieć w znaczeniu wskazanym poniżej, chyba że kontekst ich użycia wyraźnie wskazuje inaczej:
  • „Regulamin” - regulamin określający zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Strony przez Cinema City.
  • „Usługodawca” lub „Cinema City” - Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055.
  • „Użytkownik” - osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Cinema City drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
  • „Witryna” - strona internetowa, adres: https://cinema-city.pl/, w tym Aplikacja mobilna Cinema City, administrowana przez Cinema City oraz inne strony internetowe i aplikacje będące własnością lub obsługiwane przez Cinema City lub w jej imieniu. Funkcjonalność strony może zależeć od tego, czy użytkownik korzysta ze strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.
  • „Formularz kontaktowy” - funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie wiadomości do Cinema City za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://cinema-city.pl/kontakt;
  • „Usługa” - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Cinema City za pośrednictwem Strony na rzecz Użytkownika, na podstawie Regulaminu;
  • „Konto” - indywidualne konto internetowe Użytkownika, na podstawie którego gromadzone są dane zarejestrowanego i zalogowanego Użytkownika;
  • „Rejestracja” - wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika danych do Cinema City za pośrednictwem formularza, skutkujące otwarciem Konta i korzystaniem z Usługi;
  • „Hasło” - ciąg znaków alfanumerycznych i specjalnych określonych przez Użytkownika, niezbędny do autoryzacji Użytkownika podczas Rejestracji i późniejszego Logowania.
  • „Login” - adres e-mail użytkownika podany podczas rejestracji;
  • „Logowanie” - wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (Login) i hasła, umożliwiających dostęp do zawartości Konta, po uprzedniej rejestracji przez Użytkownika;
  • „Umowa” - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której zawarcie następuje poprzez akceptację Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z Usługi, na mocy której Cinema City świadczy usługi elektroniczne na rzecz Użytkownika.
  • „Umowa Unlimited” - umowa o świadczenie usług i/lub korzystanie z Karty Unlimited na warunkach określonych w odrębnym Regulaminie Unlimited pod adresem https://cinema-city.pl/regulamin-unlimited.
  • Aplikacja mobilna - aplikacja udostępniana Użytkownikowi przez Cinema City, dostępna do pobrania z App Store (IOS) i Google Play (Android).
  • Polityka prywatności - zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przechowywania i ochrony informacji.

