REGULAMIN CINEMA CITY UNLIMITED

1. WPROWADZENIE

1.1 Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności znajdują zastosowanie do wszystkich Kart Unlimited. W trakcie procesu rejestracji i zamówienia Karty Unlimited będziesz musiał potwierdzić, że zgadzasz się na przestrzeganie Regulaminu. Przed rejestracją dokładnie się z nim zapoznaj i upewnij się, że go rozumiesz.  

1.2 Zalecamy wydrukowanie Regulaminu i zachowanie go na przyszłość.  

1.3 Ostatnia aktualizacja regulaminu: 23.10.2017

2. DEFINICJE

2.1 W niniejszym Regulaminie następujące terminy mają poniższe znaczenie:
Umowa: zawarta między Tobą a Cinema City umowa o świadczenie usług oraz/i korzystanie z Karty Unlimited, której częścią jest niniejszy Regulamin; w przypadku zakupu Karty Unlimited dla Niepełnoletniego dziecka Umowę zawiera jego opiekun prawny;
Okres Odstąpienia: okres rozpoczynający się w dniu złożenia wniosku o Kartę Unlimited, a kończący się po upływie piętnastu (15) dni od otrzymania przez Ciebie e-maila potwierdzającego zawarcie Umowy i informację o prawie do odstąpienia od umowy (wliczając dzień otrzymania tego e-maila);
Cinema City: spółka określona w ust. 4.2;
Kina Cinema City: wszystkie kina Cinema City, które są własnością lub są prowadzone przez Cinema City na Terytorium;
Regulamin kina Cinema City: ogólne warunki określone w Regulaminie Kin Cinema City dotyczące uczęszczania przez klientów do Kin Cinema City. 
Regulamin: niniejszy Regulamin;
Okres Początkowy: okres 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia;
Uzasadniona Przyczyna: sytuacja, w której Użytkownik Karty nie może korzystać ze swojej Karty Unlimited nieprzerwanie przez okres dwóch miesięcy kalendarzowych z przyczyn zdrowotnych lub z powodu przeprowadzki na stałe poza Terytorium;
Polityka Prywatności: przyjęte przez Cinema City Zasady ochrony prywatności.
Data Rozpoczęcia: data wysłania przez Cinema City e-maila z potwierdzeniem abonamentu z załączoną tymczasową Kartą Unlimited;
Okres Abonamentowy: Okres Początkowy i każdy następny okres, na jaki została zawarta Umowa;
Terytorium: Polska;
Karta Unlimited: jedna z opisanych w ust. 6.1 kart zapewniających Użytkownikowi Karty wstęp do Kin Cinema City na Terytorium w Okresie Abonamentowym zgodnie z Regulaminem;
Infolinia Unlimited: Infolinia Działu ds. Abonamentów Unlimited, której dane kontaktowe są następujące:
Tel. 0048 222 419 222;
Adres pocztowy: Biuro Obsługi Klienta Unlimited, Warszawa, 02-797, Al. KEN 36 Lok. 200; Formularz kontaktowy.
Biletomat: elektroniczne urządzenie dostępne w wybranych Kinach Cinema City, w którym można kupić i odebrać bilety Cinema City;
Dzień Roboczy: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Ty: osoba zawierająca Umowę;
Użytkownik Karty: osoba wskazana na karcie Unlimited;
Niepełnoletnie dziecko: osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, w imieniu której działa opiekun prawny;

3. PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU

3.1 Wniosek o Kartę Unlimited można złożyć wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Cinema City. Wniosek o Kartę Unlimited może być również złożony na rzecz Niepełnoletniego dziecka przez jego opiekuna prawnego. Złożenie wniosku o Kartę Unlimited oznacza żądanie rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie Umowy niezwłocznie po otrzymaniu e-maila zawierającego tymczasową Kartę Unlimited (zob. ust. 3.3 poniżej).  

3.2 Cinema City rozpatrzy Twój wniosek i po zakończeniu procedury rejestracji na stronie internetowej potwierdzi, czy został on zaakceptowany. Cinema City może odrzucić całość lub część wniosku z następujących powodów: (i) wiek poniżej 18 lat; (ii) nie posiadasz zdolności prawnej lub pełnej zdolności do czynności prawnych; (iii) karta debetowa/kredytowa jest nieważna lub nastąpiła odmowa jej autoryzacji; (iv) przed złożeniem wniosku naruszyłeś postanowienia innej umowy zawartej pomiędzy Tobą a Cinema City; lub (v) przed złożeniem wniosku naruszyłeś Regulaminu kina Cinema City. W przypadku odrzucenia Twojego wniosku, Cinema City możliwie najszybciej powiadomi Cię o przyczynach odrzucenia.  

3.3 Umowa między Tobą a Cinema City zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez Cinema City Twojego wniosku i wysłania do Ciebie e-maila potwierdzającego, który zawiera Umowę oraz dane Użytkownika Karty Unlimited, który pełni funkcję tymczasowej wejściówki (zob. ust. 6.3). Aby skorzystać z członkostwa przed otrzymaniem stałej Karty Unlimited, Użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania w Kinie Cinema City e-maila potwierdzającego z informacją na temat Karty Unlimited w formie wydruku lub w formie elektronicznej na urządzeniu przenośnym.  

