KODY PROMOCYJNE UNLIMITED

WARUNKI KORZYSTANIA Z KODU PROMOCYJNEGO UNLIMITED

Cinema City: Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, będąca wydawcą Karty Podarunkowej oraz Kodów Promocyjnych Unlimited;
Kina Cinema City: wszystkie kina Cinema City na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Kod Promocyjny: ciąg znaków, w tym cyfr i liter, wygenerowany przez Cinema City, uprawniający Użytkownika do uzyskania odpowiedniej zniżki lub dodatkowego świadczenia w ramach rejestracji w programie Unlimited na stronie internetowej Cinema City; 
Nabywca: osoba, która dokonała zakupu Kodu Promocyjnego do Cinema City;
Użytkownik: Nabywca lub inna osoba korzystająca z Kodu Promocyjnego, która rejestruje się w programie Unlimited przy użyciu Kodu Promocyjnego;
Unlimited: program abonamentowy, umożliwiający Użytkownikowi wstęp do Kin Cinema City zgodnie z Regulaminem Unlimited;
Regulamin Unlimited: regulamin zakupu oraz korzystania z karty Unlimited znajdujący się na stronie www.cinema-city.pl/regulamin-unlimited
Warunki: niniejsze Warunki Korzystania z Kodów Promocyjnych Unlimited

 1. Korzystanie z Kodów Promocyjnych w ramach rejestracji do Unlimited odbywa się na podstawie niniejszych Warunków oraz Regulaminu Unlimited. Wszelkie sformułowania wykorzystane w niniejszych Warunkach, a nie zdefiniowane tutaj inaczej, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Unlimited.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować niniejsze Warunki przed wysłaniem wniosku o Kartę Unlimited. 
 3. Formularz rejestracji Unlimited dostępny jest pod adresem: https://www.cinema-city.pll/unlimited/rejestracja
 4. Kod Promocyjny może zostać: 
  a)    zakupiony na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą a Cinema City lub;
  b)    udostępniony Użytkownikowi przez Cinema City lub jej partnerów, w ramach okresowych promocji, przy czym warunki poszczególnych promocji dostępne są poniżej w sekcji „Oferty dla członków Unlimited”.
 5. Opcja wprowadzania Kodu Promocyjnego dostępna jest w końcowej części procesu rejestracji Unlimited przy wyborze planu płatności.
 6. Nie ma możliwości wprowadzenia więcej niż jednego Kodu Promocyjnego podczas jednej rejestracji Unlimited. 
 7. W celu wykorzystania Kodu Promocyjnego podczas zakupu Karty Unlimited, Użytkownik wprowadza w wyznaczone pole Kod Promocyjny i zatwierdza. Kody Promocyjne posiadające nominalną wartość lub procentowy upust, po pozytywnej weryfikacji obniżają wartość do zapłaty o wartość wprowadzonego Kodu Promocyjnego lub wydłużają okres świadczenia usługi Unlimited zgodnie z założeniami wprowadzonego Kodu Promocyjnego. 
 8. Do każdego Kodu Promocyjnego przypisany jest określony okres ważności (wskazany w warunkach poszczególnych promocji), w którym dany Kod Promocyjny może zostać wykorzystany w celu rejestracji w programie Unlimited. W przypadku niewykorzystania Kodu Promocyjnego w okresie jego ważności Użytkownik traci możliwość skorzystania z tego Kodu Promocyjnego.
 9. Zamawiając Kartę Unlimited przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu Unlimited.
 10. Kod Promocyjny może zostać wykorzystany przez Nabywcę lub przez inną osobę trzecią, której taki Kod Promocyjny zostanie przekazany, pod warunkiem, iż spełnia ona warunki określone w Regulaminie Unlimited.
 11. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Unlimited, za którą płatność dokonana została w całości przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego zakupionego na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą a Cinema City, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot rocznej opłaty abonamentowej Unlimited.
 12. Kod Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie może służyć wymianie na inne usługi lub towary Cinema City nie wskazane w niniejszych Warunkach.
 13. Kod Promocyjny nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Cinema City, chyba że warunki danej promocji stanowią inaczej.