Powrót

III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ STRONĘ

 1. Usługi świadczone przez Witrynę mogą być bezpłatne (tj. usługi, które nie wymagają płatności przez Użytkownika) lub płatne (tj. takie, które skutkują obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika). Niektóre usługi mogą również wymagać rejestracji.
 2. Cinema City za pośrednictwem Strony może świadczyć następujące usługi drogą elektroniczną:
  • Usługa przeglądania zawartości Witryny, w tym możliwość wyświetlania informacji o Cinema City, naszych kinach, filmach itp.
  • Doręczenie formularza kontaktowego;
  • Dostęp do konta i usługa zarządzania;
  • Dostęp do konta i usługa zarządzania w ramach członkostwa Unlimited;
  • Usługa zakupu biletów online do kin Cinema City;
  • Usługa zakupu i korzystania z Karty Unlimited;
  • Usługa zakupu kart podarunkowych i korzystania z kart podarunkowych, Kuponów i kart podarunkowych w Witrynie;
  • Usługa rejestracji i korzystania z Karty Nauczyciela;
 3. Witryna może również świadczyć inne usługi, na zasadach opisanych w odrębnych przepisach, dostępnych na stronie https://cinema-city.pl/regulacje-footer.
  Korzystanie z aplikacji mobilnych przez Użytkownika podlega również warunkom dostawców systemów operacyjnych, takim jak Warunki korzystania z Google Play https://www.google.com/mobile/android/market-tos.html oraz Warunki Apple Media Services i Warunki https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html. Jeśli Apple App Store lub Google Play Store zmodyfikują warunki pobierania lub korzystania z aplikacji mobilnych, Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych działań, w tym wszelkie odbiegające od zasad przyjętych w Regulaminie.
 4. Możemy od czasu do czasu aktualizować, zmieniać, wycofywać, zawieszać lub ograniczać dostępność lub dostęp do dowolnej z Usług (lub dowolnej ich części), aby odzwierciedlić zmiany w naszych produktach, potrzebach użytkowników oraz priorytetach biznesowych lub przyczynach technicznych.
 5. Usługa przeglądania zawartości Witryny
  • Aby korzystać z Usług, bez konieczności rejestracji, Użytkownicy powinni zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności przed skorzystaniem z Usługi.
  • Umowa o świadczenie Usługi przeglądania zawartości Strony zostaje zawarta po zapoznaniu się z warunkami Regulaminu i Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usługi i zawarta na czas faktycznego korzystania z Usługi.
  • Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie. Konsekwencje prawne zakończenia korzystania z Usługi określają obowiązujące przepisy prawne, odpowiednie ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi, a także okoliczności faktyczne.
  • W przypadku opuszczenia strony przez Użytkownika umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
 6. Formularz kontaktowy
  • Aby korzystać z Usług, rejestracja może być wymagana. Użytkownicy powinni zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityką prywatności przed skorzystaniem z Usługi.
  • Umowa o świadczenie Usługi Formularza Kontaktowego zostaje zawarta po zapoznaniu się z warunkami Regulaminu i Polityką Prywatności przed skorzystaniem z Usługi w momencie wypełnienia i przesłania przez Użytkownika Formularza Kontaktowego, podając dane niezbędne do rozpoczęcia korzystania z Usługi i jest zawierane na czas faktycznego korzystania z niej.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza, w szczególności polegające na podaniu przez Użytkownika nieprawidłowych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych.
  • Korzystając z Serwisu, Użytkownik powinien podawać wyłącznie dane osobowe niezbędne do prawidłowego korzystania z Usługi. Użytkownik nie powinien przekazywać poufnych danych, takich jak: dane karty płatniczej, informacje zdrowotne lub sytuacja osobista czy rodzinna.
 7. Dostęp do konta i usługa zarządzania
  • Warunkiem koniecznym do skorzystania z dostępu do konta i usługi zarządzania jest rejestracja i zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityką prywatności oraz ich akceptacja przed skorzystaniem z Usługi.
  • Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika dedykowanego formularza rejestracyjnego, w tym wpisanie danych osobowych, oznaczonych przez Cinema City jako niezbędne do rozpoczęcia korzystania z Usługi, ustanowienia Loginu i Hasła, wyrażenia niezbędnych oświadczeń, w zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności poprzez przesłanie wniosku o otwarcie konta Cinema City.