3.4 Składając wniosek o Kartę Unlimited potwierdzasz, że:

 1. Masz zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych; oraz
 2. Skończyłeś 18 lat; oraz
 3. W przypadku zakupu karty Unlimited dla Niepełnoletniego dziecka, jesteś jego opiekunem prawnym.  

3.5 Składając wniosek o Kartę Unlimited potwierdzasz, że zobowiązujesz się do opłacenia w całości rocznej opłaty abonamentowej za Okres Początkowy 12 miesięcy. Całość rocznej opłaty abonamentowej można opłacić zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności lub Rocznym Planem Płatności. (Zob. ust. 8 poniżej).  

3.6 Jeśli wybierzesz płatność według Rocznego Planu Płatności, nie będzie Ci przysługiwał zwrot rocznej opłaty abonamentowej za Początkowy Okres, która jest płatna z góry, chyba że odstąpisz od umowy zgodnie z ust. 5 (Prawo do odstąpienia) lub wypowiesz ją zgodnie z ust. 10 (Zmiany) lub ust. 12.2 (Uzasadniona Przyczyna).  

3.7 Jeśli wybierzesz płatność według Miesięcznego Planu Płatności, będziesz zobowiązany do zapłacenia wszystkich 12 rat rocznej opłaty abonamentowej, chyba że odstąpisz od umowy zgodnie z ust. 5 (Prawo do odstąpienia)lub wypowiesz ją zgodnie z ust. 10 (Zmiany) lub ust. 12.2 (Uzasadniona Przyczyna). Niedokonanie płatności zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności spowoduje przekazanie Twojego zobowiązania do windykacji.

4. UMOWA

4.1 Umowa zawiera Twój wniosek, Regulamin, Regulamin kina Cinema City, Zasady i Politykę Prywatności, wykaz Kin, jak również cennik, o którym mowa w ust. 7.1(iii). Żadne inne zaproponowane przez Ciebie warunki nie mają zastosowania.  

4.2 Umowa zostaje zawarta z Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055.

5. PRAWO DO ODSTĄPENIA

5.1 Możesz odstąpić od Umowy w dowolnym momencie przed końcem Okresu Odstąpienia. Jeśli Użytkownik Karty chce korzystać z Karty Unlimited w Okresie Odstąpienia, jest to możliwe (ponieważ członkostwo w programie Unlimited zaczyna się w momencie, o którym mowa w ust. 3.1), tym niemniej, jeśli następnie odstąpisz od Umowy w Okresie Odstąpienia, zostaniesz obciążony całkowitą ceną biletów do kina nabytych przez Użytkownika Karty w ramach programu Unlimited (tj. ceną, jaką musiałbyś zapłacić, gdyby bilety te zostały zakupione po cenach obowiązujących w momencie ich wydania w kinie, w którym zostały kupione). W przypadku wielokrotnych wizyt w kinie w Okresie Odstąpienia z wykorzystaniem Karty Unlimited ich koszt może przewyższyć opłatę abonamentową zapłaconą za okres korzystania z Karty Unlimited.  

5.2 Aby odstąpić od Umowy, w Okresie Odstąpienia należy wysłać do Cinema City oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Można to zrobić kontaktując się z Infolinią Unlimited telefonicznie lub pisemnie - pocztą lub za pomocą formularza kontaktowego. Można też skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy. Jeśli zdecydujesz się odstąpić od Umowy przy użyciu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, natychmiast otrzymasz e-maila zawierającego potwierdzenie odbioru takiego powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.  

5.3 Zwrot całości zapłaconej opłaty abonamentowej otrzymasz niezwłocznie, nie później niż 14 dni od przekazania Cinema City oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Cinema City może dokonać potrącenia swoich roszczeń wynikających z ust. 5.1 z przysługującym Ci zgodnie z niniejszym ust. 5.3 zwrotem opłaty abonamentowej.

6. KARTY UNLIMITED

6.1 Są dwa rodzaje Karty Unlimited, w zależności od regionu:

 1. Karta "Unlimited Polska", która jest ważna we wszystkich Kinach Cinema City na Terytorium;
 2. Karta "Unlimited Polska bez Warszawy", która jest ważna we wszystkich Kinach Cinema City z wyjątkiem warszawskich kin, określonych w Załączniku do niniejszej Umowy Kin Cinema City. Ten rodzaj Karty Unlimited może być wykorzystywany w kinach znajdujących się na terenie Warszawy za dopłatą wynoszącą 4 zł za jeden bilet.  