WARUNKI ZAKUPU KARTY PODARUNKOWEJ UNLIMITED  

Szczegółowe warunki zakupu oraz użycia Karty Podarunkowej Unlimited określa Regulamin Karty Podarunkowej Unlimited 

WARUNKI OFERT DODATKOWYCH DOSTĘPNYCH Z UŻYCIEM KODU PROMOCYJNEGO

WARUNKI OFERTY „POLECAJ UNLIMITED” ORAZ UŻYCIA KODU POLECAJĄCEGO

Warunki oferty „RABAT NA START 25%/50% lub 10%/20%”

W ramach oferty nowo rejestrujący się członkowie Unlimited otrzymują 25% lub 50% zniżki na pierwszy miesiąc członkostwa (przy wyborze Miesięcznego Planu Płatności), lub 10% lub 20% zniżki na roczne członkostwo (przy wyborze Rocznego Planu Płatności). Oferta jest ważna tylko dla nowych członków Unlimited, rejestrujących się przy użyciu określonego kodu promocyjnego, udostępnionego w określonym czasie (czas trwania promocji). Kod można użyć tylko jeden raz, do jednej rejestracji Unlimited. Obecni członkowie Unlimited oraz Użytkownicy, których umowa Unlimited wygasła w ciągu 6 ostatnich miesięcy nie mogą skorzystać z oferty. Do rejestracji kont korzystających z oferty zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Unlimited.

WARUNKI OFERTY „DOŁĄCZ DO UNLIMITED, CHRUP POPCORN PRZEZ MIESIĄC GRATIS”

Oferta „Dołącz do Unlimited, chrup popcorn przez miesiąc gratis” obejmuje zawarcie umowy członkostwa Unlimited z użyciem określonego Kodu Promocyjnego, udostępnionego w określonym czasie (czas trwania promocji) na okres minimum 12 miesięcy. W ramach oferty nowo rejestrujący się członkowie Unlimited („Użytkownik”), po dokonaniu rejestracji otrzymują voucher wielokrotnego użytku, który upoważnia do odbioru jednego popcornu (1,5l) gratis dziennie w okresie 30 dni, od daty aktywowania vouchera tj. odbioru pierwszej Nagrody lub do daty wskazanej w odrębnych warunkach promocji. Aby odebrać Nagrodę, Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo okazać pracownikowi w barze Kina, voucher wraz z aktywną kartą Unlimited Użytkownika oraz biletem zakupionym w ramach abonamentu na seans odbywający się w danym dniu. Obsługa Kina jest uprawniona do weryfikacji danych osobowych osoby posługującej się voucherem w celu sprawdzenia, czy jest ona osobą uprawnioną do korzystania z Nagrody, co może nastąpić poprzez sprawdzenie Karty Unlimited czy dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku zgodności danych osobowych pracownik Kina jest uprawniony do odmowy przyznania Nagrody. Voucher zostanie wysłany na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji w programie Unlimited w terminie 72 godzin od daty przystąpienia do programu. Przyjmujemy, że skuteczne powiadomienie o przyznanej Nagrodzie następuje w momencie dostarczenia wiadomości do skrzynki odbiorczej lub na właściwy serwer Użytkownika. Niedostarczenie wiadomości e-mail, spowodowane podaniem nieprawidłowego adresu e-mail, uważa się za skutecznie dostarczone. Voucher jest powiązany z Kartą Unlimited Użytkownika. W przypadku rozwiązania Umowy Unlimited voucher podlega automatycznemu zablokowaniu, bez możliwości ponownej aktywacji. Użytkownik nie może zbywać ani też przekazywać vouchera innej osobie. W przypadku upływu ważności vouchera bądź przekroczenia terminu umożliwiającego odbiór Nagrody, niewykorzystane Nagrody przepadają, w szczególności nie podlegają one zamianie na jakikolwiek inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Oferta jest ważna tylko dla nowych członków Unlimited. Kod można użyć tylko jeden raz, do jednej rejestracji Unlimited. Do rejestracji kont korzystających z oferty zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Unlimited.