  • Aby zarejestrować konto, użytkownik musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 16 lat i mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że działa on za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego w celu udzielania zgód, składania oświadczeń lub zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności. Użytkownicy posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, których Konto zostało otwarte za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego podczas zawierania Umowy Unlimited, mogą nadal korzystać z Konta bez konieczności ponownej rejestracji, pod warunkiem zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Użytkownik jest zobowiązany do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podane przez Użytkownika powinny być aktualne i prawdziwe.
  • Użytkownik jest zobowiązany do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podane przez Użytkownika powinny być aktualne i prawdziwe.
  • W celu zapewnienia prawidłowego wykonania Umowy, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do natychmiastowej aktualizacji danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem Umowy, w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.
  • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w sposób, który nie zakłóca praw dla innych Użytkowników.
  • Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zakończeniu procesu rejestracji.
  • Automatyczne logowanie Użytkownika i dostęp do Konta będzie stanowić potwierdzenie prawidłowego procesu Rejestracji.
  • Użytkownik uzyskuje dostęp do zawartości Konta, wpisując login i hasło za każdym razem na stronie w formularzu logowania.
  • Rejestracja jest konieczna, aby uzyskać dostęp do funkcjonalności Konta opisanych w Regulaminie.
  • W ramach Konta Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dedykowanych Serwisowi, w zakresie aktualnie obsługiwanym i udostępnianym do użytku przez Cinema City.
  • W celu zamknięcia konta Użytkownik powinien wysłać wiadomość email z dyspozycją zamknięcia na adres www.cinema-city.pl/kontakt. Nadawca powinien wysłać wiadomość posługując się adresem email, którym loguje się do konta. 
 8. Konto Unlimited i usługa zarządzania
  • W przypadku, gdy usługa Konta Unlimited jest dostępna w Witrynie, Użytkownik będący członkiem Unlimited może uzyskać dostęp do Konta i usług zarządzania kontem w związku z członkostwem Unlimited.
  • Po zakończeniu procesu rejestracji Unlimited i zawarciu Umowy Unlimited Cinema City automatycznie utworzy i zarejestruje Konto dla Użytkownika, a Konto będzie podlegało warunkom określonym w § 5 ust. 3 powyżej (chyba że członek Unlimited ma już zarejestrowane konto w Witrynie).
  • W ramach Konta Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dedykowanych Serwisowi w zakresie aktualnie obsługiwanym przez Cinema City.
  • Rezygnacja z członkostwa Unlimited nie oznacza rezygnacji z usługi dostępu do Konta, a Użytkownik ma możliwość dalszego korzystania z Konta zgodnie z § 3 ust. 5.
  • Szczegółowe zasady korzystania z usług Unlimited są określone w odrębnym regulaminie https://cinema-city.pl/regulamin-unlimited
 9. Zakup biletów do kin Cinema City.
  • Usługa zakupu biletów online do kin Cinema City obejmuje:
   (i) Użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych za pośrednictwem Konta;
   (ii)dla Użytkowników niezarejestrowanych bez konta, usługi mogą być świadczone na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ich świadczenia - dostępnych na stronie https://www.cinema-city.pl/regulamin-zakupu-internet.
  • W celu korzystania z Usługi konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności i zaakceptowanie ich przed skorzystaniem z Usługi.
 10. Zakup i korzystanie z usług Unlimited Card Service.
  • Usługa zakupu i korzystania z Karty Unlimited wymaga zawarcia Umowy Unlimited i akceptacji odrębnych przepisów dostępnych na https://cinema-city.pl/regulamin-unlimited, a także akceptacji Polityki Prywatności.
 11. Zakup i/lub korzystanie z usług Voucherów i kart podarunkowych oraz elektronicznych kart podarunkowych.
  • Usługa zakupu i korzystania z kart podarunkowych oraz elektronicznych kart podarunkowych, voucherów w Witrynie wymaga zapoznania się z Regulaminem Cinema City i akceptacji odrębnych przepisów dostępnych na stronie https: //www.cinema-city.pl/regulamin-cinema-city, a także akceptacji Polityki prywatności.
 12. Usługi kart nauczyciela
  • Obsługa Karty Nauczyciela wymaga zapoznania się z Regulaminem Klubu Nauczyciela i akceptacji odrębnych przepisów dostępnych na https://www.cinema-city.pl/regulamin-klub-nauczyciela, a także akceptacji Polityki Prywatności.