6.2 Liczba, lokalizacja i godziny otwarcia Kin Cinema City na dowolnym obszarze mogą ulegać zmianom w Okresie Abonamentowym. Aktualny wykaz Kin Cinema City jest dostępny na stronie www.cinema-city.pl. Zmiana w aktualnym wykazie Kin Cinema City stanowi zmianę Umowy. Jeśli jednak zmiana taka polega na dodaniu do wykazu nowego Kina Cinema City, nie uprawnia ona do skorzystania z prawa opisanego w punkcie 11.2 poniżej.  

6.3 Jeśli Twój wniosek został przyjęty, Cinema City przekaże Ci informacje o tymczasowej Karcie Unlimited oraz danych Użytkownika Karty na trwałym nośniku (tj. w formie e-maila, który można wydrukować). Użytkownik Karty może korzystać z członkostwa w programie Karty Unlimited pokazując informację o tymczasowej karcie w Kinach Cinema City przez maksymalnie 14 Dni od daty jej wydania.

6.4 Stała Karta Unlimited jest ważna od Daty Rozpoczęcia pod warunkiem, że znajduje się na niej wyraźne i aktualne zdjęcie twarzy Użytkownika Karty. Nieodpowiednie zdjęcie może opóźnić rozpatrzenie Twojego wniosku lub spowodować odmowę wstępu do kina Cinema City Użytkownikowi Karty, za co Cinema City nie ponosi odpowiedzialności.  

6.5 Karty Unlimited nie można przekazywać ani pożyczać innym osobom i wyłącznie Użytkownik Karty ma prawo do korzystania z niej w odpowiednich Kinach Cinema City.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z KART UNLIMITED

7.1 Ważna Karta Unlimited uprawnia Użytkownika Karty do (pod warunkiem otrzymania biletu):

 1. wstępu do odpowiednich Kin Cinema City w we wszystkie dni tygodnia (pod warunkiem, że Kino Cinema City jest otwarte);
 2. otrzymania jednego miejsca (pod warunkiem dostępności) na każdy seans filmowy otwarty dla publiczności (z wyjątkiem miejsc i seansów premium, w tym m. in. VIP, 3D, IMAX, 4DX, Cinema Park i seansów specjalnych, w tym m. in. Ladies Nights);
 3. otrzymania jednego miejsca (pod warunkiem dostępności, w tym VIP) na seanse 3D, IMAX lub 4DX za dodatkową opłatą (jeżeli dodatkowe opłaty mają zastosowanie) wskazaną w Załączniku do niniejszej Umowy.  

7.2 Cinema City nie jest zobowiązana do udostępniania dla publiczności i wyświetlania wszystkich filmów, które wchodzą na ekrany polskich kin, ani do wyświetlania żadnego konkretnego filmu w konkretnym Kinie Cinema City. W szczególności liczba i rodzaj wyświetlanych filmów oraz liczba seansów może różnić się pomiędzy poszczególnymi Kinami Cinema City.  

7.3 Wszystkie seanse filmowe podlegają ograniczeniom obowiązującym w dniu seansu (w tym m. in. ograniczeniom wiekowym) oraz Regulaminowi kina Cinema City. Użytkownik Karty nie ma żadnych przywilejów dotyczących wstępu na seanse, z wyjątkiem seansów specjalnych organizowanych dla Użytkowników Karty Unlimited. Karty Unlimited nie można używać w połączeniu z jakimikolwiek innymi promocjami oferowanymi przez Cinema City (chyba że ustalono inaczej) ani do udokumentowania swojego wieku.  

7.4 W żadnym momencie Użytkownik Karty nie może posiadać więcej niż trzech biletów (i nie więcej niż jeden na wybrany film) zakupionych dla siebie na seanse, które się jeszcze nie zakończyły. W Kinach Cinema City bilety można kupować osobiście i wyłącznie w dniu seansu. Osobiście w Kinach Cinema City, Użytkownik Karty może kupić tylko jeden bilet dla siebie na seans, który się jeszcze nie zakończył. Może także skorzystać z oferty zakupu online dla posiadaczy Kart Unlimited (o ile jest ona dostępna) i za pomocą Karty Unlimited kupić bilety online na swoim koncie na stronie internetowej Cinema City. Możliwość zakupu online dla posiadaczy Kart Unlimited może być dostępna od czasu do czasu w ramach oddzielnej oferty. Użytkownik Karty nie może kupić biletów za pośrednictwem Infolinii lub Biletomatu.  

7.5 Aby otrzymać bilet na podstawie Karty Unlimited, Użytkownik Karty zobowiązany jest pokazać Kartę Unlimited w kasie Kina Cinema City. Karta Unlimited zostanie zeskanowana, aby sprawdzić jej ważność. Kasjer może zażądać okazania dodatkowego dokumentu tożsamości. Po pozytywnej weryfikacji Karty Unlimited, bilet na wybrany seans i godzinę, o ile jest dostępny, zostanie wydany Użytkownikowi Karty. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji Karty Unlimited Użytkownik Karty może zostać poproszony o kontakt z Infolinią Unlimited z przyczyn związanych z ochroną danych osobowych. Podczas kontroli biletów przed wejściem do sali Użytkownik karty zobowiązany jest ponownie podać Kartę Unlimited do sprawdzenia. Wejście do sali kinowej nie jest możliwe bez okazania Karty Unlimited lub w przypadku, gdy ostatnie cztery cyfry numeru Karty Unlimited wydrukowane na bilecie są różne od cyfr na Karcie Unlimited. Aby kupić bilet lub odebrać bilet kupiony online za pomocą Karty Unlimited (jeżeli osobna promocja lub oferta przewiduje w danym czasie taką możliwość), należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w takiej ofercie.  

7.6 Karta Unlimited upoważnia Użytkownika Karty do oglądania wyłącznie jednego seansu równocześnie i nie można za jej pomocą kupić biletu na inny seans przed zakończeniem wyświetlania filmu, na który wcześniej został kupiony bilet.  

7.7 Karta Unlimited jest ważna od Daty Rozpoczęcia przez Okres Początkowy, chyba że Umowa zostanie rozwiązana przez Ciebie lub przez Cinema City zgodnie z ust. 5, 10, 11, 12.2 i 13.

8. PŁATNOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ABONAMENTOWEJ

8.1 Informacje o wysokości rocznej opłaty abonamentowej za Okres Początkowy i opłaty za przedłużenie każdego rodzaju Karty Unlimited dostępne są na stronie internetowej Cinema City, w Kinach Cinema City i na Infolinii Unlimited. Roczna opłata abonamentowa jest płatna z góry zgodnie z Rocznym Planem Płatności lub w ratach zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności, przy czym w każdym przypadku musi zostać zapłacona w całości za cały Okres Początkowy.

8.2 Miesięczny Plan Płatności

8.2.1 Zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności zgadzasz się zapłacić całą roczną opłatę abonamentową za Okres Początkowy w 12 równych ratach płatnych podczas Okresu Początkowego w formie cyklicznego obciążania Twojej karty kredytowej lub debetowej.
8.2.2 W Dacie Rozpoczęcia Cinema City obciąży Twoją kartę kredytową lub debetową pierwszą opłatą miesięczną za Kartę Unlimited. Każda kolejna płatność miesięczna będzie pobierana w dniu miesiąca odpowiadającemu Dacie Rozpoczęcia lub na pięć dni przed tym dniem.
8.2.3 Jeśli nie wypowiesz Umowy na koniec Okresu Początkowego zgodnie z jej postanowieniami, po Okresie Początkowym Okres Abonamentowy zostanie automatycznie przedłużony na czas nieokreślony. W takim przypadku miesięczna płatność będzie równa jednej miesięcznej racie rocznej opłaty abonamentowej. Postanowienia ust. 10 stosują się odpowiednio.
8.2.4 Aby zmienić kartę kredytową lub debetową, z której pobierane są opłaty, skontaktuj się telefonicznie z Infolinią Unlimited, która poinformuje Cię o dostępnych sposobach zmiany danych Twojej karty, postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Cinema City potrzebuje przynajmniej jednego dnia roboczego od otrzymania nowych danych Twojej karty, aby wprowadzić tę zmianę.
8.2.5 Jeśli w Okresie Początkowym Cinema City nie otrzyma jakiejkolwiek miesięcznej opłaty cyklicznej lub jeśli chcesz rozwiązać Umowę w sposób inny niż dozwolony w ust. 10 lub 11, Cinema City może rozwiązać Umowę i dezaktywować Kartę Unlimited w sposób opisany w ust. 13 poniżej. Cinema City ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń (w tym kosztów egzekucji należności) na zasadach ogólnych.  

8.3 Roczny Plan Płatności

8.3.1 Zgodnie z Rocznym Planem Płatności zgadzasz się wnieść roczną opłatę abonamentową za Okres Początkowy jednorazowo z góry za pomocą karty debetowej lub kredytowej.
8.3.2 Nie później niż sześć tygodni przed końcem Okresu Początkowego Cinema City zaproponuje Ci możliwość przedłużenia Umowy poprzez wniesienie opłaty abonamentowej za następny rok za pomocą karty debetowej lub kredytowej, albo przejście na Miesięczny Plan Płatności. Aby kontynuować swój abonament lub przejść na Miesięczny Plan Płatności, należy telefonicznie skontaktować się z Infolinią Unlimited. Przedłużenie rocznego abonamentu lub zmiana planu płatności nie jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej Cinema City.
8.3.3 Jeśli zdecydujesz się zapłacić całą opłatę abonamentową za cały nadchodzący rok kartą debetową lub kredytową, Umowa zostanie przedłużona zgodnie z Rocznym Planem Płatności na czas określony jednego roku od daty, w której Okres Początkowy wygasłby, jeśli Umowa nie zostałaby przedłużona.
8.3.4 Jeśli zdecydujesz się przejść na Miesięczny Plan Płatności, postanowienia paragrafu 8.2.3 stosują się odpowiednio od daty, w której Okres Początkowy wygasłby, jeśli Umowa nie zostałaby przedłużona.  