Powrót

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I APLIKACJI MOBILNYCH

 1. Możemy dokonywać zmian w naszej Witrynie
  • Możemy od czasu do czasu aktualizować i zmieniać naszą Witrynę w celu odzwierciedlenia zmian w naszych produktach, potrzebach użytkowników oraz naszych priorytetach biznesowych lub z powodu przyczyn technicznych.
 2. Możemy zawiesić lub wycofać naszą stronę
  • Nasza strona jest udostępniana bezpłatnie.
  • Nie gwarantujemy, że nasza Witryna lub jej zawartość będzie zawsze dostępna lub nieprzerwana.
  • Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej lub dowolnej części naszej Witryny i / lub usług z przyczyn biznesowych, technicznych i operacyjnych.
  • Użytkownik jest również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem jego połączenia internetowego, są świadome niniejszych warunków użytkowania i innych obowiązujących warunków, a także zobowiązane do ich przestrzegania.
 3. Zasięg terytorialny
  • Nasza strona jest skierowana do osób zamieszkałych w Polsce. Nie zapewniamy, że treści dostępne w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem są odpowiednie do użytku lub dostępne w innych lokalizacjach.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe, do których prowadzą przekierowania
  • Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby zaktualizować informacje w naszej Witrynie, nie zapewniamy, że zawartość naszej Witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.
  • W przypadku, gdy nasza Witryna zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, linki te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako akceptacja przez nas tych powiązanych stron internetowych lub informacji, które możesz z nich uzyskać.
  • Zawartość tych witryn oraz źródeł nie podlega naszej kontroli.
 5. Zasady dotyczące przekierowań do naszej strony
  • Możesz tworzyć linki do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi to naszej reputacji, jak również nie osiągasz z tego tytułu korzyści.
  • Nie wolno ustanawiać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, o ile nie istnieje.
  • Nie możesz ustanawiać linku do naszej Witryny w żadnej witrynie internetowej, która nie jest Twoją własnością.
  • Nasza strona nie może być umieszczana w ramkach na żadnej innej stronie, ani nie możesz tworzyć linku do żadnej części naszej strony innej niż strona główna.
  • Jeśli chcesz połączyć się z treścią naszej witryny lub korzystać z niej w sposób inny niż określony powyżej, skontaktuj się z [email protected].
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy i nie wolno ich wprowadzać
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej Witryny. Powinieneś użyć własnego oprogramowania antywirusowego.
  • Nie wolno nadużywać naszej Witryny, świadomie wprowadzając wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej Witryny. Nie wolno atakować naszej Witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygasa.
 7. Wymagania techniczne
 8. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny:
  (i) oprogramowanie: zainstalowanie i uruchomienie dowolnej przeglądarki obsługującej aplikację JavaScript;
  (ii)program umożliwiający podgląd i drukowanie plików zapisanych w formacie JPG lub PDF;
  (iii)przeglądarka internetowa w wersji 6 i wyższej lub Firefox w wersji 2.0 lub wyższej;
  (iv) minimalna rozdzielczość (800 x 600) lub wyższa.
 9. W Witrynie mogą być stosowane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, pliki cookie, HTML, CSS.3.
 10. Usługi elektroniczne są zazwyczaj świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; Cinema City zastrzega sobie prawo do ingerencji w funkcjonowanie Witryny, jeśli jest to spowodowane naprawą, konserwacją lub modyfikacją sprzętu lub oprogramowania albo wynika z przyczyn niezależnych od Cinema City.
 11. Wszystkie dane są szyfrowane przy użyciu Secure Sockets Layer (SSL).
 12. Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesyłanych do strony. Wszystkie ustawienia wpływające na przechowywanie lub usuwanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.
 13. Wyłączenie plików cookie zwykle nie blokuje korzystania z Usług, ale w niektórych przypadkach może powodować trudności w połączeniu z Witryną. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług elektronicznych przez Użytkowników są określone w załączniku nr. 2 Regulaminu.

Powrót

V. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz wartościami niematerialnymi chronionymi prawem własności intelektualnej. Wszystkie treści prezentowane w Witrynie, w szczególności grafika, znaki handlowe, logo, ikony, zdjęcia, filmy i inne treści nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie iw żaden sposób.
 2. Cinema City oferuje do sprzedaży różnego rodzaju karty podarunkowe, które można wymienić na bilet lub wybrane produkty dostępne w barze kinowym. Zasady korzystania i zakupu kart podarunkowych określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Cinema City.
 3. . Żadna część publikacji (w tym: tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo z danymi, prezentacje, programy i wszelkie inne dane) prezentowane w Witrynie nie powinny być powielane ani rozpowszechniane bez uprzedniej zgody Cinema City.