8.4 Przedłużenie Karty Unlimited

8.4.1 W przypadku przedłużenia Okresu Abonamentowego po Okresie Początkowym opłaty w ramach Miesięcznego Planu Płatności i Rocznego Planu Płatności nie ulegną zmianie, o ile nie zostaniesz powiadomiony o takiej zmianie zgodnie z ust. 10.1.
8.4.2 Każde przedłużenie Okresu Początkowego traktowane jest jako zmiana Umowy dotyczącą okresu, na jaki Umowa została zawarta i nie przysługuje Ci żadne dodatkowe prawo do odstąpienia zgodnie z ust. 5.1.

9. ZGUBIENIE, KRADZIEŻ LUB USZKODZENIE KARTY

9.1 Zgubienie lub kradzież Karty Unlimited, Użytkownik Karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić dzwoniąc na Infolinię Unlimited. Karta Unlimited zostanie natychmiast zablokowana.  

9.2 Jeśli Karta Unlimited została zgubiona lub skradziona, Cinema City pobierze opłatę manipulacyjną za wydanie nowej karty. Opłata wynosi 10 zł. Po wniesieniu opłaty Cinema City wyśle Użytkownikowi Karty nową kartę.  

9.3 Jeśli karta jest uszkodzona, Użytkownik Karty zobowiązany jest jak najszybciej skontaktować się z Infolinią Unlimited w celu jej bezpłatnej wymiany. Zostanie utworzony nowy numer Karty Unlimited, za pomocą którego Użytkownik Karty będzie mógł otrzymywać bilety do czasu otrzymania nowej Karty Unlimited. Przy zakupie biletów w kasie i przed wejściem do sali kinowej Użytkownik Karty będzie nadal proszony o pokazanie uszkodzonej karty.  

9.4 Dla uniknięcia wątpliwości, nie przysługuje zwrot ceny za bilety:

 1. kupione przez Użytkownika Karty od utraty lub kradzieży Karty Unlimited do daty otrzymania nowej Karty Unlimited; lub
 2. kupione przez Użytkownika Karty od daty stwierdzenia wadliwości Karty Unlimited a datą otrzymania wtórnika Karty Unlimited. Powyższe nie ma wpływu na prawo Użytkownika Karty do uzyskania biletów przy użyciu numeru nowej Karty Unlimited, gdy Karta Unlimited jest wymieniana zgodnie z ust. 9.3 powyżej.

10. ZMIANY

10.1 Opłaty abonamentowe mogą być podwyższane przez Cinema City. Zostaniesz powiadomiony o każdej podwyżce opłat abonamentowych co najmniej sześć tygodni przed jej wejściem w życie.  

10.2 Jeśli w trakcie Okresu Początkowego otrzymasz powiadomienie o podwyżce opłaty abonamentowej ze skutkiem na ostatni dzień Okresu Początkowego lub po tym dniu, możesz wypowiedzieć Umowę albo ze skutkiem na dzień zakończenia Okresu Początkowego, zgodnie z postanowieniami ust. 12.4 albo z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia , którakolwiek z tych dat nastąpi później.  

10.3 Podwyżki opłat abonamentowych wchodzą w życie po końcu okresu, o którym mowa w ust. 10.1, t.j.:

 1. jeśli wnosisz opłaty zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności, kwoty opłat wnoszonych po końcu tego okresu zostaną odpowiednio zmienione;
 2. jeśli wnosisz opłaty z góry, w szczególności na podstawie Rocznego Planu Płatności, podwyżka wejdzie w życie z końcem okresu, za który opłaty zostały wniesione.

11. ZMIANA UMOWY

11.1 Cinema City zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o której zmianie zostaniesz powiadomiony z przynajmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem. W celu powiadomienia o zmianie Cinema City skontaktuje się z Tobą korzystając z danych podanych przez Ciebie zgodnie z ust. 18 (Dane kontaktowe). Brak Twojego wypowiedzenia zostanie uznany za zgodę na wprowadzenie takich zmian.  

11.2 Jeśli:

 1. korzystasz z Miesięcznego Planu Płatności, a wprowadzane zmiany podwyższają miesięczną ratę lub są w inny sposób dla Ciebie niekorzystne (tj. zwiększają Twoje obowiązki lub ograniczają Twoje prawa wynikające z Umowy), lub
 2. korzystasz z Rocznego Planu Płatności, a zmiany są dla Ciebie niekorzystne (tj. zwiększają Twoje obowiązki lub ograniczają Twoje prawa wynikające z Umowy),

możesz wypowiedzieć Umowę w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o tych zmianach.  

11.3 Gdy wypowiesz Umowę zgodnie z ust. 11.2, wypowiedzenie wchodzi w życie z końcem miesiąca abonamentowego poprzedzającego miesiąc abonamentowy, w którym zmiany, o których mowa w ust. 11.2, wejdą w życie. Jeśli korzystasz z Rocznego Planu Płatności, Cinema City zwróci Ci kwotę równą wartości opłaty abonamentowej za pełne miesiące, o które Umowa została skrócona, w wyniku jej wcześniejszego rozwiązania.