Powrót

VI. BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować nielegalnych, obraźliwych lub potencjalnie zakłócających lub szkodliwych działań na Stronie.
 3. Zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek nielegalnych treści za pośrednictwem Strony.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony informacji umożliwiających jego identyfikację w elektronicznych kanałach dostępu, w szczególności w odniesieniu do Konta, poprzez nieudostępnianie Loginu i Hasła.
 5. Hasło do Konta powinno być okresowo zmieniane przez Użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się utworzenie silnego hasła, w szczególności należy uniknąć haseł będących słowami ze słownika, łatwych i przewidywalnych.
 6. Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika informacji umożliwiających jego identyfikację w Witrynie przez osoby nieupoważnione.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego Konta osobom i ponosi odpowiedzialność za działania faktyczne i prawne dokonane w ramach funkcjonalności Strony za pośrednictwem Konta użytkownika w związku z nieuprawnionym dostępem do Loginu i Hasła.
 8. W przypadku podejrzenia, że Login lub Hasło zostały przejęte przez osoby nieupoważnione, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowej zmiany Hasła lub skontaktowania się z Cinema City poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

Powrót

VII. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z Witryny przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień Regulaminu i zawarcie Umowy, bez konieczności przygotowywania osobnych dokumentów.
 2. Regulamin jest dostępny w Witrynie lub pod adresem internetowym podanym Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, w sposób umożliwiający pozyskiwanie, powielanie i nagrywanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 jest zawierana na czas trwania Usług i wygasa, gdy Użytkownik zaprzestanie korzystania z tych Usług, tj. gdy Użytkownik opuści Stronę.
 4. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 jest zawierana na czas realizacji zapytania wynikającego z Formularza kontaktowego.
 5. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 jest zawierana na wniosek Użytkownika na czas prowadzenia i obsługi Konta.
 6. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 jest zawierana na wniosek Użytkownika, na czas i na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach Unlimited zaakceptowanych przez Użytkownika przed zawarciem Umowy Unlimited.
 7. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 jest zawierana na wniosek Użytkownika, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zakupu biletów drogą internetową, zaakceptowanych przez Użytkownika przed zawarciem Umowy.
 8. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 8 jest zawierana na wniosek Użytkownika, na czas i na zasadach i zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym Regulaminie Unlimited, zaakceptowanym przez Użytkownika przed zawarciem Umowy Unlimited.
 9. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 9 jest zawierana na wniosek Użytkownika na czas i na zasadach i zasadach określonych w odrębnych przepisach zaakceptowanych przez Użytkownika przed zakupem kart podarunkowych.
 10. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 10 jest zawierana na wniosek użytkownika na czas i na zasadach i warunkach zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, zaakceptowanych przez użytkownika przed skorzystaniem z usługi karty nauczyciela.
 11. Inne usługi świadczone są w ramach Strony na zasadach opisanych w odrębnych przepisach, dostępnych w Witrynie https://cinema-city.pl/regulacje-footer.

Powrót

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług /produktów oferowanych przez Cinema City jest Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy na piśmie (pocztą lub za pomocą formularza kontaktowego). Wyznaczyliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na nasz adres.
 2. Cinema City oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych adekwatnych do zagrożeń i kategorii chronionych danych, w szczególności chroni dane przed nieuprawnionym ujawnieniem, usunięciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Cinema City będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach, o których mowa w ust. 5 poniżej.
 4. Cinema City może przetwarzać dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, utworzenia, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Jednak w przypadku każdego rodzaju Usługi opisanej w Regulaminie podczas korzystania z niego Użytkownik jest osobno informowany, które dane osobowe są niezbędne (wymagane).
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celach opisanych w Polityce prywatności i obejmują przetwarzanie aby:
  • umożliwić i świadczyć zamówione usługi/produkty (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/ WE („RODO”),
  • rozpatrywać wszelkie reklamacje, archiwizować lub nawiązywać stały kontakt związany z zamówioną usługą/produktem - w oparciu o nasze tak zwane prawnie uzasadnione interesy, którymi są odpowiednio: wyjaśnianie spraw, obrona lub rozstrzyganie roszczeń, potrzeba stałego kontaktu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ulepszamy nasze produkty i usługi, opracowujemy nowe produkty i usługi oraz działania marketingowe własnych produktów i usług (w tradycyjnej formie) - w oparciu o nasze uzasadnione interesy, o których mowa w tej części działalności, w tym dążenie do rozwoju i promocji Usługi Cinema City (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • za odrębną zgodą - w zakresie deklaracji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a),
  • umożliwić Cinema City wypełnienie swoich obowiązków prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie danych oznaczonych jako wymagane jest niezbędne do wykonania umowy, ponieważ bez tych danych nie będziemy w stanie poprawnie jej zawrzeć i wykonać. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo do jej odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy i po jej zakończeniu, do upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli przetwarzamy Dane za zgodą, będą one przechowywane do czasu jej odwołania. Więcej informacji o tym, jak zbieramy informacje o Tobie; sposób, w jaki wykorzystujemy gromadzone informacje, jest określony w naszej Polityce prywatności na stronie www.cinema-city.pl/privacy-policy-pl.