12. ROZWIĄZANIE PRZEZ CIEBIE

12.1 W Okresie Początkowym możesz rozwiązać Umowę wyłącznie z Uzasadnionej Przyczyny. Musisz w tym celu powiadomić Cinema City o wypowiedzeniu Umowy podając przyczynę rozwiązania i załączając odpowiednie dowody. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem Infolinii Unlimited - telefonicznie, pisemnie pocztą lub za pomocą formularza kontaktowego online, które to zgłoszenie będzie uznane za złożone w dniu, w którym dostarczysz odpowiednie dowody potwierdzające zaistnienie Uzasadnionej Przyczyny, co następnie zostanie potwierdzone przez Cinema City.  

12.2 W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy w Okresie Początkowym (lub w dowolnym Okresie Abonamentowym) z Uzasadnionej Przyczyny, rozwiązanie wchodzi w życie z końcem pierwszego pełnego miesiąca abonamentowego po złożeniu wypowiedzenia (tzn. np. jeśli przystąpienie do programu nastąpiło 18 grudnia 2015 r. i powiadomienie Cinema City o rozwiązaniu Umowy z Uzasadnionej Przyczyny 4 lipca 2016 r., to wypowiedzenie wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2016 r.). Cinema City zwróci wszystkie opłaty wniesione z góry zgodnie z Rocznym Planem Płatności za wszystkie pełne miesiące członkostwa po dniu wejścia wypowiedzenia w życie.  

12.3 Jeśli wypowiedzenie Umowy nie jest poparte Uzasadnioną Przyczyną, Umowa pozostaje w mocy. Jeśli korzystasz z Miesięcznego Planu Płatności, przez resztę Okresu Początkowego musisz nadal wnosić opłatę abonamentową. Jeśli korzystasz z Rocznego Planu Płatności, nie masz prawa do zwrotu opłaty abonamentowej.  

12.4 Jeśli korzystasz z Miesięcznego Planu Płatności, możesz rozwiązać Umowę w dowolnym momencie po Okresie Początkowym z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden pełny miesiąc. Umowa zostanie rozwiązana z końcem pierwszego pełnego miesiąca abonamentowego po złożeniu wypowiedzenia. Jeśli zamierzasz rozwiązać Umowę ze skutkiem na koniec Okresu Początkowego, musisz złożyć wypowiedzenie nie później niż jeden pełny miesiąc przed końcem tego Okresu Początkowego. Wypowiedzenie należy złożyć za pośrednictwem Infolinii Unlimited telefonicznie lub pisemnie - np. pocztą lub za pomocą formularza kontaktowego. Jeśli przedłużyłeś Okres Abonamentowy o pełny rok po Okresie Początkowym i wniosłeś opłatę zgodnie z Rocznym Planem Płatności, możesz wypowiedzieć Umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, a Cinema City zwróci opłaty wniesione za wszystkie pełne miesiące, o które Umowa została skrócona, w wyniku jej wcześniejszego rozwiązania. Można wypowiedzieć Umowę kontaktując się z Infolinią Unlimited telefonicznie lub pisemnie - pocztą lub za pomocą formularza kontaktowego.  

12.5 Możesz także rozwiązać Umowę w dowolnym momencie w przypadku poważnego naruszenia Umowy przez Cinema City, tj. gdy Użytkownik Karty nie będzie w stanie korzystać z Karty Unlimited z przyczyn, za które Cinema City ponosi odpowiedzialność, a takie naruszenie nie zostanie usunięte przez Cinema City po otrzymaniu Twojego formalnego powiadomienia w tym zakresie.  

12.6 Cinema City potwierdzi termin rozwiązania Umowy po otrzymaniu Twojego wypowiedzenia, korzystając z danych podanych przez Ciebie zgodnie z ust. 18 (Dane kontaktowe).  

12.7 W momencie rozwiązania Umowy Karta Unlimited zostanie zdezaktywowana, a jeśli płatności są dokonywane w formie opłaty cyklicznej, zlecenie pobierania opłaty zostanie anulowane i dokonane zostaną wszelkie należne zwroty.

13. ZAWIESZENIE I ROWIĄZANIE UMOWY PRZEZ CINEMA CITY

13.1 Cinema City może zawiesić korzystanie z Karty Unlimited i tymczasowo ją dezaktywować, jeśli:

 1. Nie dokonasz wymagalnej płatności. W takim przypadku Cinema City skontaktuje się z Tobą pocztą elektroniczną lub telefonicznie i, jeśli na wezwanie dokonasz wpłaty, Cinema City niezwłocznie ponownie aktywuje Kartę Unlimited. Do momentu ponownej aktywacji Karty Unlimited Użytkownik Karty nie będzie mieć prawa do otrzymania biletu na podstawie Karty Unlimited. Dla uniknięcia wątpliwości, nie przysługują Ci żadne roszczenia o zwrot należności za bilety zakupione przez Użytkownika Karty od dnia dezaktywacji Karty Unlimited do dnia jej ponownej aktywacji;
 2. Cinema City posiada uzasadnione podejrzenie dokonania oszustwa w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, w tym podanie fałszywych informacji w formularzu wniosku. Jeśli takie podejrzenia okażą się bezpodstawne, a Umowa nie zostanie na tej podstawie rozwiązana, lub po upływie 14 dni od dezaktywacji Karty Unlimited, Karta Unlimited zostanie ponownie aktywowana, będziesz mieć prawo do zwrotu za bilety do kina zakupione przez Użytkownika Karty w okresie od dnia dezaktywacji Karty Unlimited do dnia jej ponownej aktywacji.  

13.2 Cinema City może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn:

 1. z powodu popełnionego przez Ciebie oszustwa, które jest w jakikolwiek sposób związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy, lub podania fałszywych informacji w formularzu wniosku;
 2. w przypadku przestępczego lub innego poważnego niewłaściwego wykorzystania Kart(y) Unlimited przez Użytkownika Karty;
 3. jeśli nie dokonasz płatności w terminie, a następnie nie dokonasz jej w ciągu 28 dni od otrzymania wezwania od Cinema City lub jeśli nie dokonasz w terminie więcej niż jednej płatności;
 4. w przypadku naruszenia przez Użytkownika Karty postanowień ust. 6.5 Regulaminu;
 5. jeśli Użytkownik Karty sprzeda, odda, wypożyczy lub w jakikolwiek sposób zbędzie na rzecz osoby trzeciej bilety uzyskane na podstawie Karty Unlimited; lub
 6. Użytkownik Kary dopuści się naruszenia Regulaminu kin Cinema City.  

13.3 Jeśli Cinema City rozwiąże Umowę zgodnie z ust. 13.2 Cinema City będzie mieć prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za straty poniesione przez Cinema City w wyniku rozwiązania Umowy. Postanowienia ostatniego zdania ust. 8.2.5 stosują się odpowiednio.  

13.4 W momencie rozwiązania Umowy Cinema City dezaktywuje Kartę Unlimited.

14. PYTANIA I REKLAMACJE

14.1 Wszelkie pytania i reklamacje, jakie mogą powstać związku z Kartą Unlimited lub powiadomieniem o zmianie Regulaminu, należy kierować do Infolinii Unlimited telefonicznie lub pisemnie (pocztą lub za pomocą formularza kontaktowego). W reklamacji należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer Karty Unlimited. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są, zależnie od okoliczności, przez Infolinię telefonicznie lub pocztą elektroniczną bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać przedłużony do maksymalnie 60 dni z podaniem przyczyny opóźnienia. Możesz zdecydować się na skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji lub dochodzenie roszczeń. W szczególności możesz skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub procedur prowadzonych przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, więc obie strony postępowania muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe zasady korzystania z takich sposobów dostępne są na odpowiednich stronach internetowych.  

14.2 Zasady organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określone są odpowiednimi przepisami (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r., nr 113, poz. 1214)). Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów i Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. ​

14.3 Jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, możesz uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze strony powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacji Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl).

15. PRZEKAZYWANIE INFROMACJE

15.1 Potwierdzasz, że podane przez Ciebie informacje dotyczące Ciebie oraz Użytkownika Karty (w tym dane kontaktowe) (Dane Osobowe) są zgodne z prawdą i kompletne, oraz że jesteś upoważniony do podania tych Danych. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że Twoje Dane Osobowe oraz dane Użytkownika Karty są aktualne, a Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani braki w podanych przez Ciebie Danych Osobowych. Możesz aktualizować podane dane w dowolnym momencie za pośrednictwem Infolinii Unlimited. Korzystając z Twoich Danych Osobowych oraz Danych Osobowych Użytkownika Karty mamy obowiązek przestrzegać Polityki Prywatności. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Cinema City w celu realizacji Umowy oraz mogą zostać ujawnione przez Cinema City, jeśli Cinema City zostanie zobowiązana do ujawnienia tych informacji na mocy obowiązujących przepisów prawa. Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowej od Cinema City nie zaznaczając odpowiedniego pola w formularzu wniosku lub kontaktując się z Infolinią Unlimited w każdym czasie w trakcie okresu obowiązywania Umowy.  

15.2 Administratorem Danych osobowych osób korzystających z usług/produktów oferowanych przez Cinema City Poland jest Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa. Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia i prawidłowej realizacji zamówionych usług/produktów, w szczególności dokonywania rejestracji na stronie internetowej Cinema City Poland, rozliczenia usługi, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, archiwizacji czy bieżącego kontaktu związanego z zamówioną usługą/produktem. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej), a za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CINEMA CITY

16.1 Kina Cinema City mogą być od czasu do czasu zamykane, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, z powodu remontów lub działania Siły Wyższej (o której mowa poniżej). Informacje o zamknięciu kin znaleźć można na stronie internetowej Cinema City lub otrzymać dzwoniąc na Infolinię Unlimited.  