Powrót

IX. PRAWO DO WYCOFANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi zgodnie z Regulaminem Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od niej bez podania przyczyny, w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Konsumenci nie są uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli umowa ta dotyczy wydarzeń rozrywkowych, jeżeli taka umowa wskazuje dzień lub okres świadczenia usługi, na przykład zakup biletów do kina lub jeżeli konsument zgodził się na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Cinema City przed upływem powyższego terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku niektórych usług świadczonych przez Cinema City procedura anulowania jest określona w odrębnych przepisach dotyczących tych usług.
 4. Nie naruszając powyższych uprawnień, Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie poprzez przesłanie odpowiednich informacji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, chyba że prawo do rozwiązania umowy zostało określone inaczej, na podstawie odrębnych przepisów dotyczących tej konkretnej usługi.
 5. Cinema City może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Dostępu do Konta z 14-dniowym okresem wypowiedzenia w dowolnym czasie i z dowolnego powodu oraz ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik naruszy Regulamin oraz w przypadku zaprzestania świadczenia usług elektronicznych przez Cinema City. W takim przypadku Cinema City poinformuje o rozwiązaniu Umowy, wysyłając oświadczenie na adres użytkownika podany w procesie rejestracji konta lub na adres e-mail ostatnio powiązany z kontem użytkownika.

Powrót

X. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usług świadczonych w Witrynie.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje powinny zawierać co najmniej: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres pocztowy lub adres e-mail) oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji przez Użytkownika.
 4. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Cinema City, a odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie wysłana na dane kontaktowe wskazane przez Użytkownika podczas składania reklamacji.
 6. Cinema City może zażądać dodatkowych informacji, o ile okaże się to konieczne do ustalenia faktów i rozpatrzenia reklamacji.

Powrót

X. GOOGLE I APPLE

Umowa na korzystanie ze Strony zawierana jest wyłącznie między Użytkownikiem a Cinema City. Google LLC („Google”) i Apple Inc. („Apple”) nie są stronami takiej umowy. Korzystając z jakichkolwiek produktów, usług, treści lub oprogramowania dostarczanego przez Google lub Apple (w tym między innymi Google Play Store i Apple App Store), Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących warunków użytkowania i polityki prywatności Google lub Apple. Google i Apple nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, że jakakolwiek aplikacja mobilna Cinema City, posiadanie lub korzystanie z dowolnej aplikacji mobilnej przez użytkownika, narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Google i Apple oraz ich odpowiednie podmioty zależne są osobami trzecimi będącymi beneficjentami Umowy na korzystanie z Witryny, ale tylko w zakresie, w jakim dotyczy to aplikacji mobilnej używanej w produktach Google lub Apple (odpowiednio), a Google i Apple mają prawo egzekwować taką Umowę wobec Użytkownika wprost jako osób trzecich będących beneficjentami Umowy.

Powrót

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.01.2020 r. i jest dostępny na stronie.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Cinema City z zastrzeżeniem, że zaktualizowany Regulamin zostanie udostępniony na stronie. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa Użytkownika nabyte już na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu. Korzystanie z Witryny lub Usług przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu należy rozumieć jako ich akceptację.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma prawo rozwiązać Umowę na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 4. Sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzygają wszelkie powstałe w związku z tym spory, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Powrót