16.2 Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie bądź nienależyte wykonanie swoich zobowiązań lub opóźnienia spowodowane zdarzeniami od nas niezależnymi (Siła Wyższa), w tym wszelkimi czynami, zdarzeniami, brakiem działania, zaniechaniami lub wypadkami spowodowanymi przez:

 1. strajki, lokauty i inne akcje protestacyjne;
 2. niepokoje społeczne, rozruchy, inwazje, akty terroru lub zagrożenia aktem terroru, wojny, zagrożenie wybuchem wojny lub przygotowania do wojny;
 3. pożar, wybuch, niekorzystne warunki pogodowe, opady śniegu, lód, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się gruntu, epidemię lub inną klęskę żywiołową;
 4. zakłócenia funkcjonowania lub awarię transportu kolejowego, wodnego, lotniczego, drogowego lub innego transportu publicznego lub prywatnego;
 5. zakłócenia funkcjonowania lub awarię publicznej lub prywatnej sieci telekomunikacyjnej, dostaw mediów lub usług pocztowych;
 6. zamknięcie lub ograniczenie dostępu do Kin Cinema City z powodu uzasadnionych obaw Cinema City o zdrowie lub bezpieczeństwo ludzi;
 7. akty prawne lub jakiekolwiek inne działania uprawnionych organów Rzeczypospolitej Polskiej.  

16.3 Odpowiedzialność Cinema City za wadliwe Karty Unlimited ograniczona jest do środków opisanych w ust. 9.  

16.4 Cinema City w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za: (a) utratę zysku, przychodów, kontraktów, wartości firmy lub inne straty lub szkody finansowe lub ekonomiczne (poniesione w związku z prowadzeniem działalności handlowej lub gospodarczej); oraz (b) wszelkie straty i szkody, w tym pośrednie, niebędące normalnym następstwem działania lub zaniechania Cinema City.  

16.5 Cinema City nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności za oszustwo, śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany zaniedbaniem swoim lub swoich współpracowników, a także wszelkiej innej odpowiedzialności, której zgodnie z prawem nie można ograniczyć lub wyłączyć. Żadne postanowienia niniejszego ust. 16 nie wyłączają ani nie ograniczają takiej odpowiedzialności.

17. POSTANOWIENIA OGÓLNE

17.1 Umowa podlega prawu Polskiemu, a wszelkie spory wynikające z tej Umowy lub z nią związane podlegają jurysdykcji sądów polskich.  

17.2 Cinema City nie akceptuje zmian wprowadzonych przez Ciebie do Umowy.  

17.3 Bez uprzedniej pisemnej zgody Cinema City nie możesz przenieść swoich praw ani obowiązków wynikających z tej Umowy na inną osobę.  

17.4 W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z jakiejkolwiek przyczyny, żadna ze stron nie straci swoich praw nabytych do czasu jej rozwiązania.  

17.5 W przypadku, gdy Cinema City w jakimkolwiek momencie nie będzie od Ciebie wymagać przestrzegania jakiejkolwiek części Umowy, nie oznacza to, że nie może tego wymagać w przyszłości.  

17.6 Jeśli jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie Umowy za niedozwolone lub nieważne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe części Umowy.

18. DANE KONTAKTOWE

18.1 Możesz się z nami kontaktować za pośrednictwem Infolinii Unlimited (dane kontaktowe podane są w art. 2).  

18.2 Gdy Cinema City będzie potrzebować kontaktu z Tobą lub/i Użytkownikiem Karty w sprawie Umowy lub Karty Unlimited (np. aby powiadomić o zmianie niniejszego Regulaminu lub aby rozwiązać Umowę), skorzysta z adresu/adresów e-mail podanych przez Ciebie we wniosku o wydanie Karty Unlimited (lub, jeśli dane zostały zmienione poprzez kontakt z Infolinią Unlimited, skorzysta z najnowszych danych). Zgadzasz się na otrzymywanie wszelkich informacji od nas w formie elektronicznej. W przypadku zakupu Karty Unlimited dla Niepełnoletniego dziecka, w imieniu Niepełnoletniego dziecka zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji od nas w formie elektronicznej wyraża opiekun prawny w momencie rejestracji wniosku. Ważne jest, aby Twoje dane kontaktowe oraz/i dane Użytkownika Karty były aktualne. Przyjmujemy, że skuteczne powiadomienie następuje w momencie dostarczenia wiadomości np. do Twojej lub/i Użytkownika Karty skrzynki odbiorczej lub na właściwy serwer, chyba że otrzymamy powiadomienie o niedostarczeniu wiadomości.

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ KIN I CENNIK

Regulamin ważny od 01.12.2015 
Regulamin ważny od 25.04.2016
Regulamin wazny od 04.11.2016

Pobierz aktualny Regulamin Unlimited w .PDF

Biuro Obsługi Klineta Unlimited
tel 222 419 222
​Masz więcej pytań? Zadzwoń
​Biuro czynne od pon-niedz od 10:30 do 22:30